Na temelju članka 8. stavak (2) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/09 i 42/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog fe­deralnog ministra razvoja; poduzetništva i obrta, uz prethodno pribavljeno mišljenje jedinica lokalne samouprave, na svojoj 37. sjednici, održanoj 15.02.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O ZAŠTITI TRADICIONALNIH
I STARIH OBRTA

 

Članak 1.
(Popis tradicionalnih i starih obrta)

 

U članku 2. Uredbe o zaštiti tradicionaJnih i starih obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09 i 38/10), popis tradicionalnih i starih obrta po vrstama1 koji se mogu obavljati l na temelju strukovne spreme ili majstorskog ispita, sukladno] Zakonu o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Herce­govine ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07 i 80/1 lu zamjenjuje se popisom koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio.

 

Članak 2.
(Stupanje na snagu uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavlji­vanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 166/2012
15. veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.