Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. l /94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 111. sjednici, održanoj 24.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA
IZBORA KANDIDATA ZA DVA ČLANA UPRAVNOG
ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA SUSTAVA
BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sustava Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, V broj: 424/2014 ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/14) u tački I podtačka 4. riječi: "Marinko Bošnjak" zamjenjuju se riječima: "Darko Pranjić".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 754/2014
24. travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.