Na osnovu člana 107. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 23.10.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O SADRŽAJU, USLOVIMA, NAČINU I PROGRAMU
POLAGANJA ISPITA U OBLASTI VATROGASTVA

 

I - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovom uredbom propisuju se sadržaj, uslovi, način i program polaganja ispita za profesionalnog vatrogasca i ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, sastav i izbor članova komisije za polaganje ispita (u daljem tekstu: komisija), način ocjenjivanja kandidata, sadržaj uvjerenja o položenim ispitima, evidencija o izdatim uvjerenjima, kao i druga pitanja od značaja za polaganje ispita.

 

Član 2.

 

Položenim ispitom za profesionalnog vatrogasca i ispitom za rukovodioca akcije gašenja požara stiče se pravo obavljanja poslova iz oblasti vatrogastva.

 

II - OBUKA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA

 

Član 3.

 

U radni odnos za obavljanje poslova iz nadležnosti profesionalne vatrogasne jedinice koja se nalazi u organu uprave crnine zaštite kantona, općine i grada, primaju se lica sa VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili Trećeg ciklusa Bolonjskog sistema .studiranja i lica sa najmanje III stepenom školske spreme (u daljem tekstu: vatrogasac pripravnik) i obavezno prolaze pripravnički staž - obuku, kao preduslov za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca (u daljem tekstu: ispit vatrogasca).
Lica iz stava 1. ovog člana, obuku prolaze u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, prema Planu obuke za profesionalnog vatrogasca (u daljem tekstu: Plan obuke), koji je dužan sačiniti starješina profesionalne vatrogasne jedinice, u skladu sa članom 4. ove uredbe.
Pripravnički staž - obuka iz stava 1. ovog člana, za lica koja imaju VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, traje godinu dana, a za lica koja imaju najmanje III stepen školske spreme, obuka traje šest mjeseci.
Svrha obuke je da se lica koja se postavljaju na radno mjesto profesionalnog vatrogasca osposobe za pravilno i uspješno obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca.

 

Član4.

 

Planom obuke iz člana 3. stav 2. ove uredbe, utvrđuju se:
1)     poslovi koje će vatrogasac pripravnik obavljati u toku trajanja pripravničkog staža u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici,
2)     vrijeme angažovanja na pojedinim poslovima,
3)     redoslijed i način obavljanja predviđenih i planiranih poslova, koji se odnose na: upoznavanje sa poslovima na pojedinim radnim mjestima, neposredno angažovanje u radu na određenim poslovima, upoznavanje djelokruga rada i organizacije profesionalne vatrogasne jedinice, obavljanje pojedinih poslova samostalno i pod nadzorom,
4)     proučavanje propisa koji se odnose na oblast zaštite od požara i vatrogastvo, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i podzakonskih propisa iz oblasti zaštite od požara i
vatrogastva i općih akata iz djelokruga rada profesionalne vatrogasne jedinice, 5)     proučavanje stručne literature iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva.
Prije početka pripravničkog staža - obuke, vatrogasac pripravnik upoznaje se sa Planom obuke i Programom za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio (Prilog l.).

 

Član 5.

 

Nadzor nad provođenjem Plana obuke iz člana 3. ove uredbe, obavlja po ovlaštenju nadležnog rukovodioca organa civilne zaštite, starješina vatrogasne jedinice ili njegov zamjenik.

 

Član 6.

 

Po završenom pripravničkom stažu - obuci, lice koje ima VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, polaže ispit za vatrogasca u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos, a lice koje ima najmanje III stepen školske spreme, polaže taj ispit u roku od tri mjeseca po isteku pripravničkog staža.

 

III - ISPIT ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA

 

Član 7.

 

Polaganju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, može pristupiti profesionalni vatrogasac koji ima pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca nakon položenog ispita za vatrogasca.
Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, lice iz stava I ovog člana, polaže prema Programu za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio (Prilog 2.).

 

IV - PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA ZA VATROGASCA I ISPITA ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA

1. Program za polaganje ispita za vatrogasca

 

Član 8.

 

Program za polaganje ispita za vatrogasca sastoji se od općeg; posebnog i praktičnog dijela.

a) Program za polaganje općeg dijela ispita

 

Član 9.

 

Program za polaganje općeg dijela ispita za vatrogasca, obuhvata osnovna znanja iz propisa u oblasti:
- zaštite od požara i vatrogastva;
- prometa i prevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija;
- prostornog planiranja i građenja;
- zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

b) Program za polaganje posebnog dijela ispita

 

Član 10.

