Na temelju članka 19. stavak l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012. godine,  donijela

 

U R E D B U

O PLANIRANJU, ORGANIZACIJI I PROVEDBI STRUČNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.
(Predmet i svrha reguliranja)

 

Ovom uredbom se utvrđuje postupak planiranja, organizacije i način provedbe stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika (u daljem tekstu: Plan stručnog obrazovanja i usavršavanja) u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu; Federacija).

 

Članak 2.
(Plan stručnog obrazovanja i usavršavanja)

 

(1)    Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje za svaku kalendarsku godinu Plan stručnog obrazovanja i usavrša­vanja.
(2)    Plan stručnog obrazovanja i usavršavanja je sastavni dio plana rada Agencije za državnu službu Federacije (u daljem tekstu: Agencija) i sastoji se od:
a)     popisa tema stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika;
b)     pregleda ključnih ciljnih grupa;
c)     procjene financijskih sredstava i predavača/trenera potrebnih za provedbu planiranih tema obrazovanja i usavršavanja.

 

Članak 3.
(Provedba Plana stručnog obrazovanja i usavršavanja)

(1)    Plan stručnog obrazovanja i usavršavanja iz članka 2., stavak i ove uredbe provodi se na jedan od sljedećih načina:
a)     angažiranjem unutarnjih trenera - državnih službenika iz Agencije;
b)     angažiranjem unutarnjih trenera - državnih službenika iz drugih organa državne službe;
c)     angažiranjem vanjskih trenera - konsultanata/eksperata;
d)     angažiranjem trenera sa visokoškolskih ustanova i nevladinih organizacija.
(2)   Plan stručnog obrazovanja i usavršavanja iz članka 2., stavak 2. ove uredbe financira se na jedan od sljedećih načina:
a)     proračunskim sredstvima odobrenih Agenciji za tu namjenu donatorskim sredstvima;
b)     programima tehničke pomoći;
c)     na drugi način sukladno Zakonu.
(3)   Način realiziranja i financiranja Plana stručnog obrazovanja i usavršavanja iz stavka (1) točka b) ovog članka odvija se na temelju ugovora o autorskom djelu, odnosno pismenog odobrenja od rukovoditelja organa državne službe da državni službenik tog organa može biti angažiran za trenera, radi izvođenja obuke državnih službenika u procesu provedbe Plana stručnog obrazovanja i usavršavanja.

 

Članak 4.
(Oblici stručnog obrazovanja i usavršavanja)

(1)    Pod oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja podrazumijevaju se:
- mjesečni i višemjesečni kursevi,
- treninzi,
- seminari,
- radionice,
- predavanja,                :
- studijska putovanja,
- drugi oblici obnavljanja, dopunjavanja i proširivanja stručnog znanja.

 

Članak 5.
(Poziv i prijava sudjelovanja na obukama)

 

Agencija upućuje poziv za sudjelovanje na obuci putem službene web stranice   Agencije (www.adsfbih,gov.ba), odnosno pozivnim pismom putem fax-a ili elektronskom poštom.
(2)    Poziv za sudjelovanje na obukama sadrži: naziv teme, sadržaj obuke, ciljnu grupu, vrijeme održavanja i trajanja obuke, rok za prijavu i način prijavljivanja.
(3)    Pravo sudjelovanja na obukama imaju svi državni službenici koji su uposleni u organima državne službe u Federaciji i koji su evidentirani u Registru državnih službenika.
(4)    Prijavljivanje zainteresiranih državnih službenika obavlja se popunjavanjem jedinstvenog prijavnog obrasca koji je dostupan na službenoj web stranici Agencije.
(5)    Popunjen i ovjeren prijavni obrazac za pohađanje obuke šalje se faxom na naznačeni broj telefona ili skenirano putem elektronske pošte, na naznačenu e-mail adresu.
(6)    Nepotpune i neblagovremene prijave se ne uzimaju u razmatranje.

 

Članak 6.
(Obveze Agencije)

 

(1)    Agencija vrši pregled svih prijava i obavlja selekciju polaz­nika obuke na temelju usklađenosti opisa radnog mjesta i pripadnosti ciljne grupe prema temi obuke, uzimajući u obzir sveukupnu redovnost na obukama u organizaciji Agencije.
(2)    O mjestu i vremenu održavanja obuke Agencija obavještava putem elektronske pošte ili fax-a rukovodioce organa državne službe i polaznike obuke.
(3)    Agencija vodi evidenciju o redovnoj prisutnosti državnih službenika tijekom cijelog trajanja obuke i izdaje certifikat o pohađanju obuke državnih službenika koji su uspješno završili obuku.

 

Članak 7.
(Obveze državnih službenika)

 

(1)    Državni službenici su obvezni da redovno prisustvuju i aktivno sudjeluju na obukama na koje su pozvani kao i na obukama koje su im određene planom profesionalnog razvoja donesenog prilikom ocjenjivanja rada državnih službenika za odnosno razdoblje.
(2)    Redovitim prisustvom smatra se prisustvo u punom trajanju, odnosno najmanje 75% od ukupnog vremena trajanja obuke.
(3)    Državni službenik koji je iz opravdanog razloga spriječen da se odazove obuci, dužan je da putem elektronske pošte sudjelovanje otkaže najkasnije do 14 sati u radnom danu koji prethodi obuci, uz suglasnost neposredno nadređenog koji je odobrio pohađanje te obuke.
(4)    Ukoliko državni službenik u toku jedne kalendarske godine izostane sa dvije obuke na koje je pozvan, a ne postupi sukladno stavku (3) ovog članka, Agencija će o tome pismeno obavijestiti rukovoditelja organa državne službe.

 

Članak 8.
(Uzimanje u obzir obuke kod ocjenjivanja rada, u postupku internog premještaja i unapređenja)

 

(1)    U postupku ocjenjivanja rada, internog premještaja i unapre­đenja državnog službenika rukovoditelj organa državne službe, na prijedlog neposredno nadređenog državnom službeniku, odnosno Povjerenstva za unapređenje državnih službenika, pored drugih propisanih kriterija, uzima u obzir odnos i ostvarene rezultate državnog službenika u izvršavanju obveza stručnog obrazovanja i usavršavanja utvrđenih u članku 7. ove uredbe.
(2)    Pod ostvarenim rezultatima u izvršavanju obveze stručnog obrazovanja i usavršavanja u smislu odredaba stavka (1) ovog članka, koji idu u korist državnog službenika podrazumijeva se prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u najmanje 75% obuka u odnosu na broj obuka koje je državni službenik bio dužan pohađati prema odredbama članka 7. ove uredbe.
(3)    Ukoliko državni službenik ostvari manje od 75% rezultata u izvršavanju obveze obrazovanja i usavršavanja, ta se činjenica uzima u obzir i ne ide u korist državnog službenika u postupku ocjenjivanja rada, internog premještaja i unapređenja državnog službenika.

 

Članak 9.
(Stupanje na snagu)

 

(1)    Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1096/12
22. kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.