Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Her­cegovine, na 33, sjednici održanoj 18.01.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O REPREZENTACIJI I POKLONIMA U FEDERALNIM
ORGANIMA UPRAVE I FEDERALNIM UPRAVNIM
ORGANIZACIJAMA

 

I OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovom uredbom uređuje se visina sredstava reprezentacije, korištenje sredstava reprezentacije, procedura i pravila prima­nja i davanja poklona i vođenje evidencije o primljenim poklo­nima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim or­ganizacijama (u daljnjem tekstu: federalni organi uprave).

 

Član 2.

 

U smislu ove uredbe slijedeći izrazi imaju značenje:
1)   Reprezentacija je izdatak koji se javlja u toku redovnog poslovanja federalnih organa uprave, sa ciljem ostvare­nja i održavanja poslovnih odnosa, obilježavanja godi­šnjica i drugih značajnih događaja.
2)   Sredstva za reprezentaciju su sredstva za troškove: jela, pića i osvježenja koja se služe tokom radnih sastanaka, karte za sportske i kulturne događaje, prijevoz i druge usluge, dok su ti troškovi u skladu sa ovom. uredbom i drugim zakonima i propisima.
3) Poklonom se smatra lična korist u vezi vršenja javne funkcije, a podrazumijeva stvari, prava, usluge bez nak­nade te neka druga lična korist, data nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku, kao i svaku isplatu, djelovanje, uslugu ili predmet od vrijednosti učinjene izravno prima­ocu, bez naknade ili očekivane naknade.

 

II VISINA SREDSTAVA REPREZENTACIJE I POKLONA

 

Član 3.

 

Visinu reprezentacije određuje rukovodilac federalnog or­gana uprave, u skladu sa raspoloživim fmansijskim sredstvima, a na osnovu instrukcija za izradu budžeta, utrošenih sredstava reprezentacije federalnih organa uprave u prethodnoj godini i planiranih i procijenjenih sredstava.

 

Član 4.

 

Rashodi na ime reprezentacije i poklona mogu se izvršiti najviše do ukupnog iznosa koji je odobren u budžetu Federaci­je Bosne i Hercegovine za godinu u kojoj se koristi.

 

III KORIŠTENJE SREDSTAVA REPREZENTACIJE

 

Član 5.

 

Sredstva reprezentacije utvrđuju se kao:
1)   eksterna reprezentacija za institucije i organizacije iz sta­va 2. ovog člana i njihove predstavnike i istaknute poje­dince,
2)   interna reprezentacija za rukovodioce federalnih organa uprave i osobe koje on ovlasti.
Institucije i organizacije u smislu ove uredbe su: Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond i si.; druge državne institu­cije i organizacije Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; državne institucije drugih država,

 

Član 6.

 

Sredstva reprezentacije evidentiraju se knjigovodstveno kao posebna budžetska stavka u okviru odobrenih budžetskih sred­stava federalnog organa uprave za ovu namjenu.

 

Član 7.

 

U slučaju da lica ovlaštena od strane rukovodioca federal­nog organa uprave za korištenje sredstava reprezentacije preko­rače dozvoljeni limit, dužna su dostaviti pismeni izvještaj o pre­koračenju, na osnovu kojeg će rukovodilac federalnog organa uprave procijeniti da li je prekoračenje opravdano ili je lice du­žno nadoknaditi prekoračeni iznos sredstava.

Eksterna reprezentacija

 

Član 8.

 

Korištenje sredstava eksterne reprezentacije za sastanke sa predstavnicima iz člana 5. stav 2. ove uredbe mora biti razum­na i primjerena, a može se koristiti u inostranstvu, u samom sje­dištu federalnih organa uprave i na teritoriji Bosne i Hercegovi­ne.
Korištenje sredstava reprezentacije vrši se putem narudžbe­nice, koju odobrava rukovoditelj federalnog organa uprave. Svaka narudžbenica mora da sadrži naziv davaoca usluge i vr­stu i količinu tražene usluge.
Na korištenje sredstava reprezentacije u inostranstvu ima pravo rukovoditelj federalnog organa uprave i osoba koju on odredi.
Korištenje sredstava reprezentacije u inostranstvu vrši se bez narudžbenice uz izvještaj i račun.

 

Član 9.

 

Računi davaoca usluga moraju biti originalni.
U cilju namjenskog trošenja sredstava reprezentacije svaki račun mora u prilogu da sadrži kratak pismeni izvještaj o svrsi korištenja sredstava reprezentacije,

 

Interna reprezentacija

 

Član 10.