 

Program posebnog dijela ispita za vatrogasca obuhvata sljedeće oblasti:
- fizičko - hemijski proces gorenja i gašenja požara;
- zaštita od požara u građevinarstvu i snabdijevanje vodom za potrebe gašenja požara;
- požarne opasnosti i mjere zaštite od požara u građevi­nama, industriji, šumama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu, prirodnim resursima;
- oprema, uređaji i druga sredstava za sprečavanje i gašenje požara, kao i zaštitu i spašavanje;
- taktika gašenja požara;
- pružanja prve medicinske pomoći.
c) Program za polaganje praktičnog dijela ispita

 

Član 11.

 

Program za polaganje praktičnog dijela ispita za vatrogasca, obuhvata:
- rad sa potisnim i usisnim vatrogasnim crijevima;
- vježbe sa motornom vatrogasnom prskalicom;
- rukovanje i rad sa svim vrstama prenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara, hidrantima, kao i drugom vatrogasnom opremom, uređajima i sredstvima koja se upotrebljavaju za sprečavanje nastajanja i gašenje požara;
- upotrebu vatrogasnih vozila različite namjene (navalna vozila, autocisterne,  posebna vatrogasna vozila za gašenje požara vodom, pjenom i prahom, vozila za
spašavanje sa visina i sl.);
- upotrebu lične i kolektivne zaštitne opreme, uređaja i sredstava;
- vježbovne postupke i radnje u vatrogasnim jedinicama,

2. Program za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara

a) Program za polaganje općeg dijela ispita

 

Član 12.

 

Program za polaganje općeg dijela ispita za rukovodioca akcije gašenja požara obuhvata dobro poznavanje propisa iz oblasti:
- zaštite od požara i vatrogastva;
- prometa i prevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija;
- prostornog planiranja i građenja;
- zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i
- rješavanja u upravnim stvarima.

b) Program za polaganje posebnog dijela ispita

 

Član 13.

 

Program za polaganje posebnog dijela ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, pored programa posebnog dijela za polaganje ispita za vatrogasca iz člana 10. ove uredbe, obuhvata i poznavanje:
- opreme, uređaja i drugih sredstva za sprječavanje i gaženja požara (vrste, svojstva i način upotrebe, rukovanje i rad sa navedenom opremom, uređajima i sredstvima), te zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara;
- izvora snabdijevanja vodom za gašenje požara;
- mjera zaštite od požara u oblasti prostornog planiranja i građenja, tehničko-tehnoloških procesa, elektroenerget­skih postrojenja uređaja i instalacija;
- taktike gašenja požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara;
- mjera obezbjeđenja mjesta gašenja požara;
- pružanja prve medicinske pomoći.

c) Program za polaganje praktičnog dijela ispita

 

Član 14.

 

Program za polaganje praktičnog dijela ispita za rukovodioca akcije gašenja požara obuhvata, praktični dio programa za polaganje ispita za vatrogasca iz člana 11. ove uredbe, kao i:
- taktičke vježbe sa vatrogasnom jedinicom (odjeljenja ili voda);
- praktični rad uz korištenje relejnog sistema snabdije­vanja vodom, te  paralelnog i serijskog taktičkog nastupa vatrogasnog voda;
- skiciranje mjesta požara i podupiranje konstruktivnih elemenata zgrade.

V - POLAGANJE ISPITA

 

Član 15.
Pismena prijava za polaganje ispita vatrogasca, dostavlja se kantonalnoj upravi civilne zaštite, putem općinske službe civilne zaštite u čijem sastavu je profesionalna vatrogasna jedinica koja upućuje vatrogasca - pripravnika na polaganje ispita, na propisanom obrascu, 60 dana prije početka redovnog ispitnog roka.
Pismena prijava za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, dostavlja se Federalnoj upravi civilne zaštite, putem kantonalne uprave civilne zaštite, na propisanom obrascu, 60 dana prije početka redovnog ispitnog roka.
Prijavu za polaganje ispita iz st. l. i 2. ovog člana, podnosi organ uprave civilne zaštite općine, grada i kantona u kojem je lice, koje se prijavljuje za ispit, zaposleno (u daljem tekstu: kandidat).

 

Član 16.

