Na temelju članka 107. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 23,10.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O SADRŽAJU, UVJETIMA, NAČINU I PROGRAMU
POLAGANJA ISPITA U OBLASTI VATROGASTVA

 

I - OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom uredbom propisuju se sadržaj, uvjeti, način i program polaganja ispita za profesionalnog vatrogasca i ispita za rukovoditelja akcije gašenja požara, sastav i izbor članova Povjerenstva za polaganje ispita (u daljem tekstu: Povjerenstvo), način ocjenjivanja kandidata, sadržaj uvjerenja o položenim ispitima, evidencija o izdatim uvjerenjima, kao i druga pitanja od značaja za polaganje ispita.

 

Članak 2.

 

Položenim ispitom za profesionalnog vatrogasca i ispitom za rukovoditelja akcije gašenja požara stječe se pravo obavljanja poslova iz oblasti vatrogastva.

II - OBUKA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA

 

Članak 3.

 

U radni odnos za obavljanje poslova iz mjerodavnosti profesionalne vatrogasne postrojbe koja se nalazi u tijelu uprave civilne zaštite kantona, općine i grada, primaju se osobe sa VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja i osobe sa najmanje III stepenom školske spreme (u daljem tekstu: vatrogasac vježbenik) i obvezno prolaze vježbenički staž - obuku, kao preduvjet za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca (u daljem tekstu: ispit vatrogasca).
Osobe iz stava 1. ovog članka, obuku prolaze u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi, prema Planu obuke za profesionalnog vatrogasca (u daljem tekstu: Plan obuke), koji je dužan sačiniti starješina profesionalne vatrogasne postrojbe, sukladno članku 4. ove uredbe.
Vježbenički staž - obuka iz stavka l. ovog članka, za osobe koje imaju VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, traje godinu dana, a za osobe koje imaju najmanje III stepen školske spreme, obuka traje šest mjeseci.
Svrha obuke je da se osobe koje se postavljaju na radno mjesto profesionalnog vatrogasca osposobe za pravilno i uspješno obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca.

 

Članak 4.

 

Planom obuke iz članka 3. stavak 2. ove uredbe, utvrđuju se:
1)     poslovi koje će vatrogasac vježbenik obavljati u tijeku trajanja vježbeničkog staža u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi,
2)     vrijeme angažiranja na pojedinim poslovima,
3)     redoslijed i način obavljanja predviđenih i planiranih poslova, koji se odnose na: upoznavanje sa poslovima na pojedinim radnim mjestima, neposredno angažiranje u radu na određenim poslovima, upoznavanje djelokruga rada i ustrojstva profesionalne vatrogasne postrojbe, obavljanje pojedinih poslova samostalno i pod nadzorom,
4)     proučavanje propisa koji se odnose na oblast zaštite od požara i vatrogastvo, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda, kao i podzakonskih propisa iz oblasti zaštite od požara i
vatrogastva i općih akata iz djelokruga rada profesionalne vatrogasne postrojbe, 5)     proučavanje  stručne literature  iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva.
Prije početka vježbeničkog staža - obuke, vatrogasac vježbenik upoznaje se sa Planom obuke i Programom za polaganje ,ispita za profesionalnog vatrogasca, koji se nalazi u privitku .ove uredbe i čini njen sastavni dio (Privitak 1.).

 

Članak 5.

 

Nadzor nad provođenjem Plana obuke iz članka 3. ove uredbe, obavlja po ovlaštenju mjerodavnog rukovoditelja tijela civilne zaštite, starješina vatrogasne postrojbe ili njegov zamjenik.

 

Članak 6.

 

Po završenom vježbenikom stažu - obuci, osoba koja ima VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, polaže ispit za vatrogasca u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos, a osoba koja ima najmanje III stepen školske spreme, polaže taj ispit u roku od tri mjeseca po isteku vježbeničkog staža.

III - ISPIT ZA RUKOVODITELJA AKCIJE GAŠENJA POŽARA

 

Članak 7.

