ZAKON
O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU
BRANITELJA DOMOVINSKOGA RATA

 

  1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se zakonom na jedinstven način propisuje korišćenje i ostvarivanje prava na prijevremeno povoljnije umirovljenje (u daljnjem tekstu: povoljnije umirovljenje) bivših pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO,
HOS, MUP-a RBiH i Odjela za unutarnje poslove/MUP-a HZHB), osnovica, obračun, isplata, ponovni obračun i postupak za ostvarivanje prava na mirovinu, osiguravanje sredstava i druga pitanja.

 

Članak 2.

 

(1) Pojmovi i kategorije korisnika prava po ovome zakonu primjenjivat će se kako je to utvrđeno propisima koji su bili na snazi u vrijeme ostvarivanja prava na povoljnu mirovinu, odnosno u vrijeme otpusta iz vojne službe, odnosno prestanka državne službe u bivšem Federalnom ministarstvu obrane.
(2) Pojmovi i kategorije korisnika prava po ovome zakonu primjenjivat će se kako je to regulirano propisima o policiji Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske zajednice
Herceg-Bosne, za pripadnike koji su bili u policiji za vrijeme ratnog stanja i koji su u slučaju neposredne ratne opasnosti obavljali poslove i zadatke za koje su mogli steći
činove sukladno Uredbi o činovima, uvjetima za stjecanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list
RBiH", broj 18/93) i Uredbi o činovima, uvjetima za stjecanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti
("Službeni list RBiH", br. 21/95 i 47/95) i Uredbe o zvanjima, oznakama zvanja i funkcija i uvjetima za stjecanje zvanja u policiji ("Narodni list HZHB", broj 6
/93).

 

  1. KORISNICI KOJI SU VEĆ OSTVARILI PRAVO NA POVOLJNU MIROVINU

 

Članak 3.

 

(1) Korisnici prava na mirovinu po Zakonu o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/11 i 37/12) zadržavaju pravo na mirovinu i nastavlja im se isplata mirovine do isteka roka iz članka 11. ovoga zakona.
(2) Korisnicima mirovina iz stavka 1. ovoga članka ponovno će se preračunati mirovina, na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom.

 

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POVOLJNIJE UMIROVLJENJE

 

Članak 4.

 

Iznimno, pravo na povoljnije umirovljenje pod uvjetima i na način propisan ovim zakonom mogu ostvariti:
1. Pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci (bez obzira je li to bilo u kontinuitetu) u razdoblju od 18.09.1991. godine do 23.12.1995. godine obavljali
dužnost i poslove komandanta-zapovjednika, komandira i načelnika (u jedinici specijalne borbene jedinice policijske stanice, u stanici policije kriminalističke
službe javne bezbjednosti i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i centrima službi bezbjednosti MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i Odjela za unutarnje poslove/MUP-a Hrvatske zajednice Herceg-Bosne);
2. Pripadnici bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vojska FBiH) kojima je prestala služba tijekom 2001. godine, te državni službenici i namještenici bivšeg Federalnog ministarstva obrane koji su otpušteni, odnosno nije im produljen ugovor zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja 2002. godine, ukoliko su u godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina mirovinskog
staža, od čega tri godine muškarci, odnosno dvije godine žene efektivnog staža tijekom rata koji se računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju;
3. Pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO, MUP-a RBiH i HZHB) (u daljnjem tekstu: OS RBiH), kojima je priznato sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz OS RBiH, iznimno stječu pravo na starosnu mirovinu u iznosu najniže mirovine isplaćene za taj mjesec sukladno Zakonu o mirovinskom i invalidskom
osiguranju i prije navršenih 65 godina života, pod uvjetom da imaju najmanje 20 godina mirovinskog staža i da su najmanje 12 mjeseci prije podnošenja
zahtjeva za umirovljenje po ovom zakonu bili na evidenciji Službe za zapošljavanje. Starosna mirovina iz ove točke ostvaruje se tako da se od 65 godina
života oduzima razdoblje koje je osobi priznato u sudjelovanju u obrani Bosne i Hercegovine u jednostrukom trajanju. Ukoliko korisnik iz ove točke
ima 20 godina mirovinskog staža, bez posebnog ratnog staža u dvostrukom trajanju, starosna mirovina ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima
razdoblje koje je osobi priznato u sudjelovanju u obrani Bosne i Hercegovine u dvostrukom trajanju, pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom
trajanju;
4. Ratni vojni invalidi s procentom invalidnosti 60% ili više, koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo po osnovi ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka,
mogu ostvariti pravo na mirovinu u iznosu najniže mirovine isplaćene za taj mjesec sukladno Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju;
5. Vojnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: OS BiH) koji su najmanje dvije godine do 23.12.1995. godine bili pripadnici Armije
RBiH ili Hrvatskoga vijeća obrane, a koji su na dan 01.01.2010. godine bili u vojnoj službi, i kojima prestaje služba shodno članku 101. stavak (1) točka c)
Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12).

