Na temelju članka 19. stavak l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici, održanoj 22.06.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KAKVOĆI
SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA I NAČINU
UTVRĐIVANJA CIJENE SVJEŽEG SIROVOG
MLIJEKA

 

Članak 1.

 

U Uredbi o kakvoći svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/11) iza članka 32. dodaje se novo poglavlje Vila koje glasi:

"Vila. UVJETI KOJE TREBA DA ISPUNI LABORATORIJA

 

Članak 32a.

 

Ovlaštenje za obavljanje analize mlijeka daje se laboratoriji koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti kod mjerodavnog suda ili je u sastavu pravne osobe registrirane za obavljanje takve djelatnosti, a ispunjava i druge uvjete propisane ovom uredbom.

 

Članak 32b.

 

Laboratorija mora imati posebne radne prostorije za:
- preuzimanje i dobro skladištenje uzoraka;
- smještaj uređaja i instrumenata za ispitivanje;
- smještaj kemikalija, laboratorijske opreme i suda;
- pranje i sušenje laboratorijske opreme i suda;
- obradu rezultata i pripremu izvješća.

 

Članak 32c.

 

Laboratorija mora obezbijediti sustav uzimanja uzoraka mlijeka propisan u čl. 11. do 19. ove uredbe, te raspolagati mjernim uređajima, instrumentima, pisanim naputcima za provođenje ispitivanja i drugom opremom za ispitivanje koja je usuglašena sa načelima dobre laboratorijske prakse (DLP), Anex II Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni , laboratoriji koji provode analize hrane i postupak ovlašćivanja laboratorija ("Službeni glasnik BiH", broj 37/09).

 

Članak 32d.

 

Laboratorija mora imati u radnom odnosu stručno osposobljene zaposlenike, i to:

- najmanje jednog zaposlenika sa završenom visokom stručnom spremom poljoprivrednog, veterinarskog, tehnološkog ili kemijskog smjera i dvije godine radnog iskustva u struci;
- zaposlenike sa završenom srednjom stručnom spremom - poljoprivredni, veterinarski ili kemijski tehničari, osposobljeni za rad na odgovarajućim poslovima - broj zaposlenika primjeren obujmu rada laboratorije;
- pomoćno osoblje prema obujmu rada laboratorije.
Nalaze ispitivanja potpisuje ovlašteno lice - šef laboratorije.

 

Članak 32e.

 

Laboratorija podnosi Federalnom ministarstvu poljopriv­rede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za dobivanje ovlaštenja, uz koji prilaže:

-izvod iz registra mjerodavnog suda;
- podaci o prostornim uvjetima smještaja;
- dokaz o kvalitetnom sustavu uzimanja uzoraka;
- popis mjernih uređaja, instrumenata i tehničke opreme;
- dokaz o stručnoj osposobljenosti i broju zaposlenika;
- dokaz o akreditaciji laboratorije (EN ISO/IEC 17025) ili dokaz da je pokrenut proces akreditacije.

 

Članak 32f.

 

Ispunjavanje propisanih uvjeta za dobijanje ovlaštenja utvrđuje povjerenstvo od tri člana (u daljem tekstu: povjerenstvo) koju imenuje federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: ministar).
Povjerenstvo obavlja pregled, nakon čega sastavlja zapisnik s prijedlogom o ovlaštenju.
Na temelju zapisnika i prijedloga povjerenstva, ministar donosi rješenje o ovlaštenju. Rješenje iz stavka 3. ovog članka donosi se na rok od tri godine.

 

Članak 32g.

 

Ministarstvo vrši nadzor nad radom laboratorije u pogledu kontrole kakvoće mlijeka koju vrsi sukladno ovom uredbom.
Ako se u vršenju nadzora iz stavka l. ovog članka utvrdi da laboratorija ne ispunjava neki od propisanih uvjeta ili da se u vršenju kontrole kakvoće ne pridržava odredbi iz ove uredbe, Ministarstvo može rješenjem odrediti rok u kojem se ti nedostaci moraju otkloniti, odnosno rok u kojem se moraju ispuniti propisani uvjeti.
Ako laboratorija u određenom roku ne otkloni nedostatke, odnosno ne ispuni propisane uvjete Ministarstvo će donijeti rješenje o oduzimanju ovlaštenja i brisati je sa spiska ovlaštenih laboratorija."

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 950/2012
22. lipnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.