Na temelju članka 123. stavak 3. Zakona o zaštiti i spaša­vanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 36. sjednici, održanoj 09.02.2012. go­dine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O ORGANIZIRANJU SLUŽBI
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o organiziranju službi zaštite i spašavanja Fede­racije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06 i 40/10), u članicu 4. točka 6) riječi: "Savezu aeroklnbova Federacije Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se ri­ječima: "Vazduhoplovnom/Zrakoplovnom savezu Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana obja­vljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 142/2012
9. veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.