 

IV. OSNOVICA I NAČIN OBRAČUNA MIROVINA

 

Članak 5.

 

Jedinstvena osnovica za izračun visine mirovine korisnika prava iz ovoga zakona je zajamčena mirovina isplaćena u prosincu 2011. godine, sukladno Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.
29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12) (u daljnjem tekstu: Zakon o MIO), koja iznosi 414,30 KM.

 

Članak 6.

 

(1) Mirovina se određuje množenjem iznosa utvrđene osnovice iz članka 5. ovoga zakona s pripadajućim koeficijentom iz stavka (2) (za pripadnike vojske) ili stavka (3) (za pripadnike policije) ili stavka (4) (za državne službenike, namještenike i civilne osobe).
(2) Pripadajući koeficijent za pripadnike vojske, po osnovi osobnog, odnosno formacijskog čina (ako je poslove formacijskog čina obavljao najmanje 12 mjeseci), a što je za njega povoljnije u momentu prvog ostvarivanja prava na mirovinu.

Činovi

Pripadajući koeficijent

Vojnik

1,0

Vojnik I. klase

1,1

Kaplar

1,2

Narednik

1,25

Stožerni narednik

1,3

Narednik I. klase

1,3

Viši narednik

1,4

Glavni narednik

1,45

Poručnik

1,5

Natporučnik

1,6

Satnik

1,8

Bojnik

2,0

Pukovnik

2,2

Brigadir

2,4

Brigadni general

3,2

General major

3,5

Armijski general i Generalpukovnik

4,0

 

(3) Pripadajući koeficijent za pripadnike policije, po osnovi osobnog čina, odnosno formacijskog mjesta u momentu ostvarivanja prava na mirovinu.

Činovi

Pripadajući koeficijent

Vodnik

1,0

Narednik

1,1

Nadnarednik

1,15

Glavni narednik

1,2

Zastavnik

1,25

Nadzastavnik

1,3

Potporučnik

1,45

Poručnik

1,5

Kapetan

1,5

Major

2,0

Potpukovnik

2,2

Pukovnik

2,3

Brigadir

2,4

 (4) Pripadajući koeficijent za:
a) Državne službenike i namještenike koji su pravo na mirovinu ostvarili kao uposlenici Federalnoga ministarstva obrane.

Službena zvanja

Pripadajući koeficijent

NK NŠS

0,9

Kurir

0,9

Higijeničar

0,9

Mlađi referent

1,0

Daktilograf

1,0

KV radnik

1,0

Referent, operater

1,0

Viši referent

1,0

VKV radnik, vozač

1,0

Mlađi samostalni referent

1,1

Samostalni referent

1,2

Viši samostalni referent

1,3

Stručni suradnik

1,5

Šef skupine, načelnik centra za OiO

1,5

Viši stručni suradnik

1,6

Stručni savjetnik, inspektor

1,8

Šef odsjeka, zamjenik šefa ureda

1,9

Šef ureda

2,0

Zamjenik pomoćnika ministra, zamjenik pravobranitelja

 

2,0

Savjetnik, načelnik odjela za odbranu

2,1

Pomoćnik ministra, šef kabineta,
pravobranitelj

 

2,2

Načelnik uprave za odbranu, načelnik odjeljenja u inspekciji

 

2,2

Zamjenik ministra

2,3

Ministar

2,5

b) Civilne osobe na službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, koje su ostvarili pravo na mirovinu.

