Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 93. sjednici, održanoj 30.12.2013. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA VRŠENJE NEPOSREDNOG UVIDA U
RJEŠAVANJE PRAVA PREMA ZAKONU O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BORACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13), i tački I iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije iz stava 1. ove tačke, obavljat će Mirela Eljšan, predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tehničko lice."

 

II

 

Iza tačke II dodaje se nova tačka IIa koja glasi:

 

"Ha

 

Zadužuje se Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da pruži tehničku pomoć za rad Komisije (vođenje protokola ulaznih i izlaznih akata Komisije i upotrebu pečata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao i dostavljanje i otpremanje pošte i arhiviranje predmeta)."

 

III

 

U taćki III riječi: "predsjednik i članovi", zamjenjuju se riječima: "predsjednik, članovi i tehničko lice".

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1595/2013
30. decembra 2013. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.