Na osnovu člana 19. stav l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o prestanku primjene Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici održanoj 13.06.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O PRIVREMENOM PREUZIMANJU DIJELA
FUNKCIJA PRIJAŠNJEG FEDERALNOG
MINISTARSTVA ODBRANE IZ OBLASTI VOJNIH
EVIDENCIJA

 

Član 1.

 

Ovom uredbom utvrđuje se organizacija izvršavanja dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, koje su u skladu sa članom 72. i članom 80. Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), preneseni u nadležnost entiteta, kantona, općine, a odnose se na:
- poslove evidencija o činjenicama iz oblasti regulisanja vojne obaveze, angažovanju u formacijama oružanih snaga tokom odbrambeno-oslobodilaćkog rata u Bosni i Hercegovini, odnosno formacijama Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, nadležnog organa unutarnjih poslova, civilnoj zaštiti, organima i pravnim licima, vođenje evidencija o osobama koje su tokom izvršavanja vojne obaveze povrijeđeni, ranjeni, poginuli, nestali, vođenje evidencija o dodijeljenim vojnim odlikovanjima i priznanjima, vojnim činovima, formacijskim dužnostima i izrečenim sankcijama tokom vojne službe;  - preuzimanje vojno evidencionih dokumenata evidencije iz komandi, jedinica i ustanova Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane (VOB-8 i po potrebi druga dokumentacija);
- izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije.

 

Član2.

 

Poslove iz prethodnog člana će preuzeti Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).
Za izvršavanje poslova iz Člana I. ove uredbe Federalno ministarstvo će, u   Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, formirati unutrašnju organizacionu jedinicu.

 

Član 3.

Plaće i druga primanja uposlenika na poslovima vojnih evidencija obračunat će se prema Pravilniku o plaćama i drugim primanjima Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

 

Član 4.

 

Federalno ministarstvo će preuzeti državne službenike i namještenike, u skladu sa članom 73. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05).
Federalni ministar će, u skladu sa Pravilnikom, donijeti rješenja o unutrašnjoj    organizaciji i sistematizaciji o raspoređivanju preuzetih službenika i namještenika prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane.

 

Član 5.

 

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o privremenom preuzimanju funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti evidencija o vojnoj obavezi ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/07 i 83/11) i važit će do usvajanja izmjena i dopuna Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06).

 

Član 6.

 

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 917/2012
13. juna/lipnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.