Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 112. sjednici održanoj 28.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA l
ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZEMALJSKOG
MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Privremeno se imenuju predsjednik i članovi Upravnog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine na period od tri mjeseca, u sastavu:
1.     Haris Pašović, predsjednik,
2.     Jakob Finci, član,
3.     Srđa Hrisafović, član.

 

II

 

Upravni odbor iz tačke I ovog rješenja, dužan je u roku od 30 dana, uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, imenovati VD direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 820/2014
28. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.