Službena zvanja

Pripadajući koeficijent

NK radnik

0,8

Zanatlije

0,9

VKV

1,0

Lica sa VSS/doktori, inžinjeri

2,0

 (5) Za dobitnike najviših ratnih priznanja iz članka 5. stavak 3. (prva skupina) Zakona o posebnim pravima dobitnika najviših ratnih priznanja ("Službene novine Federacije  BiH", br. 70/05, 61/06 i 9/10) na iznos mirovine obračunat po ovom zakonu dodaje se koeficijent +1.
(6) Državni službenici i namještenici Federalnoga ministarstva obrane koji su u Federalno ministarstvo obrane prešli iz OS RBiH, kao i civilne osobe na službi u Vojsci FBiH, za obračun mirovine mogu koristiti pripadajuće koeficijente za
pripadnike Vojske FBiH ako posjeduju osobni čin.
(7) Mirovina iz stavka (1) ovoga članka umanjuje se za svaku punu godinu nedostajućeg mirovinskog staža do punog mirovinskog staža (40 godina), za 2%, a najviše do 30%, s tim što iznos mirovine nakon umanjenja ne može biti manji
od iznosa najniže mirovine isplaćene za taj mjesec sukladno Zakonu o MIO.

 

Članak 7.

 

(1) Kod ponovnog obračuna mirovina za korisnike prava iz članka 3. ovoga zakona u obračun će se uzeti mirovinski staž, utvrđen prilikom priznavanja prava na mirovinu.
(2) Ukoliko je korisnik prava na mirovinu iz članka 3. ovoga zakona zasnovao radni odnos i mirovina mu se za to vrijeme nije isplaćivala, kod ponovnog obračuna mirovine, sukladno ovom zakonu, u obzir će mu se uzeti i novoostvareni staž osiguranja.
(3) Za korisnike prava na mirovinu iz stavka (2) ovoga članka mirovina se neće preračunati po službenoj dužnosti, već podnošenjem zahtjeva.
(4) Za umrlog korisnika prava iz članka 3. ovoga zakona izvršit će se obračun mirovine na način propisan ovim zakonom, nakon čega će se utvrditi novi iznos obiteljske mirovine.

 

Članak 8.

 

Korisniku mirovine ostvarene po ovom zakonu, koji zasnuje radni odnos ili započne da obavlja samostalnu djelatnost, mirovina se ne isplaćuje za to vrijeme.

 

Članak 9.

 

(1) Pravo na mirovinu po ovom zakonu mogu ostvariti samo osobe koje to pravo nisu ostvarile po drugim propisima u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, osobe koje su vršile dužnost zapovjednika ranga bataljona ili višeg ranga, načelnika stožera i zamjenika zapovjednika u jedinicama ranga brigade istog ili višeg ranga i ako su navedene
dužnosti obavljale najmanje 12 mjeseci (neovisno o tome je li to bilo u kontinuitetu), kao i pripadnici policije iz članka 4. točka 1. ovoga zakona mogu koristiti prava po ovom zakonu ako je to za njih povoljnije.

 

V. ISPLATA MIROVINA

 

Članak 10.

 

Mirovina obračunata sukladno ovom zakonu predstavlja zakonski iznos mirovine (isplatni koeficijent 1).

 

VI. POSTUPAK PONOVNOG OBRAČUNA

 

Članak 11.

