Na osnovu člana 43. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10), a u vezi sa članom 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici održanoj 04.06.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O NAKNADAMA
KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE

 

Član l.

 

U Uredbi o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/10, 22/11 i 66/11), u elanu 3. broj "l ,5" briše se.

 

Član 2.

 

Član 4. mijenja se i glasi:

 

"Član 4.

 

Državni službenik i namještenik, čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od mjesta organa državne službe u kojem vrši službenu dužnost, ima pravo na naknadu za odvojeni život od porodice i naknadu troškova smještaja u mjestu rada u visini od 250 KM mjesečno."

 

Član 3.

 

U članu 5. stav 1. riječi: "u skladu sa raspoloživim sredstvima i visinom određenom zakonom" zamjenjuju se riječima: "u visini određenoj zakonom".
Stav 2. briše se.
U stavu 3. rijeci: "st. I . i 2." zamjenjuju se riječima: "stava l .".
Stav 5. briše se.
Dosadašnji st. 3. i 4, postaju st. 2. i 3.

 

Član 4.

 

U članu 8. u četvrtom redu riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "33/06" dodaju se riječi: "i 75/07".

 

Član 5.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 894/2012
04. juna/lipnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.