Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici održanoj 18,01.2012. godine, do­nosi

 

U R E D B U

O REPREZENTACIJI I POKLONIMA U FEDERALNIM
ORGANIMA UPRAVE I FEDERALNIM UPRAVNIM
ORGANIZACIJAMA

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom uredbom uređuje se visina sredstava reprezentacije, korištenje sredstava reprezentacije, procedura i pravila prima­nja i davanja poklona i vođenje evidencije o primljenim poklo­nima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim or­ganizacijama (u daljnjem tekstu: federalni organi uprave).

 

Članak 2.

 

U smislu ove uredbe slijedeći izrazi imaju značenje:
1)   Reprezentacija je izdatak koji se javlja u toku redovnog poslovanja federalnih organa uprave, sa ciljem ostvare­nja i održavanja poslovnih odnosa, obilježavanja godi­šnjica i drugih značajnih događaja.
2)   Sredstva za reprezentaciju su sredstva za troškove: jela, pića i osvježenja koja se služe tokom radnih sastanaka, karte za športske i kulturne događaje, prijevoz i druge usluge, dok su ti troškovi u skladu sa ovom uredbom i drugim zakonima i propisima.
3)   Poklonom se smatra lična korist u vezi vršenja javne funkcije, a podrazumijeva stvari, prava, usluge bez nak­nade te neka druga osobna korist data nositelju izvršne funkcije ili savjetniku, kao i svaku isplatu, djelovanje, uslugu ili predmet od vrijednosti učinjene izravno prima­ocu, bez naknade ili očekivane naknade.

 

II VISINA SREDSTAVA REPREZENTACIJE I POKLONA

 

Članak 3.

 

Visinu reprezentacije određuje rukovoditelj federalnog or­gana uprave, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, a na osnovu instrukcija za izradu proračuna, utrošenih sredstava reprezentacije federalnih organa uprave u prethodnoj godini i planiranih i procijenjenih sredstava.

 

Članak 4.

 

Rashodi na ime reprezentacije i poklona mogu se izvršiti najviše do ukupnog iznosa koji je odobren u proračunu Federa­cije Bosne i Hercegovine za godinu u kojoj se koristi.

 

III KORIŠTENJE SREDSTAVA REPREZENTACIJE

 

Članak 5.

 

Sredstva reprezentacije utvrđuju se kao:
1)   eksterna reprezentacija za institucije i organizacije iz stavka 2. ovog članka i njihove predstavnike i istaknute pojedince;.
2)   interna reprezentacija za rukovoditelje federalnih organa uprave i osobe koje on ovlasti.
Institucije i organizacije u smislu ove uredbe su: Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond i si.; druge državne institu­cije i organizacije Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; državne institucije drugih država.

 

Članak 6.

 

Sredstva reprezentacije evidentiraju se knjigovodstveno kao posebna proračunska stavka u okviru odobrenih proračunskih sredstava federalnog organa uprave za ovu namjenu.

 

Članak 7.

 

U slučaju da osobe ovlaštene od strane rukovoditelja fede­ralnog organa uprave za korištenje sredstava reprezentacije pre­korače dozvoljeni limit, dužne su dostaviti pismeni izvještaj o prekoračenju, na osnovu kojeg će rukovoditelj federalnog orga­na uprave procijeniti da li je prekoračenje opravdano ili je lice dužno nadoknaditi prekoračeni iznos sredstava.

EKSTERNA REPREZENTACIJA

 

Članak 8.

 

Korištenje sredstava eksterne reprezentacije za sastanke sa predstavnicima iz članka 5. stavak 2, ove uredbe mora biti ra­zumna i primjerena, a može se koristiti u inostranstvu u sa­mom sjedištu federalnih organa uprave i na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Korištenje sredstava reprezentacije vrši se putem narudžbe­nice, koju odobrava rukovoditelj federalnog organa uprave, Svaka narudžbenica mora da sadrži naziv davaoca usluge i vr­stu i količinu tražene usluge.
Na korištenje sredstava reprezentacije u inostranstvu ima pravo rukovoditelj federalnog organa uprave i osoba koju on odredi,
Korištenje sredstava reprezentacije u inostranstvu vrši se bez narudžbenice uz izvještaj i račun.

 

Članak 9.

 

Računi davaoca usluga moraju biti orginalni.
U cilju namjenskog trošenja sredstava reprezentacije svaki račun mora u prilogu da sadrži kratak pismeni izvještaj o svrsi korištenja sredstava reprezentacije.