 

Pismena prijava, sadrži:
- naziv organ uprave civilne zaštite općine, grada i kantona koja podnosi prijavu za polaganje ispita iz člana 15. ove uredbe;
- naziv organa kojem se prijava upućuje (kantonalnoj upravi ili Federalnoj upravi civilne zaštite);
- vrsta ispita za koji se kandidat prijavljuje (profesionalni vatrogasac - rukovodilac akcije gašenja požara);
- prezime, ime oca i ime kandidata;
- dan, mjesec i godina rođenja;
- mjesto rođenja;
- država rođenja i JMB;
- naziv završene škole, fakulteta;
- naziv radnog mjesta na kojem se vatrogasac trenutno nalazi;
- naziv vatrogasne jedinice u kojoj je zaposlen;
- godine radnog staža.
Uz prijavu za polaganje ispita podnosilac zahtjeva prilaže:
- original ili ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi -fakultetu, odnosno o stručnoj kvalifikaciji;
- original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca (za kandidate koji polažu ispit za rukovodioca akcije gašenja požara); - uvjerenje o vremenu provedenom na pripravničkom stažu - obuci u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici;
- uvjerenje o ukupnom radnom stažu koje je lice iz člana 7. stav l. ove uredbe ostvarilo nakon položenog ispita za vatrogasca (ovaj dokument dostavlja kandidat koji polaže ispit za rukovodioca akcije gašenja požara);
- dokaz o uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica).
Obrazac prijave za polaganje ispita, nalazi se u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio (Prilog 3.).
Ukoliko se utvrdi da je prijava za polaganje ispita nepotpuna, kantonalna uprava civilne zaštite, odnosno Federalna uprava civilne zaštite, pismenim će putem, od podnosioca prijave, zatražiti dopunu dokumentacije.

 

Član 17.

 

Na osnovu prijave za polaganje ispita i dostavljenih dokaza iz člana 16. ove uredbe, kantonalna uprava civilne zaštite, odnosno Federalna uprava civilne zaštite donosi rješenje o odobravanju polaganja ispita.
U rješenju iz stava l. ovog člana određuje se mjesto, vrijeme i visina troškova za polaganje ispita.

 

Član 18.

 

Troškove za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, posebnim rješenjem, utvrđuje direktor Federalne uprave crnine zaštite, a troškove polaganja ispita za vatrogasca, posebnim rješenjem, utvrđuje direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
Troškove polaganja ispita iz stava l. ovog člana, snosi organ uprave civilne zaštite općine, grada i kantona koji je kandidata uputio da polaže ispit.
Ukoliko kandidat iz stava 2. ovog člana ispit ne položi. troškove ponovnog polaganja ispita snosi kandidat.

 

Član 19.

 

Opći dio ispita polaže se pismeno, za vatrogasca prema programu utvrđenom u članu 9., odnosno za rukovodioca akcije gašenja požara prema programu utvrđenom u članu 12. ove uredbe.
Posebni dio ispita polaže se usmeno, za vatrogasca prema programu utvrđenom u članu 10., odnosno za rukovodioca akcije gašenja požara prema programu utvrđenom u članu 13. ove uredbe.
Praktični dio ispita za vatrogasca polaže se prema programu utvrđenom u članu 11., odnosno za rukovodioca akcije gašenja požara prema programu utvrđenom u članu 14. ove uredbe, na način da se.za ispit vatrogasca utvrde dva praktična zadatka, odnosno tri za rukovodioca akcije gašenja požara koje kandidat treba praktično izvesti (demonstrirati).

 

Član 20.

 

Ispiti iz čl. 6. i 7. ove uredbe polažu se u redovnim rokovima i to u aprilu, junu, septembru i novembru mjesecu.
Prema potrebi, na prijedlog komisije iz člana 21. ove uredbe, direktor kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno direktor Federalne uprave civilne zaštite, može odobriti i vanredni ispitni rok za polaganje ispita.
Ispiti se održavaju van radnog vremena u sjedištu kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno Federalne uprave civilne zaštite.
Praktični dio ispita održava se u vatrogasnoj jedinici (profesionalna ili dobrovoljna vatrogasna jedinica koja ispunjava uvjete za polaganje praktičnog dijela ispita) sa kojom, kantonalna uprava civilne zaštite, odnosno Federalna uprava civilne zaštite, sklopi ugovor o održavanju praktičnog dijela ispita.

