Na osnovu člana 81. stav 2. Zakona o prostornom planiranju, korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, J3/10 i 45/10), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog predenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 65. sjednici, održanoj 23.10.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU
GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA
GRADILIŠTU I UČESNICIMA U GRAĐENJU

 

Član 1.

 

U Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/09 i 75/09) u članu 30. stav 3. mijenja se i glasi:
"Stručni odbor imenuje rješenjem federalni ministar iz reda eminentnih stručnjaka iz oblasti projektiranja, građenja i zaštite okoliša (diplomirani inženjeri) sa najmanje sedam (7) godina radnog iskustva u struci, položenim stručnim ispitom, radnom biografijom i referent listom poslova u čijoj izradi je učestvovao (učešće u izradi najmanje pet (5) projekata i/ili na poslovima nadzora nad građenjem i/ili poslova voditelja radova određene vrste građevina), a prema javnom pozivu koje Federalno ministarstvo objavljuje u sredstvima javnog informiranja."
Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
"Na osnovu zahtjeva pravnog lica za izdavanje ovlaštenja, voditelj postupka predlaže sastav Stručnog odbora sa liste stručnjaka iz stava 3. ovog člana."
Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.
Dosadašnji stavovi 5. i 6. postaju stavovi 6. i 7.
Stav 7. se briše.

 

Član 2.

 

U članu 32. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
"Federalno ministarstvo je dužno neutrošena sredstva preostala nakon podmirenja svih troškova uplatiti na depozitni račun Budžeta Federacije BiH."

 

Član 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH."

 

V broj 1429/2012
23. oktobra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.