Na osnovu člana 6. stav (6) Zakona o obrtu i srodnim dje­latnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/09 i 42/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog fe­deralnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, na svojoj 37. sjednici, održanoj 15.02.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O VEZANIM
I POSEBNIM OBRTIMA

 

Član 1.
(Popisi vezanih i posebnih obrta)

 

U članu 2. Uredbe o vezanim i posebnim obrtima ("Slu­žbene novine Federacije BiH", broj 66/09 i 62/10), popis vezanih obrta po vrstama koji se mogu obavljati na osnovu stručne spreme ili majstorskog ispita i popis posebnih obrta po vrsta­ma koje obrtnik, odnosno lice koje obrtnik zapošljava, može obavljati tek nakon što nadležno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta, ili drugi nadležni organ ovlašten federalnim zakonom iz te oblasti, izda obrtniku saglasnost za obavljanje posebnog obr­ta, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07 i 80/11) zamjenjuje se popisom koji se nalazi ;u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.

 

Član 2.
(Stupanje na snagu uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavlji­vanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 165/2012
15. februara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.