Na temelju članka 65. stavak 4. Zakona o policijskim slu­žbenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08. i 44/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici održanoj 18.01.2012., do­nosi

 

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O PRIVREMENOM EKSTERNOM PREMJEŠTAJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

 

Članak 1.

 

U Uredbi o privremenom eksternom premještaju policij­skih   službenika  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  broj 62/05) iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi:

 

"Članak 9a.

 

Iznimno, za potrebe službe u slučajevima izčlanka 3. ove Uredbe, popuna radnih mjesta policijskih službenika koja su sistematizirana u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova-Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova može se provesti eksternim premještajem policijskih službenika koji rade u Fe­deralnoj upravi policije ili kantonalnom ministarstvu unutar­njih poslova ili drugom policijskom tijelu, o čemu odlučuje fe­deralni ministar unutarnjih poslova.
Popuna radnih mjesta iz stavka l. ovoga članka provodi se internim oglašavanjem ili neposrednim izborom.
Ukoliko se popuna radnih mjesta iz stasvka 1. ovoga članka provodi neposrednim izborom, potrebna je .suglasnost poli­cijskog službenika.
Kod popune radnih mjesta iz stavka I. ovoga članka pri­mjenjuju se odredbe čl. 4., 9. i 10. ove Uredbe."

 

Članak 2.

 

Ova Uredba stupa nasnagu sljedećega dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 27/12
18. siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.