Na osnovu člana 65. stav 4. Zakona o policijskim službeni­cima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fede­racije BiH", br. 27/05, 70/08 1 44/1 1), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici, održanoj 18.01.2012., donosi

 

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O PRIVREMENOM EKSTERNOM PREMJEŠTAJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

 

Član l.

 

U Uredbi o privremenom eksternom premještaju policij­skih službenika ("Službene novine Federacije BiH", broj 62/05) iza člana 9. dodaje se novi Član 9a., koji glasi:

 

"Član 9a.

 

Izuzetno, po potrebi službe u slučajevima iz člana 3. ove uredbe, popuna radnih mjesta policijskih službenika koja su sistematizovana u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova -Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova može se izvršiti eksternim premještajem policijskih službenika koji rade u Fe­deralnoj upravi policije ili kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova ili dragom policijskom organu, o čemu odlučuje federalni ministar unutrašnjih poslova.
Popuna radnih mjesta iz stava 1. ovog člana vrši se putem internog oglašavanja ili neposrednim izborom.
Ukoliko se popuna radnih mjesta iz stava 1. ovog člana vr­ši neposrednim izborom, potrebna je saglasnost policijskog službenika:
Kod popune radnih mjesta iz stava 1. ovog člana primje­njuju se odredbe čl. 4., 9. i 10. ove uredbe."

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana obja­vljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 27/12
18. januara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.