 

Polaganju ispita za rukovoditelja akcije gašenja požara, može pristupiti profesionalni vatrogasac koji ima pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca nakon položenog ispita za vatrogasca.
Ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara, osobe iz stavka 1. ovog članka, polaže prema Programu za polaganje ispita za rukovoditelja akcije gašenja požara, koji se nalazi u privitku ove uredbe i čini njen sastavni dio (Privitak 2.).

 

IV - PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA ZA VATROGASCA I ISPITA ZA RUKOVODITELJA AKCIJE GAŠENJA POŽARA

1. Program za polaganje ispita za vatrogasca

 

Članak 8.

 

Program za polaganje ispita za vatrogasca sastoji se od općeg, posebnog i praktičnog dijela.

a) Program za polaganje općeg dijela ispita

 

Članak 9.

 

Program za polaganje općeg dijela ispita za vatrogasca, obuhvata temeljna znanja iz propisa u oblasti:
- zaštite od požara i vatrogastva;
- prometa i prijevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija;
- prostornog planiranja i građenja; zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda.

b) Program za polaganje posebnog dijela ispita

 

Članak 10.

 

Program posebnog dijela ispita za vatrogasca obuhvaća sljedeće oblasti:
- fizičko - kemijski proces gorenja i gašenja požara;
- zaštita od požara u građevinarstvu i opskrba vodom za potrebe gašenja požara;
- požarne opasnosti i mjere zaštite od požara u građevinama, industriji,     šumama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu, prirodnim resursima;
- oprema, uređaji i druga sredstava za sprječavanje i gašenja požara, kao i zaštitu i spašavanje;
- taktika gašenja požara;
- pružanja prve medicinske pomoći.

c) Program za polaganje praktičnog dijela ispita

 

Članak 11.

 

Program za polaganje praktičnog dijela ispita za vatrogasca, obuhvata:
- rad sa potisnim i usisnim vatrogasnim crijevima;
- vježbe sa motornom vatrogasnom prskalicom;
- rukovanje i rad sa svim vrstama prenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara, hidrantima, kao i drugom vatrogasnom opremom, uređajima i sredstvima koja se upotrebljavaju za sprječavanje nastajanja i gašenje
požara;
- upotrebu vatrogasnih vozila različite namjene (navalna vozila, autocisterne, posebna  vatrogasna vozila za gašenje požara vodom, pjenom i prahom, vozila za spašavanje sa visina i sl.);
- uporabu osobne i kolektivne zaštitne opreme, uređaja i sredstava;
- vježbovne postupke i radnje u vatrogasnim postrojbama.

2. Program za polaganje ispita za rukovoditelja akcije gašenja požara

a) Program za polaganje općeg dijela ispita

 

Članak 12.

 

Program za polaganje općeg dijela ispita za rukovoditelja akcije gašenja požara obuhvata dobro poznavanje propisa iz oblasti:
- zaštite od požara i vatrogastva;
- prometa i prijevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih
- opasnih materija;
- prostornog planiranja i građenja;
- zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i
- rješavanja u upravnim stvarima.

b) Program za polaganje posebnog dijela ispita

 

Članak 13.

 

Program za polaganje posebnog dijela ispita za rukovoditelja akcije  gašenja  požara, pored programa posebnog dijela za polaganje ispita za vatrogasca iz članka 10, ove uredbe, obuhvata i poznavanje:
- opreme, uređaja i drugih sredstva za sprječavanje i gašenja požara (vrste,   svojstva i način uporabe, rukovanje i rad sa narečenom opremom, uređajima i sredstvima), te zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara;
- izvora opskrbe vodom za gašenje požara;
- mjera zaštite od požara u oblasti prostornog planiranja i građenja, tehničko-tehnoloških procesa, elektroenerget­skih postrojenja uređaja i instalacija;
- taktike gašenja požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara;
- mjera osiguranja mjesta gašenja požara; pružanja prve medicinske pomoći.

c) Program za polaganje praktičnog dijela ispita

 

Članak 14.

