Na temelju članka 81. stavak 2. Zakona o prostornom planiranju, korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 65. sjednici, održanoj 23.10.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU
GRADILIŠTA, OBVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA
GRADILIŠTU I SUDIONICIMA U GRAĐENJU

 

Članak 1.

 

U Uredbi o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/09 i 75/09) u članku 30. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Stručni odbor imenuje rješenjem federalni ministar iz reda eminentnih stručnjaka iz oblasti projektiranja, građenja i zaštite okoliša (diplomirani inženjeri) sa najmanje sedam (7) godina radnog iskustva u struci, položenim stručnim ispitom, radnom biografijom i referent listom poslova u čijoj izradi je sudjelovao (sudjelovanje u izradi najmanje pet (5) projekata i/ili na poslovima nadzora nad građenjem i/ili poslova voditelja radova određene vrste građevina), a prema javnom pozivu koje Federalno ministarstvo objavljuje u sredstvima javnog informiranja."
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Na temelju zahtjeva pravne osobe za izdavanje ovlašćenja, voditelj postupka predlaže sastav Stručnog odbora sa liste stručnjaka iz stavka 3. ovog članka."
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.
Stavak 7. se briše.

 

Članak 2.

 

U članku 32. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Federalno ministarstvo je dužno neutrošena sredstva preostala nakon podmirenja svih troškova uplatiti na depozitni račun Proračuna Federacije BiH."

 

Članak 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1429/2012
23. listopada 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nerinin Nikšić, v. r.