Na osnovu člana 8, stav (2) Zakona o obrtu ii srodnim dje­latnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/09 i 42/11), Vlada federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog fe­deralnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, uz prethodno pribavljeno mišljenje jedinica lokalne samouprave, na svojoj 37. sjednici, održanoj 15.02.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O ZAŠTITI TRADICIONALNIH
I STARIH OBRTA

 

Član 1.
(Popis tradicionalnih i starih obrta)

 

U članu 2. Uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09 i 38/10), popis tradicionalnih i starih obrta po vrstama koji se mogu obavljati na osnovu stručne spreme ili majstorskog ispita, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Herce­govine ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07 i 80/11), zamjenjuje se popisom koji se nalazi u prilogu ove uredbe i či­ni njen sastavni dio.

 

Član 2.
(Stupanje na snagu uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavlji­vanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 166/2012
15. februara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.