 

(1) Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje dužan je u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, po službenoj dužnosti, provesti postupak i donijeti nova rješenja korisnicima prava na povoljniju mirovinu iz članka 3. ovoga zakona nad kojim je okončan postupak kontrole sukladno Zakonu o kontroli zakonitosti korišćenja prava iz braniteljsko-invalidske skrbi ("Službene novine
Federacije BiH", broj 82/09). Za korisnike iz članka 3. ovoga zakona, nad kojima nije okončan postupak kontrole sukladno Zakonu o kontroli zakonitosti korišćenja prava iz
braniteljsko-invalidske skrbi, Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje u istom roku donijet će privremena rješenja, do okončanja postupka kontrole
zakonitosti. Po okončanju kontrole zakonitosti i za ove osobe Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje izdat će rješenja sukladno ovom zakonu.
(2) Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskoga rata dužno je provesti kontrolu zakonitosti korisnika iz stavka (1) ovoga članka kojima su izdata
privremena rješenja u roku 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
(3) Korisnici prava na povoljniju mirovinu iz članka 3. ovoga zakona dužni su na zahtjev Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje dostaviti potrebnu
dokumentaciju za provođenje postupka izdavanja novih rješenja. Korisnicima prava iz članka 3. ovoga zakona odredit će se novi iznos mirovine sukladno odredbama
ovoga zakona.
(4) Isplata mirovina po ovom zakonu korisniku prava na povoljniju mirovinu iz članka 3. ovoga zakona pripada od 01.08.2013. godine.

 

Članak 12.

 

(1) Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje će korisnicima prava na povoljniju mirovinu iz članka 3. ovoga zakona, koji propuste dostaviti potrebnu
dokumentaciju ili se u postupku iz članka 11. utvrdi da ne posjeduju validnu dokumentaciju, donijeti rješenje o prestanku prava na mirovinu do okončanja kontrole
zakonitosti sukladno Zakonu o kontroli zakonitosti korišćenja prava iz braniteljsko-invalidske zaštite, koja mora biti okončana u roku 120 dana od dana stupanja na
snagu ovoga zakona.
(2) Protiv rješenja iz stavka (1) ovoga članka može se podnijeti žalba Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje u roku 15 dana od dana prijema rješenja.
(3) Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.
(4) Ukoliko se u žalbenom postupku utvrdi da podnositelj žalbe ima pravo na povoljnu mirovinu, Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje će u daljnjem roku od 15 dana donijeti rješenje kojim će utvrditi iznos mirovine
sukladno odredbama ovoga zakona i isplatiti je korisniku od dana kada mu je pravo ukinuto.
(5) Iznimno, ukoliko osoba dokaže da je iz objektivnih razloga propustila rokove ili da iz objektivnih razloga nije mogla dostaviti dokumentaciju relevantnu za ulaganje žalbe, u rokovima propisanim ovim člankom, omogućit će joj se dodatni rok od 15 dana za ulaganje žalbe.

 

VII. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

 

Članak 13.

 

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje provodi postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja sukladno ovom zakonu.

 

Članak 14.

 

(1) Postupak za ostvarivanje prava na povoljnije umirovljenje po ovom zakonu pokreće se na zahtjev stranke koja smatra da ispunjava uvjete za ostvarivanje prava iz članka 4. ovoga zakona.
(2) Osobe koje su propustile rokove, a ispunjavale su uvjete iz Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima, mogu
podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava po odredbama ovoga zakona.
(3) Rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na povoljnije umirovljenje sukladno ovom zakonu, izuzev za osobe iz članka 4. točka 3. ovoga zakona, istječe zaključno sa 01.12.2013. godine, dok za osobe iz članka 4. točka 1. rok za podnošenje zahtjeva istječe 01.12.2015. godine.
(4) Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, u postupku za ostvarivanje prava prema ovom zakonu primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku i propisi iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja.
(5) Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje obvezan je za osobe iz stavka (1) ovoga članka, u roku najdalje 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za
ostvarivanje prava po ovom zakonu, odlučiti o pravu na povoljnu mirovinu.
(6) Isplata mirovina za osobe iz stavka (1) ovoga članka, koje ostvare pravo na mirovinu sukladno ovom zakonu, pripada od 01.01.2014. godine, osim za korisnike iz članka 4. točka 5. ovoga zakona kojima isplata pripada od dana izdavanja
rješenja.

