Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4165-20/13 od 17.12-.2013. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 95. sjednici, održanoj 34.01.2014. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 12-31-3268/12-80 od 09.12.2013. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1354/2 zv. "Vina", po kulturi livada 4. klase, površine 805 m2, upisana u p.l. 312 k.o. Crkvice kao posjed Mešković (Avde) Besim sa dijelom 1/3, Mujkanović r. Mešković (Avde) Zubejda sa dijelom 1/3 i Avdić r. Mešković (Avde) Besima sa dijelom 1/3 (nastala od k.č. br. 1354), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 239/3 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. 780 k.o. Crkvice na ime Hodžić (Revejda) Fadil sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. 239), a stvarno vlasništvo Mešković (Avdo) Besim iz Zenice sa dijelom 2/3 i Avdić r. Mešković (Avdo) Besima iz Zenice sa dijelom 1/3.
- k.č.br. 1353/2 zv. "Vina", po kulturi šuma 5. klase, površine 197 m2, upisana u p.l. 312 k.o. Crkvice kao posjed Mešković (Avde) Besim sa dijelom 1/3, Mujkanović r. Mešković (Avde) Zubejda sa dijelom 1/3 i Avdić r. Mešković (Avde) Besima sa dijelom 1/3 (nastala od k.č. br. 1353), kojoj po starom premjera odgovara k.č. br. 198/108 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. 1116 k.o. Crkvice na ime Državne svojine sa dijelom 1/1 (nastala od k.č. 198/36), a stvarno vlasništvo Opštenarodna imovina sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-1228/2013
14. siječnja/januara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.