ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PODUZEĆIMA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09), u članku 2. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Javna poduzeća iz stavka 1. ovog članka dužna su da informacije o svojoj organizacijskoj strukturi, financijskom poslovanju i obavljanju upravnih poslova iz mjerodavnosti organa uprave koji se obavljaju u okviru propisanih javnih ovlasti učine dostupnim javnosti putem internet stranice javnog poduzeća."

 

Članak 2.

 

Iza članka 2. dodaje se novi članak 2a. koji glasi:

 

"Članak 2a.

 

"Obavljanje djelatnosti od javnog društvenog interesa iz članka 2. ovog Zakona zasniva se na sljedećim principima:
a) jednakom tretmanu i slobodi osnivanja i pružanja usluga,
b) slobodnog pristupa informacijama,
c) nadziranju državne pomoći dodijeljene javnim poduzećima radi izbjegavanja narušavanja konkurencije,
d) preventivnom nadziranju objedinjavanja javnih poduzeća radi izbjegavanja narušavanja konkurencije,
e) slobodnog obavljanja određenih djelatnosti od javnog društvenog interesa radi izbjegavanja narušavanja konkurencije,
f) slobodnog pristupa informacijama o financijskim odnosima općina, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine sa javnim poduzećima i
g) uspostavi i vođenju odgovarajuće knjigovodstvene i druge evidencije i obračuna na način da se osigura jasno razgraničenje rashoda i prihoda povezanih sa različitim djelatnostima koje obavlja javno poduzeće.
Javna poduzeća iz članka 2. ovog Zakona ne mogu zaključivati sporazume koji imaju za posljedicu spriječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu i vršiti zlouporabu dominantnog položaja.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijeti će uredbu kojom će se detaljnije urediti principi iz stavka 1. ovog članka."

 

Članak 3.

 

U članku 9. u stavku 2. iza riječi "dioničara", dodaju se riječi:
"ili vlasnika udjela", a iza riječi "dionica", dodaju se riječi: "ili udjela".

 

Članak 4.

 

U članku 51. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donijeti će uredbu iz članka 2a. ovog zakona najkasnije do 30.06.2012. godine."

 

Članak 5.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Radoje Vidović

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Fehim Škaljić