Na osnovu člana 123. stava 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 36. sjednici, održanoj 09.02.2012. go­dine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O ORGANIZOVANJU SLUŽBI
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Uredbi o organizovanju službi zaštite i spašavanja Fede­racije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06 i 40/10), u članu 4. tačka 6) riječi: "Savezu aeroklubova Federacije Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se ri­ječima: "Vazduhoplovnom/Zrakoplovnom savezu Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Član 2.

 

Ova uredba slupa na snagu narednog dana od dana obja­vljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 142/2012
9. februara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.