Na osnovu člana 141. stav L Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/1 1), Vlada Fede­racije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra pravde, na 34. sjednici održanoj 24.01.2012, godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O OZNACI I ZNAČKI,
UNIFORMI, SLUŽBENIM ZVANJIMA I OZNAKAMA
ZATVORSKE POLICIJE - STRAŽE I BOJI I OZNACI
VOZILA FEDERALNIH USTANOVA ZA IZVRŠENJE
KAZNE ZATVORA

 

Član 1.

 

U članu 13. stav 2. Uredbe o oznaci i znački, uniformi, slu­žbenim zvanjima i oznakama zatvorske policije - straže i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora ("Službene novine Federacije BiH, br. 10/99 i 46/99), na kraju teksta briše se tačka i dodaju se riječi: "rukovodioca ustanove na prijedlog pomoćnika direktora - zapovjednika zatvorske po­licije - straže".

 

Član 2.

 

Član 20. se mijenja i glasi: "Uslovi za sticanje posebnih zvanja iz člana 15. Uredbe su:
1. tri (3) godine radnog staža u osnovnom zvanju, odno­sno prethodnom posebnom službenom zvanju i
2. tri (3) godine uzastopno da je ocjena rada najmanje uspješan".

 

Član 3.

 

Ova uredba stupa na snagu osinog dana od dana objavlji­vanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 75/2012
24. januara/siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r