 

VI - KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA

 

Član 21.

 

Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara polaže se pred komisijom, koju svojim rješenjem imenuje direktor Federalne uprave civilne zaštite.
Ispit za profesionalnog vatrogasca, polaze se pred komisijom koju svojim rješenjem imenuje direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
Komisije iz st. 1. i 2. ovog člana imaju predsjednika, četiri člana i sekretara komisije.
Sekretar komisije iz stava 3. ovog člana imenuje se od namještenika kantonalne, odnosno Federalne uprave civilne zaštite i obavlja sve administrativne poslove potrebne za rad komisije (priprema zapisnik, vodi dokumentaciju i obavlja druge poslove iz nadležnosti komisije).
Komisije iz st. l. i 2. ovog člana, rade u punom sastavu.
Na početku rada komisije su dužne sačiniti i većinom glasova, donijeti Poslovnik o radu koji mora biti usaglašen sa ovom uredbom.

 

Član 22.

 

Ako kantonalna uprava civilne zaštite nije u mogućnosti formirati komisiju iz člana 21. stav 2. ove uredbe, ispit za vatrogasca može se polagati pred nekom od formiranih kantonalnih komisija sa kojom kantonalna uprava civilne zaštite  sklopi sporazum o polaganju ispita za vatrogasca.

 

Član 23.

 

U komisiju za polaganje ispita za vatrogasca imenuju se:
a)     starješina profesionalne vatrogasne jedinice općine ili grada ili njihov zamjenik,
b)     profesionalni vatrogasac koji ima VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara i najmanje dvije godine radnog iskustva nakon položenog ispita za rukovodioca akcije gašenja požara,,
c)     kantonalni inspektor za zaštitu od požara,
d)     kantonalni inspektor za vatrogastvo,
e)     državni službenik koji se nalazi u radnom odnosu u kantonalnoj upravi civilne zaštite ili općinskoj službi civilne zaštite, raspoređen na poslove zaštite od požara i vatrogastvo.

 

Član 24.

 

U komisiju za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara imenuju se:
a)     starješina profesionalne vatrogasne jedinice kantona ili njihov zamjenik,
b)     profesionalni vatrogasac koji ima VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara i najmanje četiri godine radnog iskustva nakon položenog ispita za rukovodioca akcije gašenja požara,
c)     federalni inspektor za zaštitu od požara,
d)     federalni inspektor za vatrogastvo,
e)     državni službenik koji se nalazi u radnom odnosu u Federalnoj upravi civilne zaštite raspoređen na poslove zaštite od požara i vatrogastvo.

 

Član 25.

 

Komisija iz čl. 23. i 24. ove uredbe imenuju se na period od dvije godine.

 

Član 26.

 

Predsjedniku, članovima i sekretaru komisije pripada pravo na naknadu za rad, čiju visinu rješenjem određuje direktor kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno direktor Federalne uprave civilne zaštite. Visina naknade članovima komisije utvrđuje se na osnovu troškovnika za polaganje ispita, koji odobrava direktor kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno direktor Federalne uprave civilne zaštite.

 

Član 11.

 

Administrativne i finansijske poslove za potrebe komisija iz člana 21. st. 1. i 2. ove uredbe, obavlja Federalna uprava i kantonalne uprave civilne zaštite.

 

VII - NAČIN POLAGANJA ISPITA

 

Član 28.

 