 

Program za polaganje praktičnog dijela ispita za rukovo­ditelja akcije gašenja požara obuhvata, praktični dio programa za polaganje ispita za vatrogasca iz članka 11. ove uredbe, kao i:
- taktičke vježbe sa vatrogasnom postrojbom (odjeljenja ili voda);
- praktični rad uz korištenje relejnog sustava opskrbe vodom, te paralelnog i serijskog taktičkog nastupa vatrogasnog voda;
- skiciranje mjesta požara i podupiranje konstruktivnih elemenata zgrade.

V - POLAGANJE ISPITA

 

Članak 15.

 

Pismena prijava za polaganje ispita vatrogasca, dostavlja se kantonalnoj upravi civilne zaštite, putem općinske službe civilne zaštite u čijem sastavu je profesionalna vatrogasna postrojba koja upućuje vatrogasca - vježbenika na polaganje ispita, na propisanom obrascu, 60 dana prije početka redovitog ispitnog roka.
Pismena prijava za polaganje ispita za rukovoditelja akcije gašenja požara, dostavlja se Federalnoj upravi civilne zaštite, putem kantonalne uprave civilne zaštite, na propisanom obrascu, 60 dana prije početka redovitog ispitnog roka.
Prijavu za polaganje ispita iz st. l. i 2. ovog članka, podnosi tijelo uprave civilne zaštite općine, grada i kantona u kojem je osoba, koja se prijavljuje za ispit, uposlena (u daljem tekstu: kandidat).

 

Članak 16.

 

Pismena prijava, sadrži:
- naziv tijela uprave civilne zaštite općine, grada i kantona koja podnosi prijavu za polaganje ispita iz članka 15. ove uredbe;
- naziv tijela kojem se prijava upućuje (kantonalnoj upravi ili Federalnoj upravi civilne zaštite);
- vrsta ispita za koji se kandidat prijavljuje (profesionalni vatrogasac - rukovoditelj akcije gašenja požara);
- prezime, ime oca i ime kandidata;
- dan, mjesec i godina rođenja;
- mjesto rođenja;
- država rođenja i JMB;
- naziv završene škole, fakulteta;
- naziv radnog mjesta na kojem se vatrogasac trenutno nalazi;
- naziv vatrogasne postrojbe u kojoj je uposlen;
- godine radnog staža.
Uz prijavu za polaganje ispita podnositelj zahtjeva prilaže:
- original ili ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi - fakultetu, odnosno o stručnoj kvalifikaciji;
- original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca (za kandidate koji polažu ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara);
- uvjerenje o vremenu provedenom na vježbeničkom stažu - obuci u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi;
- uvjerenje o ukupnom radnom stažu koje je osoba iz članka 7. stavak 1. ove  uredbe ostvarilo nakon položenog ispita za vatrogasca (ovaj dokument
dostavlja kandidat koji polaže ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara);
- dokaz o uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica).
Obrazac prijave za polaganje ispita, nalazi se u privitku ove uredbe i čini njen sastavni dio (Privitak 3.).
Ukoliko se utvrdi da je prijava za polaganje ispita nepotpuna, kantonalna uprava civilne zaštite, odnosno Federalna uprava civilne zaštite, pismenim će putem, od podnositelja prijave, zatražiti dopunu dokumentacije.

 

Članak 17.

 

Na temelju prijave za polaganje ispita i dostavljenih dokaza iz članka 16. ove uredbe, kantonalna uprava civilne zaštite, odnosno Federalna uprava civilne zaštite donosi rješenje o odobravanju polaganja ispita.
U rješenju iz stavka 1. ovog članka određuje se mjesto, vrijeme i visina troškova za polaganje ispita.

 

Članak 18.