 

VIII. DOKAZIVANJE ČINJENICA

 

Članak 15.

 

(1) Dokazivanje činjenica za ostvarivanja prava po ovom zakonu, bez obzira na to pokreće li se postupak po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke, vrši se isključivo
na temelju pisanih dokaznih sredstava izdatih od mjerodavnih tijela, odnosno mjerodavnih ustanova.
(2) Uvjeti iz članka 4. točka 1. ovoga zakona dokazuju se uvjerenjem koje izdaje tijelo unutarnjih poslova sukladno propisu iz stavka (4) ovoga članka.
(3) Uvjerenje iz stavka (2) ovoga članka sadrži i čin iz članka 6. stavka (3) ovoga zakona, koji odgovara poslovima i zadatcima iz članka 4. točka 1. ovoga zakona, sukladno Uredbi o činovima, uvjetima za stjecanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti, Uredbe o činovima, uvjetima za stjecanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti) i Uredbe o zvanjima, oznakama zvanja i funkcija i uvjetima za stjecanje zvanja u policiji.
(4) Sadržaj, postupak i način izdavanja uvjerenja iz stavka (2) ovoga članka, evidenciju o izdatim uvjerenjima, tijelo unutarnjih poslova koje će izdavati uvjerenja i druga pitanja koja su značajna za izdavanje uvjerenja, propisat će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnoga ministarstva unutarnjih poslova, u roku osam dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
(5) Uvjerenja o pripadnosti Oružanim snagama za osobe iz članka 4. toč. 2., 3., 4. i 5. ovoga zakona izdaje Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskoga rata (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo za pitanja
branitelja) na posebnom obrascu, nakon prethodno izvršene provjere podataka.
(6) Sadržaj, postupak i način izdavanja uvjerenja iz stavka (5) ovoga članka propisat će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnoga ministarstva za
pitanja branitelja, u roku osam dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

IX. OSIGURANJE SREDSTAVA

 

Članak 16.

 

