Na temelju članka 6. stavak (6) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/09 i 42/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog fe­deralnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, na svojoj 37. sjednici, održanoj 15.02.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O VEZANIM
I POSEBNIM OBRTIMA

 

Članak 1.
(Popisi vezanih i posebnih obrta)

 

U članku 2. Uredbe o vezanim i posebnim obrtima ("Slu­žbene novine Federacije BiH", broj 66/09 i 62/10), popis veza­nih obrta po vrstama koji se mogu obavljati na temelju strukovne spreme ili majstorskog ispita i popis posebnih obrta po vrstama koje obrtnik, odnosno osoba koju obrtnik zapošljava, može obavljati tek nakon što nadležno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta, ili drugi nadležni organ ovlašten federalnim zakonom iz te oblasti, izda obrtniku suglasnost za obavljanje poseb­nog obrta, sukladno Zakonu b klasifikaciji djelatnosti u Fede­raciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07 i 80/11) zamjenjuje se popisom koji se nalazi u prilo­gu ove uredbe .i čini njen sastavni dio.

 

Članak 2.
(Stupanje na snagu uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavlji­vanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 165/2012
15. veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.