Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 111. sjednici, održanoj 24.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
INTERRESORNU RADNU GRUPU ZA IZRADU
PRIJEDLOGA STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV
KORUPCIJE (2015. - 2019.)

 

I

 

Eldan Mujanović imenuje se za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Interresornu radnu grupu za izradu Prijedloga strategije za borbu protiv korupcije (2015.-2019.).

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 753/2014
24. aprila/travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.