 

Troškove za polaganje ispita za rukovoditelja akcije gašenja požara, posebnim rješenjem, utvrđuje ravnatelj Federalne uprave civilne zaštite, a troškove polaganja ispita za vatrogasca, posebnim rješenjem, utvrđuje ravnatelj kantonalne uprave civilne zaštite.
Troškove polaganja ispita iz stavka 1. ovog članka, snosi tijelo uprave civilne zaštite općine, grada i kantona koji je kandidata uputio da polaže ispit.
Ukoliko kandidat iz stavka 2. ovog članka ispit ne položi, troškove ponovnog polaganja ispita snosi kandidat,

 

Članak 19.

 

Opći dio ispita polaže se pismeno, za vatrogasca prema programu utvrđenom u članku 9., odnosno za rukovoditelja akcije gašenja požara prema programu utvrđenom u članku 12. ove uredbe.
Posebni dio ispita polaže se usmeno, za vatrogasca prema programu utvrđenom u članku 10., odnosno za rukovoditelja akcije gašenja požara prema programu utvrđenom u članku 13. ove uredbe.
Praktični dio ispita za vatrogasca polaže se prema programu utvrđenom u članku 11., odnosno za rukovoditelja akcije gašenja požara prema programu utvrđenom u članku 14. ove uredbe, na način da se za ispit vatrogasca utvrde dvije praktične zadaće, odnosno tri za rukovoditelja akcije gašenja požara koje kandidat treba praktično izvesti (demonstrirati).

 

Članak 20.

 

Ispiti iz čl. 6. i 7. ove uredbe polažu se u redovitim rokovima i to u travnju, lipnju, rujnu i studenom mjesecu.
Prema potrebi, na prijedlog Povjerenstva iz članka 21. ove uredbe, ravnatelj kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno ravnatelj Federalne uprave civilne zaštite, može odobriti i izvanredni ispitni rok za polaganje ispita.
Ispiti se održavaju izvan radnog vremena u sjedištu kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno Federalne uprave civilne zaštite.
Praktični dio ispita održava se u vatrogasnoj postrojbi (profesionalna ili dragovoljna vatrogasna postrojba koja ispunjava uvjete za polaganje praktičnog dijela ispita) sa kojom, kantonalna uprava civilne zaštite, odnosno Federalna uprava civilne zaštite sklopi ugovor o održavanju praktičnog dijela ispita.

 

VI - POVJERENSTVO ZA POLAGANJE ISPITA

 

Članak 21.

 

Ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara polaže se pred Povjerenstvom, koje svojim rješenjem imenuje ravnatelj Federalne uprave civilne zaštite.
Ispit za profesionalnog vatrogasca, polaže se pred Povjerenstvom koje svojim rješenjem imenuje ravnatelj kantonalne uprave civilne zaštite.
Povjerenstva iz st. 1. i 2. ovog članka imaju predsjednika, četiri člana i tajnika povjerenstva.
Tajnik Povjerenstva iz stavka 3. ovog članka imenuje se od namještenika kantonalne, odnosno Federalne uprave civilne zaštite i obavlja sve administrativne poslove potrebne za rad Povjerenstva (priprema zapisnik, vodi dokumentaciju i obavlja druge poslove iz mjerodavnosti Povjerenstva).
Povjerenstva iz st. 1.i 2. ovog članka, rade u punom sastavu.
Na početku rada Povjerenstva su dužna sačiniti i većinom glasova, donijeti Poslovnik o radu koji mora biti usaglašen sa ovom uredbom.

 

Članak 22.

 

Ako kantonalna uprava civilne zaštite nije u mogućnosti formirati Povjerenstvo iz članka 21. stavak 2. ove uredbe, ispit za vatrogasca može se polagati pred nekim od formiranih kantonalnih povjerenstava sa kojim kantonalna uprava civilne zaštite sklopi sporazum o polaganju ispita za vatrogasca.

 

Članak 23.

 

U Povjerenstvo za polaganje ispita za vatrogasca imenuju se;
a)     starješina profesionalne vatrogasne postrojbe općine ili grada ili njihov zamjenik,
b)     profesionalni vatrogasac koji ima VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, položen ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara i najmanje dvije godine radnog iskustva nakon položenog ispita za rukovoditelja akcije gašenja požara,
c)     kantonalni inspektor za zaštitu od požara,
d)     kantonalni inspektor za vatrogastvo,
e)     državni službenik koji se nalazi u radnom odnosu u kantonalnoj upravi civilne zaštite ili općinskoj službi civilne zaštite, raspoređen na poslove zaštite od požara i vatrogastvo.

