Na osnovu člana 123. stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), a u vezi sa članom 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici održanoj 26.07.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O ORGANIZIRANJU SLUŽBI
ZAŠTITE l SPAŠAVANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Uredbi o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06,40/10 i 14/12), u članu 4, iza tačke 8) dodaje se nova tačka 9) koja glasi:
"9) Služba za asanaciju terena formira se u Javnom komunalnom preduzeću "Gradska groblja" d.o.o. Visoko.
Služba za asanaciju vrši poslove koji se odnose na higijensko-epidemiološku procjenu nastale situacije, određuje odgovarajuće preventivne mjere i njihov prioritet Sprovodi one mjere koje spadaju u njenu nadležnost, poduzima sanitamo-higijenske i sanitarno-tehničke mjere na terenu, s ciljem sprječavanja širenja zaraze, epidemije i drugih štetnih posljedica po ljude i materijalna dobra, a vrši i uklanjanje, identificiranje i sahranjivanje ljudi u slučaju masovnih nesreća i po zahtjevima porodica umrlih i zakopavanje uginulih životinja, te planira i predlaže mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao i uklanjanje drugih otpadnih i štetnih materija koje ugrožavaju zdravlje ljudi i okoliša i obavlja i  druge poslove zaštite i spašavanja na području Federacije."

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1064/2012
26. jula 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.