Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 111. sjednici, održanoj 24.04.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENJA O
IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA IZRADU I
PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE ZA PREVENCIJU
I BORBU PROTIV NASILJA U OBITELJI (2013-2017)

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017), ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/11), u točki I. podtočka 2. mijenjaše i glasi:
"2. EMIRA SLOMOVIC, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - članica"
Podtočka 16. mijenja se i glasi:
"16. SAMRA LJUCA, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine - članica".
Dodaje se podtočka 18. i glasi:
"18. BORIS KATALINIĆ, Sektor za informatiku Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine -član".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 745/2014
24. travnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.