 

Članak 24.

 

U Povjerenstvo za polaganje ispita za rukovoditelja akcije gašenja požara imenuju se:
a)     starješina profesionalne vatrogasne postrojbe kantona ili njihov zamjenik,
b)     profesionalni vatrogasac koji ima VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, položen ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara i najmanje četiri godine radnog iskustva nakon položenog ispita za rukovoditelja akcije gašenja požara,
c)     federalni inspektor za zaštitu od požara,
d)     federalni inspektor za vatrogastvo,
e)     državni službenik koji se nalazi u radnom odnosu u Federalnoj upravi civilne zaštite raspoređen na poslove zaštite od požara i vatrogastvo.

 

Članak 25.

 

Povjerenstva iz čl. 23. i 24. ove uredbe imenuju se na razdoblje od dvije godine.

 

Članak 26.

 

Predsjedniku, članovima i tajniku Povjerenstva pripada pravo na naknadu za rad, čiju visinu rješenjem određuje ravnatelj kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno ravnatelj Federalne uprave civilne zaštite. Visina naknade članovima Povjerenstva utvrđuje se na temelju troškovnika za polaganje ispita, koji odobrava ravnatelj kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno ravnatelj Federalne uprave civilne zaštite.

 

Članak 27.

 

Administrativne i financijske poslove za potrebe povjerenstava iz članka 21. st. l. i 2. ove uredbe, obavija Federalna uprava i kantonalne uprave civilne zaštite.

 

VII - NAČIN POLAGANJA ISPITA

 

Članak 28.

 

Prije početka ispita, predsjednik Povjerenstva je dužan da za svakog podnositelja prijave (u daljem tekstu: kandidat) utvrdi njegov identitet, upozna kandidata o njegovim pravima i obvezama, o vremenu trajanja ispita, načinu ponašanja za vrijeme ispita, te uruči kandidatu pismeni test iz općeg i posebnog dijela ispita, koji je ovjeren od strane ovlaštenog lica kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno Federalne uprave civilne zaštite.
Pismeni test iz stavka l. ovog članka Povjerenstvo priprema dva sata prije početka ispita i sastoji se od 10 pitanja sa ponuđenim opcijskim odgovorima i nosi 30 bodova za sve tačne odgovore. Pitanja se postavljaju na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Prilikom rješavanja testa, kandidat odgovara na svako pojedinačno pitanje, označavanjem samo jednog od ponuđenih opcijskih odgovora.
Pismeni dio ispita traje najduže jedan sat.
Započeti ispit se može odložiti iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga na pisani zahtjev kandidata: Kandidat koji neopravdano odustane od započetog ispita, smatra se da nije položio ispit.
Zahtjev za odlaganje ispita se podnosi Povjerenstvu u pismenoj formi, najkasnije osam dana prije utvrđenog roka za polaganje ispita. O odlaganju ispita odlučuje Povjerenstvo i o tome obavještava kandidata i zakazuje mu naredni ispitni rok.
Odloženi ispit kandidat nastavlja u sljedećem ispitnom roku.
Ukupan broj bodova za svakog kandidata na pismenom dijelu ispita, predstavlja zbroj bodova za svaki odgovor.
Da bi kandidat pristupio usmenom dijelu ispita, na pismenom testu mora osvojiti najmanje 18 bodova.
Kandidata koji je osvojio najmanje 18 bodova Povjerenstvo odmah obavještava o rezultatima pismenog dijela ispita i tom prilikom ga upućuje da pristupi na usmeni dio ispita.
Kandidat koji na pismenom testu nije osvojio 18 bodova ne pristupa usmenom ispitu, već ga Povjerenstvo upućuje na popravni ispit iz tog dijela, za slijedeći ispitni rok.
Ukoliko kandidat ne položi pismeni dio na popravnom ispitu, smatra se da nije položio ispit.
Novi zahtjev za polaganje ispita kandidat može podnijeti nakon isteka šest mjeseci od polaganja ispita.