Prije početka ispita, predsjednik komisije je dužan da za svakog podnosioca prijave (u daljem tekstu: kanditat) utvrdi njegov identitet, upozna kandidata o njegovim pravima i obavezama, o vremenu trajanja ispita, načinu ponašanja za vrijeme ispita, te uruči kandidatu pismeni test iz općeg i posebnog dijela ispita, koji je ovjeren od strane ovlaštenog lica kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno Federalne uprave civilne zaštite.
Pismeni test iz stava l. ovog člana komisija priprema dva sata prije početka ispita i sastoji se od 10 pitanja sa ponuđenim opcijskim odgovorima i nosi 30 bodova za sve tačne odgovore. Pitanja.se postavljaju na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Prilikom rješavanja testa, kandidat odgovara na svako pojedinačno pitanje, označavanjem samo jednog od ponuđenih opcijskih odgovora.
Pismeni dio ispita traje najduže jedan sat.
Započeti ispit se može odložiti iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga na pisani zahtjev kandidata. Kandidat koji neopravdano odustane od započetog ispita, smatra se da nije položio ispit.
Zahtjev za odlaganje ispita se podnosi komisiji u pismenoj formi, najkasnije osam dana prije utvrđenog roka za polaganje ispita. O odlaganju ispita odlučuje komisija i o tome obavještava kandidata i zakazuje mu naredni ispitni rok.
Odloženi ispit kandidat nastavlja u sljedećem ispitnom roku
Ukupan broj bodova za svakog kandidata na pismenom dijelu ispita, predstavlja zbir bodova za svaki odgovor.
Da bi kandidat pristupio usmenom dijelu ispita, na pismenom testu mora osvojiti najmanje 18 bodova.
Kandidata koji je osvojio najmanje 18 bodova komisija odmah obavještava o rezultatima pismenog dijela ispila i tom prilikom ga upućuje da pristupi na usmeni dio ispita.
Kandidat koji na pismenom testu nije osvojio 18 bodova ne pristupa usmenom ispitu, već ga komisija upućuje na popravni ispit iz tog dijela, za slijedeći ispitni rok.
Ukoliko kandidat ne položi pismeni dio na popravnom ispitu, smatra se da nije položio ispit.
Novi zahtjev za polaganje ispita kandidat može podnijeti nakon isteka šest mjeseci od polaganja ispita.

 

Član 29.

 

Usmeni dio ispita komisija provodi nakon što kandidat položi pismeni dio ispita postavljanjem pet pitanja kandidatu, tako što odgovora na pitanja iz svake oblasti programa posebnog dijela ispita utvrđenog ovom uredbom.
Kandidata na usmenom dijelu ispita ocjenjuje svaki član komisije, dodjeljujući mu određeni broj bodova, a najviše 10 bodova, što znači da kandidat može osvojiti, po ovom osnovu, maksimalno 50 bodova.
Da bi kandidat pristupio praktičnom dijelu ispita, na usmenom dijelu ispita mora osvojiti najmanje 26 bodova koje mu dodijele svi članovi komisije.
Kandidata koji osvoji najmanje 26 bodova komisija obavještava o rezultatima usmenog dijela ispita i tom prilikom ga upućuje da pristupi polaganju praktičnog dijela ispita.
Kandidat koji na usmenom ispitu nije osvojio 26 bodova ne pristupa polaganju praktičnog dijela ispita, već se upućuje na popravni ispit iz tog dijela, za slijedeći ispitni rok.
Ukoliko kandidat ne položi usmeni dio na popravnom ispitu, smatra se da nije položio ispit.
Novi zahtjev za polaganje ispita kandidat može podnijeti nakon isteka šest mjeseci od dana polaganja ispita.

 

Član 30.

 

Komisija, praktični dio ispita, organizuje u skladu sa članom 19. stav 3. i članom 20. stav 4. ove uredbe.
Kandidat koji pristupi praktičnom dijelu ispita mora, sve zadatke, izvesti uspješno i osvojiti 20 bodova.
Kandidat koji na praktičnom dijelu ispita nije osvojio 20 bodova, smatra se da nije položio praktični dio ispita i upućuje se na popravni ispit iz tog dijela ispita, za sljedeći ispitni rok.
Ukoliko kandidat ne položi praktični dio ispita na popravnom praktičnom dijelu ispita smatra se da nije položio ispit za vatrogasca, odnosno rukovodioca akcije gašenja požara.
Novi zahtjev za polaganje ispita, kandidat može podnijeti nakon isteka šest mjeseci od dana polaganja ispita, na način utvrđen u ovoj uredbi.

 

Član 31.

 

Konačan uspjeh kandidata, komisija utvrđuje nakon položenog pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita.
Kandidat je položio ispit ukoliko je položio sva tri dijela ispita.
Uspjeh kandidata na ispitu za profesionalnog vatrogasca i za rukovodioca akcije gašenja požara, ocjenjuje se ocjenom "položio ispit" ili "nije položio ispit" o čemu se kandidat usmeno obavještava.

 

Član 32.

