Na osnovu člana 19. stav I. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici održanoj 22.06.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
KVALITETU SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA I NAČINU
UTVRĐIVANJA CIJENE SVJEŽEG SIROVOG
MLIJEKA

 

Član 1.

 

U Uredbi o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/11) iza člana 32. dodaje se novo poglavlje Vila koje glasi:

"Vila. USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNI LABORATORIJA

 

Član 32a.

 

Ovlaštenje za obavljanje analize mlijeka daje se laboratoriji koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti kod nadležnog suda ili je u sastavu pravnog lica registrovanog za obavljanje takve djelatnosti, a ispunjava i druge uslove propisane ovom uredbom.

 

Član 32b.

 

Laboratorija mora imati posebne radne prostorije za: preuzimanje i dobro skladištenje uzoraka; smještaj uređaja i instrumenata za ispitivanje; smještaj kemikalija, laboratorijske opreme i suda; pranje i sušenje laboratorijske opreme i suda; obradu rezultata i pripremu izvještaja.

 

Član 32c.

 

Laboratorija mora obezbijediti sistem uzimanja uzoraka mlijeka propisan u čl. 11. do 19. ove uredbe, te raspolagati mjernim uređajima, instrumentima, pisanim uputstvima za provođenje ispitivanja i drugom opremom za ispitivanje koja je usaglašena sa načelima dobre laboratorijske prakse (DLP), Anex II Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupak ovlašćivanja laboratorija ("Službeni glasnik BiH", broj 37/09).

 

Član 32d.

 

Laboratorija mora imati u radnom odnosu stručno osposobljene zaposlenike, i to:
- najmanje jednog zaposlenika sa završenom visokom stručnom spremom poljoprivrednog, veterinarskog, tehnološkog ili hemijskog smjera i dvije godine radnog iskustva u struci;
- zaposlenike sa završenom srednjom stručnom spremom - poljoprivredni, veterinarski ili hemijski tehničari, osposobljeni za rad na odgovarajućim poslovima - broj zaposlenika primjeren obimu rada laboratorije;
- pomoćno osoblje prema obimu rada laboratorije.
Nalaze ispitivanja potpisuje ovlašteno lice - Šeflaboratorije.

 

Član 32e.

 

Laboratorija podnosi Federalnom ministarstvu poljopri­vrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za dobivanje ovlaštenja, uz koji prilaže:
- izvod iz registra nadležnog suda;
- podaci o prostornim uslovima smještaja;
- dokaz o kvalitetnom sistemu uzimanja uzoraka;
- popis mjernih uređaja, instrumenata i tehničke opreme;
- dokaz o stručnoj osposobljenosti i broju zaposlenika;
- dokaz o akreditaciji laboratorije (EN ISO/IEC 17025) ili dokaz da je pokrenut proces akreditacije.

 

Član 32f.

 

Ispunjavanje propisanih uslova za dobijanje ovlaštenja utvrđuje komisija od tri člana (u daljem tekstu: komisija) koju imenuje federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: ministar).
Komisija obavlja pregled, nakon čega sastavlja zapisnik s prijedlogom o ovlaštenju. Na osnovu zapisnika i prijedloga komisije ministar donosi rješenje o ovlaštenju. Rješenje iz stava 3. ovog člana donosi se na rok od tri godine.

 

Član32g.

 

Ministarstvo vrši nadzor nad radom laboratorije u pogledu kontrole kvaliteta mlijeka koju vrši u skladu sa ovom uredbom.
Ako se u vršenju nadzora iz stava 1. ovog člana utvrdi da laboratorija ne ispunjava neki od propisanih uslova ili da se u vršenju kontrole kvaliteta ne pridržava odredbi iz ove uredbe, Ministarstvo može rješenjem odrediti rok u kojem se ti nedostaci moraju otkloniti, odnosno rok u kojem se moraju ispuniti propisani uslovi.
Ako laboratorija u određenom roku ne otkloni nedostatke, odnosno ne ispuni propisane uslove Ministarstvo će donijeti rješenje o oduzimanju ovlaštenja i brisati je sa spiska ovlaštenih laboratorija.

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 950/2012
22. juna 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.