 

Članak 29.

 

Usmeni dio ispita Povjerenstvo provodi nakon što kandidat položi pismeni dio ispita postavljanjem pet pitanja kandidatu, tako što odgovora na pitanja iz svake oblasti programa posebnog dijela ispita utvrđenog ovom uredbom.
Kandidata na usmenom dijelu ispita ocjenjuje svaki član Povjerenstva, dodjeljujući mu određeni broj bodova, a najviše 10 bodova, što znači da kandidat može osvojiti, po ovom temelju, maksimalno 50 bodova.
Da bi kandidat pristupio praktičnom dijelu ispita, na usmenom dijelu ispita mora osvojiti najmanje 26 bodova koje mu dodijele svi članovi Povjerenstva.
Kandidata koji osvoji najmanje 26 bodova Povjerenstvo obavještava o rezultatima usmenog dijela ispita i tom prilikom ga upućuje da pristupi polaganju praktičnog dijela ispita.
Kandidat koji na usmenom ispitu nije osvojio 26 bodova ne pristupa polaganju praktičnog dijela ispita, već se upućuje na popravni ispit iz tog dijela, za slijedeći ispitni rok.
Ukoliko kandidat ne položi usmeni dio na popravnom ispitu; smatra se da nije položio ispit.
Novi zahtjev za polaganje ispita kandidat-može podnijeti nakon isteka šest mjeseci od dana polaganja ispita.

 

Članak 30.

 

Povjerenstvo, praktični dio ispita, organizira sukladno članku 19. stavak 3. i članku 20. stavak 4. ove uredbe.
Kandidat koji pristupi praktičnom dijelu ispita mora, sve zadaće, izvesti uspješno i osvojili 20 bodova.
Kandidat koji na praktičnom dijelu ispita nije osvojio 20 bodova, smatra se da nije položio praktični dio ispita i upućuje se na popravni ispit iz tog dijela ispita, za sljedeći ispitni rok.
Ukoliko kandidat ne položi praktični dio ispita na popravnom praktičnom dijelu ispita smatra se da nije položio ispit za vatrogasca, odnosno rukovoditelja akcije gašenja požara.
Novi zahtjev za polaganje ispita, kandidat može podnijeti nakon isteka šest mjeseci od dana polaganja ispita, na način utvrđen u ovoj uredbi.

 

Članak 31.

 

Konačan uspjeh kandidata, Povjerenstvo utvrđuje nakon položenog pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita: Kandidat je položio ispit ukoliko je položio sva tri dijela ispita.
Uspjeh kandidata na ispitu za profesionalnog vatrogasca i za rukovoditelja akcije gašenja požara, ocjenjuje se ocjenom "položio ispit" ili "nije položio  ispit" o čemu se kandidat usmeno obavještava.

 

Članak 32.

 

O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik na obrascu koji se nalazi u privitku ove uredbe i čini njen sastavni dio (Privitak 4.).
U zapisnik se unose svi važniji podaci o tijeku ispita, kao što su:
- broj pod kojim je prijava zaprimljena,
- sastav Povjerenstva,
- datum i mjesto održavanja općeg, posebnog i praktičnog dijela ispita,
- prezime i ime i prebivalište kandidata, naziv profesionalne vatrogasne postrojbe u kojoj je kandidat uposlen,
- postavljena pitanja,
- broj dodijeljenih bodova za svaki dio ispita i ukupan broj bodova za ispit u cjelini.
Po završetku ispita, predsjednik Povjerenstva, u prisustvu članova Povjerenstva, priopćava kandidatu rezultate ispita, što se konstatira u zapisniku.
Sastavni dio zapisnika čine svi dokumenti koji su priloženi uz zahtjev uključujući i pismeni test kandidata.
Zapisnik potpisuje predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva. Zapisnik se dostavlja kantonalnoj  upravi civilne zaštite, odnosno Federalnoj upravi civilne zaštite, koja izdaje uvjerenje o položenom ispitu.