 

Interna reprezentacija odnosi se na korištenje sredstava reprezentacije za tople napitke i bezalkoholna pića prilikom oba­vljanja redovnih poslova u federalnim organima uprave.

 

Član 11.

 

Pravo na reprezentaciju iz člana 10. imaju rukovodilac fe­deralnog organa uprave, kao i osobe koje on ovlasti.

 

IV PROCEDURE I PRAVILA PRIMANJA I DAVANJA POKLONA

 

Član 12.

 

Kod primanja poklona mora biti jasno utvrđeno da li su oni namijenjeni federalnim organima uprave, odnosno nosiocu izvr­šne funkcije ili njegovom savjetniku.
Federalni organ uprave će primiti poklone, neovisno o nji­hovoj vrijednosti, kada je to sukladno propisima i kada ne po­stoje neki politički ili ekonomski razlozi zbog kojih ih ne bi tre­balo primiti.
Rukovodilac federalnog organa uprave ne smije zadržati poklon čija tržišna vrijednost prelazi 200,00 KM, te je isti du­žan prijaviti i predati federalnom organu uprave u kojem vrši funkciju.

 

Član 13.

 

Zabranjeno je zahtijevanje ili primanje od fizičkih ili prav­nih osoba bilo kakve dobiti, beneficija, naknada u novcu, uslu­gama ili drugih oblika koristi u namjeri da zaposlenik u okviru svojih ovlasti učini što ne bi smio učiniti ili da ne učini Što bi bio dužan učiniti.

 

Član 14.

 

Državnom službeniku i namješteniku nije dozvoljeno pri­manje poklona od trećih osoba, osim u korist izabranog dužno­snika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika s time da isti mora­ju znati za primanje poklona.
Takvo lice dužno je pridržavati se odredaba o primanju po­klona iz ove uredbe i Zakona o sukobu interesa u organima vla­sti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federa­cije BiH", broj 70/08).

 

Član 15.

 

Federalni organ uprave može dodjeljivati poklone institucijama i organizacijama, kao i predstavnicima institucija i organi­zacija iz člana 5. stava 2. ove uredbe u povodu jubileja tih institucija i organizacija, njihovog posebnog doprinosa u razvoju pojedinih oblasti i projekata, te po isteku mandata predstavnici­ma međunarodnih institucija i organizacija, kao i istaknutim po­jedincima, koji su svojim radom i rezultatima rada doprinosili afirmaciji Bosne i Hercegovine.

 

Član 16.

 

Pokloni za predstavnike institucija i organizacija iz člana 5. stava 2. ove uredbe utvrđuje se u iznosu do 1.000,00 KM.

 

Član 17.

 

O davanju poklona iz člana 15. ove uredbe odlučuje ruko­vodilac federalnog organa uprave.
Izuzetno od odredbi člana 16. ove uredbe, rukovodilac fe­deralnog organa uprave, uz mišljenje ili saglasnost premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u posebnim prilikama može odrediti dodjeljivanje poklona iz člana 15. ove uredbe či­ja je cijena veća od iznosa iz člana 16. ove uredbe, što se poseb­no obrazlaže.

 

Član 18.

 

Za primanje poklona preko vrijednosti koje nije regulisano ovom uredbom, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Herce­govine.

 

V EVIDENCIJA PRIMLJENIH POKLONA I REPREZENTACIJE

 

Član 19.

 

Federalni organi uprave dužni su voditi evidenciju primlje­nih poklona čija tržišna vrijednost prelazi iznos iz člana 12. stav 3. ove uredbe.
Evidencija primljenih poklona sastoji se od sljedećih rubri­ka:
1)    redni broj;
2)    podaci o poklonodavcu;
3)    vrsta, količina i vrijednost poklona;
4)    datum i mjesto prijema ili uručenja poklona;
5)    mjesto gdje je deponovan primljeni poklon.

 

Član 20.

 

Operativni rad oko primanja, zavođenja, procesuiranja i ču­vanja svih narudžbenica, računa i druge prateće dokumentacije li vezi sa reprezentacijom i poklonima, obavljat će računovod­stvo federalnog organa uprave.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 21.

 

Federalni organi uprave dužni su uskladiti svoje pravilnike o reprezentaciji i poklonima sa ovom uredbom u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Član 22.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavlji­vanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 31/2012
18. januara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.