(1) Za korisnike mirovina koji sukladno ovom zakonu ostvare pravo na povoljniju mirovinu, isplata mirovina financirat će se u omjeru 50% iz sredstava podračuna na temelju članka 126. Zakona o MIO, a 50% iz Proračuna Federacije Bosne i
Hercegovine, sve dok korisnik mirovine ne ispuni uvjete za starosnu mirovinu po Zakonu o MIO, a nakon čega će se refundirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Proračun Federacije BiH), samo razlika
između iznosa mirovine koja se isplaćuje i mirovine obračunate po Zakonu o MIO.
(2) Izračun potrebnih sredstava za financiranje prava po ovom zakonu, koja se isplaćuju iz Proračuna Federacije BiH, Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje vršit će tako što će za svakog korisnika povoljne mirovine iskazivati samo razliku između ostvarenog staža osiguranja, posebnog staža priznatog u mirovinski staž i staža osiguranja potrebnog za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu po Zakonu o MIO (40 godina mirovinskog staža), po godinama, u procentima i novčanim sredstvima.
(3) Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje će kod donošenja rješenja za sve korisnike ovoga zakona i korisnike drugih zakona kojima se mirovine isplaćuju iz sredstava podračuna po osnovi članka 126. Zakona o MIO u rješenjima navesti iznos koji se isplaćuje prema propisima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (50% iz sredstava podračuna po osnovi članka 126. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) i iznos koji pada na teret Proračuna Federacije BiH.
Iznos mirovina koji se isplaćuje iz sredstava podračuna prema članku 126. Zakona o MIO ne može biti viši od koeficijenata propisanih u članku 6. ovoga zakona.
(4) Dio sufinanciranja ovoga zakona koji pada na teret podračuna na temelju članka 126. Zakona o MIO, kao što je to navedeno u stavku (1) ovoga članka, neće se ni u
kom slučaju povećavati.
(5) Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje obvezan je vršiti mjesečni obračun sredstava za svakog korisnika prava na mirovinu, koja se osiguravaju u
Proračunu Federacije BiH, na način utvrđen stavkom (2) ovoga članka i dostavljati ih Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na kontrolu i odobrenje, nakon čega će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obračun potrebnih sredstava dostavljati Federalnom ministarstvu financija na uplatu. Ukoliko iznos potreban za realizaciju ovoga zakona premaši sredstva predviđena Proračunom Federacije BiH, Upravni odbor Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje će Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike predložiti korekciju
isplatnog koeficijenta, o čemu će na prijedlog resornog ministarstva odluku donijeti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi se osiguralo da iznos predviđen
Proračunom Federacije BiH ne bude premašen. Ukoliko odluka o usklađivanju koeficijenta ne bude usvojena u roku 30 dana od dana prijema prijedloga, Upravni odbor Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje utvrdit će isplatni koeficijent kako bi se uklopili u raspoloživa financijska sredstva.
(6) Kada korisnici povoljnijih mirovina iz stavka (2) ovoga članka ispune uvjete na starosnu mirovinu sukladno Zakonu o MIO, Federalni zavod za mirovinsko i
invalidsko osiguranje će po službenoj dužnosti utvrditi iznos mirovine po propisima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, nakon čega će se iz Proračuna Federacije BiH
financirati samo razlika između iznosa mirovine utvrđene ovim zakonom i mirovine obračunate po Zakonu o MIO, pri čemu se neće mijenjati iznos mirovine utvrđen
sukladno ovom zakonu.
(7) Razina godišnjeg povećanja individualnih mirovina po ovom zakonu neće premašiti stopu inflacije mjerene indeksom potrošačkih cijena iz prethodne godine,
uzimajući u obzir da iznos pojedinačnih mirovina ne može biti manji od najniže mirovine, u smislu približavanja prosjeka mirovina ostvarenih po ovom zakonu prosjeku starosne mirovine ostvarene po Zakonu o MIO, dok će biti
ostavljena mogućnost uporabe obračunskih koeficijenata kako bi se jamčilo da se iznos planiran Proračunom Federacije BiH, za ove namjene, neće premašiti, a što je
definirano i Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
(8) Iznimno, ukoliko korisnik povoljne mirovine nema staža osiguranja, isplata njegove mirovine u potpunosti pada na teret Proračuna Federacije BiH sve dok ju koristi.

 

Članak 17.

 

(1) O utrošenim sredstvima iz članka 16. ovoga zakona Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje putem Federalnoga ministarstva rada i socijalne politike izvješćuje Federalno ministarstvo financija, a Federalno ministarstvo financija Vladu Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji
Bosne i Hercegovine.
(2) Dio sredstava za isplatu mirovina ostvarenih sukladno ovom zakonu osigurat će se u Proračunu Federacije BiH, na poziciji Federalnoga ministarstva rada i socijalne politike.

 

Članak 18.

 

(1) Za nepravilne isplate koje su nastale kao posljedica pogreške Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, a koje se osiguravaju u Proračunu Federacije
BiH, nadoknadit će Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, koji će isplaćeni iznos uplatiti na račun Proračuna Federacije BiH.
(2) Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje jednom mjesečno putem Federalnoga ministarstva rada i socijalne politike izvješćuje Vladu Federacije Bosne i
Hercegovine o korisnicima mirovine kojima je to pravo prestalo sukladno članku 12. ovoga zakona.
(3) Nakon dobijanja informacija Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će protiv osoba koje su zlouporabom koristile pravo na povoljnu mirovinu i onih koji su to omogućili i na taj način oštetili Proračun Federacije BiH poduzeti zakonom propisane mjere.

 

X. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

 

Članak 19.