 

Članak 33.

 

Kandidatu koji položi ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite izdaje uvjerenje o položenom ispitu u roku od sedam dana od dana polaganja ispita.
Kandidatu koji položi ispit za profesionalnog vatrogasca, kantonalna uprava civilne zaštite izdaje uvjerenje o položenom ispitu u roku od sedam dana od dana polaganja ispita, koje važi na prostom Federacije Bosne i Hercegovine.
Obrasci uvjerenja iz st. 1. i 2. ovog članka nalaze se u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio (Privitak 5. i 6.).

 

Članak 34.

 

Uvjerenje o položenom ispitu za vatrogasca, odnosno ispitu za rukovoditelja akcije gašenja požara sadrži:
a)     naziv tijela koje izdaje uvjerenje,
b)     prezime (očevo ime) i ime kandidata,
c)     dan, mjesec i godina rođenja,
d)     jedinstveni matični broj kandidata,
e)     stepen školske spreme i stečeno zvanje,
f)     redni broj pod kojim je kandidat zaveden u evidenciju iz članka 35. ove uredbe,
g)     konstataciju da je kandidat položio ispit za zvanje vatrogasca odnosno ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara,
h)     vrijeme i mjesto polaganja ispita odnosno ispita, naziv Povjerenstva pred kojom je kandidat polagao ispit,
i)      datum i mjesto izdavanja uvjerenja,
j)      potpis ravnatelja kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno Federalne uprave civilne zaštite i pečat.

 

Članak 35.

 

O izdatim uvjerenjima o položenom ispitu kantonalne uprave civilne zaštite odnosno Federalna uprava civilne zaštite vodi evidenciju - registar.
Evidencija se vodi u obliku knjige koja mora biti uvezana i ovjerena, a stranice označene rednim brojevima.
Knjigu ovjerava ravnatelj kantonalne uprave civilne zaštite odnosno ravnatelj Federalne uprave civilne zaštite.
U evidenciju se upisuju podaci o kandidatu koji je položio ispit i to: ime (očevo ime) i prezime, dan mjesec i godina rođenja, JMBG, koji je ispit polagao (ispit vatrogasca odnosno rukovoditelja akcije gašenja požara, datum polaganja ispita, broj, datum i mjesto izdavanja uvjerenja).
Evidencijska knjiga iz stavka 1. ovog članka čuva se trajno, a dokumentacija o prijavama i polaganju ispita čuva se najmanje deset godina.
Obrazac knjige evidencije o izdatim uvjerenjima položenih ispita profesionalnog vatrogasca i ispita rukovoditelja akcije gašenja požara nalazi u privitku ove uredbe i čini njen sastavni dio (Privitak 7. i 8.).

VIII - PRELAZNEI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 36.

 

Od obveze polaganja ispita u oblasti vatrogastva, oslobađaju se profesionalni vatrogasci, starješine profesionalne vatrogasne postrojbe, njihovi zamjenici i starješine koje rukovode postrojbom za 'Vrijeme gašenja požara, koji su položili ispit za vatrogasca i rukovoditelja akcije gašenja požara, prema Pravilniku o programu i načinu pripremanja i polaganja ispita za profesionalne vatrogasce i rukovoditelje gašenja požara ("Službeni list SR BiH", broj 14/77), kantonalnim propisima, kao i oni koji su taj ispit položili sukladno propisima koji su se primjenjivali u Bosni i Hercegovini.

 

Članak 37.

 

Za polaganje ispita za vatrogasca i ispita za rukovoditelja akcije zaštite od požara koriste se propisi iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, koji su narečeni u programima za polaganje ispita, do donošenja odgovarajućih propisa sukladno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09).

 

Članak 38.

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o sadržaju, uvjetima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva ("Službene novine Federacije BiH", broj 08/11).

 

Članak 39.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1415/2012
23. listopada 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.