 

Interna reprezentacija

 

Članak 10.

 

Interna reprezentacija odnosi se na korištenje sredstava re­prezentacije za tople napitke i bezalkoholna pića prilikom oba­vljanja redovnih poslova u federalnim organima uprave.

 

Članak. 11.

 

Pravo na reprezentaciju iz članka 10. imaju rukovoditelj fe­deralnog organa uprave, kao i osobe koje on ovlasti.

 

IV PROCEDURE I PRAVILA PRIMANJA I DAVANJA POKLONA

 

Članak 12.

 

Kod primanja poklona mora biti jasno utvrđeno da li su oni namijenjeni federalnim organima uprave, odnosno nositelju iz­vršne funkcije ili njegovom savjetniku.
Federalni organ uprave će primiti poklone, neovisno o nji­hovoj vrijednosti, kada je to sukladno propisima i kada ne po­stoje neki politički ili ekonomski razlozi zbog kojih ih ne bi tre­balo primiti. :
Rukovoditelj federalnog organa uprave ne smije zadržati poklon čija tržišna vrijednost prelazi 200,00 KM, te je isti du­žan prijaviti i predati federalnom organu uprave u kojem viši funkciju.

 

Članak 13.

 

Zabranjeno je zahtijevanje ili primanje od fizičkih ili prav­nih osoba bilo kakve dobiti, beneficija, naknada u novcu, uslu­gama ili drugih oblika koristi u namjeri da zaposlenik u okviru svojih ovlasti učini što ne bi smio učiniti ili da ne učini Što bi bio dužan učiniti.

 

Članak 14.

 

Državnom službeniku i namješteniku nije dozvoljeno pri­manje poklona od trećih osoba, osim u korist izabranog dužno­snika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika s time da isti mora­ju znati za primanje poklona.
Takvo lice dužno je pridržavati se odredaba o primanju po­klona iz ove uredbe i Zakona o sukobu interesa u organima vla­sti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federa­cije BiH", broj 70/08).

 

Članak 15.

 

Federalni organ uprave može dodjeljivati poklone instituci­jama i organizacijama, kao i predstavnicima institucija i organi­zacija iz članka 5. stavak 2. ove uredbe u povodu jubileja tih institucija i organizacija, njihovog posebnog doprinosa u razvoju pojedinih oblasti i projekata, te po isteku mandata predstavnici-ina međunarodnih institucija i organizacija, kao i istaknutim po­jedincima, koji su svojim radom i rezultatima rada doprinosili afirmaciji Bosne i Hercegovine.

 

Članak 16,

 

Pokloni za predstavnike institucija i organizacija iz članka 5, stavak 2. ove uredbe utvrđuje se u iznosu do 1.000,00 KM.

 

Članak 17.

 

O davanju poklona iz članka 15. ove uredbe odlučuje ruko­voditelj federalnog organa uprave.
Izuzetno od odredbi članka 36. ove uredbe, rukovoditelj fe­deralnog organa uprave, uz mišljenje ili saglasnost premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u posebnim prilikama može odrediti dodjeljivanje poklona iz članka 15. ove uredbe čija je cijena veća od iznosa iz članka 16. ove uredbe što se po­sebno obrazlaže.

 

Članak 18.

 

Za primanje poklona preko vrijednosti koje nije regulisano ovom uredbom, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine.

 

V EVIDENCIJA PRIMLJENIH POKLONA I REPREZENTACIJE

 

Članak 19.

 

Federalni organi uprave dužni su voditi evidenciju primlje­nih poklona čija tržišna vrijednost prelazi iznos iz članka 12. stavak 3. ove uredbe.
Evidencija primljenih poklona sastoji se od sIjedećih rubri­ka:
1)   redni broj;
2)   podaci o poklonodavcu;
3)   vrsta, količina i vrijednost poklona;
4)   datum i mjesto prijema ili uručenja poklona;
5)   mjesto gdje je deponovan primljeni poklon.

 

Članak 20.

 

Operativni rad oko primanja, zavođenja, procesuiranja i ču­vanja svih narudžbenica, računa i druge prateće dokumentacije u vezi sa reprezentacijom i poklonima, obavljat će računovod­stvo federalnog organa uprave.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 21.

 

Federalni organi uprave dužni su uskladiti svoje pravilnike o reprezentaciji i poklonima sa ovom uredbom u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Članak 22.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavlji­vanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 31/2012
18. siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.