Na osnovu člana 54. stav 2. tačke l. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 01.02.2012. godine, do­nosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU
FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE

 

Član l.

 

U Uredbi o osnivanju Federalne novinske agencije ("Slu­žbene novine Federacije BiH", br. 48/00, 48/01, 30/02, 38/03 i 17/06) u članu 10. stav 2. riječ; "pet" zamjenjuje se riječju:"sedam".

 

Član 2.

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovlašćuje Ured Vla­de Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i uskla­đenost sa propisima Europske unije da utvrdi prečišćeni tekst ove Uredbe u skladu sa članom 91. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10).

 

Član 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 126/2012
1. februara/veljače 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.