Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94. 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012. godine, donijela

 

U R E D B U

O PLANIRANJU, ORGANIZACIJI lPROVEDBI
STRUČNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE
SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.
(Predmet i svrha reguliranja)

 

Ovom uredbom se utvrđuje postupak planiranja, organi­zacije i način provedbe stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika (u daljem tekstu: Plan stručnog obrazovanja i usavršavanja) u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

 

Član 2.
(Plan stručnog obrazovanja i usavršavanja)

 

(1)    Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje zasvaku ka­lendarsku godinu Plan stručnog obrazovanja i usavršavanja.
(2)    Plan stručnog obrazovanja i usavršavanja je sastavni dio plana rada Agencije za državnu službu Federacije (u daljem tekstu: Agencija) i sastoji se od:
a)     popisa tema stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika;
b)     pregleda ključnih ciljnih grupa;
c)     procjene finansijskih sredstava i predavača/trenera potrebnih za provedbu planiranih tema obrazovanja i usavršavanja.

 

Član 3.
(Provedba Plana stručnog obrazovanja i usavršavanja)

 

(1)    Plan stručnog obrazovanja i usavršavanja iz člana 2., stav 2. ove uredbe provodi se na jedan od sljedećih načina:
a)     angažiranjem unutrašnjih trenera - državnih službenika iz Agencije;
b)     angažiranjem unutrašnjih trenera - državnih službenika iz drugih organa državne službe;
c)     angažiranjem vanjskih trenera - konsultanata/eksperata;
d)     angažiranjem trenera sa visokoškolskih ustanova i nevladinih organizacija.
(2)    Plan stručnog obrazovanja i usavršavanja iz člana 2., stav 2. ove uredbe finansira se na jedan od sljedećih načina:
a)     budžetskim sredstvima odobrenih Agenciji za tu namjenu;
b)     donatorskim sredstvima;
c)     programima tehničke pomoći;
d)     na drugi način u skladu sa Zakonom.
(3)    Način realiziranja i finansiranja Plana stručnog obrazovanja i usavršavanja iz stava (1) tačka b) ovog člana odvija se na osnovu ugovora o autorskom djelu, odnosno pismenog odobrenja od rukovodioca organa državne službe da državni službenik tog organa može biti angažiran za trenera, radi izvođenja obuke državnih službenika u procesu provedbe Plana stručnog obrazovanja i usavršavanja.

 

Član 4.
(Oblici stručnog obrazovanja i usavršavanja)

 

(1)    Pod oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja podrazumijevaju se:
- mjesečni i višemjesečni kursevi,
- treninzi,
- seminari
- radionice,
- predavanja,
- studijska putovanja,
- drugi oblici obnavljanja, dopunjavanja i proširivanja stručnog znanja.

 

Član 5.
(Poziv i prijava učešća na obukama)

 

(1)    Agencija upućuje poziv za učešće na obuci putem službene web stranice Agencije (www.adsfbih.gov.ba), odnosno pozivnim pismom putem fax-a ili elektronskom poštom.
(2)    Poziv za učešće na obukama sadrži: naziv teme, sadržaj obuke, ciljnu grupu, vrijeme održavanja i trajanja obuke, rok za prijavu i način prijavljivanja.
(3)    Pravo učešća na obukama imaju svi državni službenici koji su uposleni u organima državne službe u Federaciji i koji su evidentirani u Registru državnih službenika.
(4)    Prijavljivanje zainteresiranih državnih službenika obavlja se popunjavanjem jedinstvenog prijavnog obrasca koji je dostupan na službenoj web stranici Agencije.
(5)    Popunjen i ovjeren prijavni obrazac za pohađanje obuke šalje se faxom na naznačeni broj telefona ili skenirano putem elektronske pošte, na naznačenu e-mail adresu.
(6)   Nepotpune i neblagovremene prijave se ne uzimaju u razmatranje.

 

Član 6.
(Obaveze Agencije)

 

(1)    Agencija vrši pregled svih prijava i obavlja selekciju pola­znika obuke na osnovu usklađenosti opisa radnog mjesta i pripadnosti ciljne grupe prema temi obuke, uzimajući u obzir sveukupnu redovnost na obukama u organizaciji Agencije.
(2)    O mjestu i vremenu održavanja obuke Agencija obavještava putem elektronske pošte ili fax-a rukovodioce organa državne službe i polaznike obuke.
(3)    Agencija vodi evidenciju o redovnoj prisutnosti državnih službenika tokom cijelog trajanja obuke i izdaje certifikat o pohađanju' obuke državnih službenika koji su uspješno završili obuku.

 

Član 7.
(Obaveze državnih službenika)

 

(1)    Državni službenici su obavezni da redovno prisustvuju i aktivno učestvuju na obukama na koje su pozvani kao i na obukama koje su im određene planom profesionalnog razvoja donesenog prilikom ocjenjivanja rada državnih službenika za odnosni period.
(2)    Redovnim prisustvom smatra se prisustvo u punom trajanju, odnosno najmanje 75% od ukupnog vremena trajanja obuke.
(3)    Državni službenik koji je iz opravdanog razloga spriječen da se odazove obuci, dužan je da putem elektronske pošte učešće otkaže najkasnije do 14 sati u radnom danu koji prethodi obuci, uz saglasnost neposredno nadređenog koji je odobrio pohađanje te obuke.
(4)    Ukoliko državni službenik u toku jedne kalendarske godine izostane sa dvije obuke na koje je pozvan, a ne postupi u skladu sa stavom (3) ovog člana, Agencija će o tome pismeno obavijestiti rukovodioca organa državne službe.

 

Član 8.
(Uzimanje u obzir obuke kod ocjenjivanja rada, u postupku internog premještaja i unapređenja)

 

(1)    U postupku ocjenjivanja rada, internog premještaja i unapređenja državnog službenika rukovodilac organa državne službe, na prijedlog neposredno nadređenog državnom službeniku, odnosno Komisije za unapređenje državnih službenika, pored drugih propisanih kriterija, uzima u obzir odnos i ostvarene rezultate državnog službenika u izvršavanju obaveza stručnog obrazovanja i usavršavanja utvrđenih u članu 7. ove uredbe.
(2)    Pod ostvarenim rezultatima u izvršavanju obaveze stručnog obrazovanja i usavršavanja u smislu odredaba stava (1) ovog člana, koji idu u korist državnog službenika podrazumijeva se prisustvovanje i aktivno učestvovanje u najmanje 75% obuka u odnosu na broj obuka koje je državni službenik bio dužan pohađati prema odredbama člana 7. ove uredbe,
(3)    Ukoliko državni službenik ostvari manje od 75% rezultata u izvršavanju obaveze obrazovanja i usavršavanja, ta se činjenica uzima u obzir i ne ide u korist državnog službenika u postupku ocjenjivanja rada, internog premještaja i unapređenja državnog službenika.

 

Član 9.
(Stupanje na snagu)

 

(1)    Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1096/12
22. augusta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.