Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, .19/03, 2/06 i 8/06) i članka 53. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/96 i 28/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici održanoj 28.12.2011. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O ČLANARINAMA
U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

 

Članak 1.

 

U Uredbi o članarinama u turističkim zajednicama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/09) članak 11. mijenja se i glasi:
"Članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna osoba koja obavlja djelatnost iz Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10) iz sljedećih područja i grana (razreda):
PODRUČJE G /TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA (45
Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala; 46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; 47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima) PODRUČJE H /PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE (49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport; 50 Vodeni prijevoz; 51 Zračni prijevoz; 52 Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu; 53 Poštanske i kurirske djelatnosti)
PODRUČJE I /DJELATNOST PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE (HOTELIJER­STVO I UGOSTITELJSTVO) (55 Smještaj; 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića)
PODRUČJE J /INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE (58 Izdavačke djelatnosti; 59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa,^djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa; 60 Emitiranje programa; 61 Telekomunikacije; 62 Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima; 63 Informacijske i uslužne djelatnosti)
PODRUČJE K /FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA (64, Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova; 65.12 Ostalo osiguranje; 66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima (mjenjačnice)
PODRUČJE L /POSLOVANJE NEKRETNINAMA (68 Poslovanje nekretninama) PODRUČJE M /STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI (69 Pravne i računo­vodstvene djelatnosti; 70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem; 71 Arhitektonske i injžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje; 73 Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta; 74 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti)
PODRUČJE N /ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI (77 Djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing); 79 Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperatori i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima; 80 Zaštitne i istražne djelatnosti; 81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrade te djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina; 82 Kancelarijske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti)
PODRUČJE R /UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA 91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce; 92 Djelatnosti kockanja i klađenja; 93. Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti (izuzev 93.12 djelatnost sportskih klubova)
PODRUČJE S /OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI (95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo; 96 Ostale lične uslužne djelatnosti (izuzev 96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti).
članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati i fizička osoba koja na temelju rješenja nadležnog organa obavlja djelatnost iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 2.

 

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1486/11
28. prosinca/decembra 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.