 

(1) Nadzor nad provođenjem ovoga zakona vrši Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.
(2) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nadzor nad provođenjem ovoga zakona ostvaruje neposredno i putem mjerodavne inspekcije, kao i na drugi zakonom dozvoljen način.
(3) Federalni zavod za mirovinskoi invalidsko osiguranje dužan je omogućiti ostvarivanje uvida u rješavanje predmeta iz ovoga zakona Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i mjerodavnim inspekcijama i postupati po njihovim nalozima.

 

Članak 20.

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će formirati Povjerenstvo u sastavu od osam članova, koje čine predstavnici Federalnoga ministarstva rada i socijalne politike (tri),
Federalnoga ministarstva za pitanja branitelja (jedan), Federalnoga ministarstva unutarnjih poslova (jedan), Federalnoga ministarstva financija (jedan) i Generalnoga tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (dva), radi vršenja neposrednog
uvida u rješavanje prava po ovom zakonu.

 

XI. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 21.

 

(1) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj ustanova, odnosno druga pravna osoba ako:
1. korisniku, protivno odredbama ovoga zakona, uskrati ili ograniči prava koja mu pripadaju;
2. omogući korišćenje prava osobi kojoj ne pripada pravo po ovom zakonu ili joj ne pripada u tom opsegu;
3. uskrati davanje podataka koje je obvezna dati ili da netočne podatke i obavijesti o osiguraniku;
4. ne izda rješenje u rokovima propisanim ovim zakonom;
5. da netočne podatke o visini potrebnih sredstava za isplatu povoljnijih mirovina, koje padaju na teret Proračuna Federacije BiH;
6. ne omogući ostvarivanje uvida u upravno rješavanje, ne dostavi potrebne podatke, spise i obavijesti o pitanjima koja se odnose na upravne stvari koje se
rješavaju u upravnom postupku ili ne postupi po nalozima upravne inspekcije;
7. Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike ili Povjerenstvu koje vrši nadzor nad primjenom zakona onemogući uvid u upravno rješavanje, ne dostavi
potrebne podatke, spise i obavijesti o pitanjima koja se odnose na upravne stvari koje se rješavaju u upravnom postupku;
8. ne postupi sukladno naputku Federalnoga ministarstva rada i socijalne politike.
(2) Novčanom kaznom od 1500,00 KM bit će kažnjena fizička osoba koja uz zahtjev za ostvarivanje prava na povoljnu mirovinu priloži ispravu u kojoj su uneseni netočni podaci koji bitno utječu na ostvarivanje prava i visine mirovine, ukoliko je mogla znati ili je znala da isprava sadrži netočne ili nepotpune podatke.
(3) Ako osoba iz stavka (2) ovoga članka ostvari pravo na mirovinu, dužna je vratiti puni novčani iznos primljenih mirovina bez obzira na to je li rješenje o prestanku prava na ostvarenu mirovinu poništeno ili ukinuto.
(4) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka bit će kažnjena I odgovorna osoba u ustanovi, odnosno u drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 22.

 

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim zakonom primjenjivat će se odredbe Zakona o MIO, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovoga zakona.

 

Članak 23.

 

Korištenje prava iz čl. 3. i 4. ovoga zakona podliježe reviziji sukladno odredbama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korišćenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske skrbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/09).

 

Članak 24.

 

Prava stečena po ovom zakonu prestaju kada tijekom korišćenja prava prestanu postojati uvjeti za stjecanje i ostvarivanje prava, u slučajevima i pod uvjetima koji su utvrđeni ovim zakonom.

 

Članak 25.

 

Postupak za ostvarivanje prava pokrenut po zahtjevu, koji je podnesen prije stupanja na snagu ovoga zakona okončat će se po odredbama ovoga zakona.

 

Članak 26.

 

Imenice upotrijebljene u ovome zakonu samo u muškom ili samo u ženskom rodu odnose se na oba spola.

 

Članak 27.

 

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/11 i 37/12).

 

Članak 28.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Radoje Vidović

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Fehim Škaljić