 

O toku polaganja ispita vodi se zapisnik na obrascu koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio (Prilog 4.).
U zapisnik se unose svi važniji podaci o toku ispita, kao što su:
- broj pod kojim je prijava zaprimljena, sastav komisije,
- datum i mjesto održavanja općeg, posebnog i praktičnog dijela ispita,
- prezime i ime i prebivalište kandidata,
- naziv profesionalne vatrogasne jedinice u kojoj je kandidat zaposlen,
- postavljena pitanja, broj dodijeljenih bodova za svaki dio ispita i ukupan broj bodova za ispit u cjelini.
Po završetku ispita, predsjednik komisije, u prisustvu članova komisije, saopštava kandidatu rezultate ispita, što se konstatuje u zapisniku.
Sastavni dio zapisnika čine svi dokumenti koji su priloženi uz zahtjev uključujući i pismeni test kandidata.
Zapisnik potpisuje predsjednik, članovi i sekretar komisije. Zapisnik se dostavlja kantonalnoj upravi  civilne zaštite, odnosno Federalnoj upravi civilne zaštite, koja izdaje uvjerenje o položenom ispitu.

 

Član 33.

 

Kandidatu koji položi ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite izdaje uvjerenje o. položenom ispitu u roku od sedam dana od dana polaganja ispita.
Kandidatu koji položi ispit za profesionalnog vatrogasca, kantonalna uprava civilne zaštite izdaje uvjerenje o položenom ispitu u roku od sedam dana od dana polaganja ispita, koje važi na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine.
Obrasci uvjerenja iz st. 1. i 2. ovog člana nalaze se u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio (Prilog 5. i 6.).

 

Član 34.

 

Uvjerenje o položenom ispitu za vatrogasca, odnosno ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara sadrži:
a)     naziv organa koji izdaje uvjerenje,
b)     prezime (očevo ime) i ime kandidata,
c)     dan, mjesec i godina rođenja,
d)     jedinstveni matični broj kandidata,
e)     stepen školske spreme i stečeno zvanje,
f)      redni broj pod kojim je kandidat zaveden u evidenciju iz člana 35. ove uredbe,
g)     konstataciju da je kandidat položio ispit za zvanje vatrogasca odnosno ispit za rukovodioca akcije gašenja požara,
h)     vrijeme i mjesto polaganja ispita odnosno ispita, naziv komisije pred kojom je kandidat polagao ispit,
i)      datum i mjesto izdavanja uvjerenja,
j)      potpis  direktora  kantonalne uprave  civilne zaštite, odnosno Federalne uprave civilne zaštite i pečat.

 

Član 35,

 

O izdatim uvjerenjima o položenom ispitu kantonalne uprave civilne zaštite odnosno Federalna uprava civilne zaštite vodi evidenciju - registar.
Evidencija se vodi u obliku knjige koja mora biti uvezana i ovjerena, a stranice označene rednim brojevima.
Knjigu ovjerava direktor kantonalne uprave civilne zaštite odnosno direktor Federalne uprave civilne zaštite.
U evidenciju se upisuju podaci o kandidatu koji je položio ispit i to: ime (očevo ime) i prezime, dan mjesec i godina rođenja, JMBG, koji je ispit polagao (ispit vatrogasca odnosno rukovodioca akcije gašenja požara, datum polaganja ispita, broj, datum i mjesto izdavanja uvjerenja).
Evidencijska knjiga iz stava I ovog člana čuva se trajno, a dokumentacija o prijavama i polaganju ispita čuva se najmanje deset godina.
Obrazac knjige evidencije o izdatim uvjerenjima položenih ispita profesionalnog vatrogasca i ispita rukovodioca akcije gašenja požara nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio (Prilog 7. 18.).

VIII - PRELAZNEI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 36.

 

Od obaveze polaganja ispita u oblasti vatrogastva, oslobađaju se profesionalni vatrogasci, starješine profesionalne vatrogasne jedinice, njihovi zamjenici i starješine koje rukovode jedinicom za vrijeme gašenja požara, koji su položili ispit za vatrogasca i rukovodioca akcije gašenja požara, prema Pravilniku o programu i načinu pripremanja i polaganja ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce gašenja požara ("Službeni list SR BiH". broj 14/77), kantonalnim propisima, kao i oni koji su taj ispit položili u skladu sa propisima koji su se primjenjivali u Bosni i Hercegovini.

 

Član 37.

 

Za polaganje ispita za vatrogasca i ispita za rukovodioca akcije zaštite od požara koriste se propisi iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, koji su navedeni u programima za polaganje ispita, do donošenja odgovarajućih propisa u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09).

 

Član 38.

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva ("Službene novine Federacije BiH", br. 08/11).

 

Član 39.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1415/2012
23. oktobra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.