Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj; 02-02.1.3- 1588/14 D.M. od 24.03.2014. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 112. sjednici, održanoj 28.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 02-31-25-39/14 od 18.03.2014. godine, i to na parcelama:
- k.č.br. 3835/3 zv. "Okućnica", po kulturi njiva 5. klase u površini od 217 m2, upisana p.l. br. 1232 k.o. Odžak na ime posjednika Ljubičić (Đorđe) Boško sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 642/13 zv. "Okućnica njiva" u površini od 217 m2, upisana u zk. ul. br. 2130 k.o. Odžak kao suvlasništvo Ismajlović (Ibrahim) Husejn sa dijelom 1/2 i dr.,
- k.č. br. 3836/1 zv. "Okućnica", po kulturi kuća i zgrada u površini od 66 m2 i dvorište u površini od 204 m2, sve u ukupnoj površini od 270 m2 , upisana u p.l.br. 1232 k.o. Odžak na ime posjednika Ljubičić (Đorđe) Boško sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 642/10 zv. "Okućnica", po kulturi kuća, zgrada i dvorište u površini od 270 m2 , upisana u zk. ul. br. 2130 k.o. Odžak kao suvlasništvo Ismajlović (Ibrahim) Husejn sa dijelom 1/2 i dr.,
- k.č. br. 3836/2 zv,"Okućnica", po kulturi kuća i zgrada u površini od 72 m2 i dvorište u površini od 206 m2 , sve u ukupnoj površini od 278 m2, upisana u p.l. br. 1232 k.o. Odžak na ime posjednika Ljubičić (Đorđe) Boško sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 642/5 zv. "Okućnica" po kulturi kuća, zgrada i dvorište u površini od 278 m2, upisana u zk. ul. br. 2130 k,o. Odžak kao suvlasništvo Ismajlović (Ibrahim) Husejn sa dijelom 1/2 i dr.,
a sve parcele stvarno vlasništvo Ljubičić (Boško) Radislav sa dijelom l/l.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-388/2014
28. travnja/aprila 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.