Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacijc Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 7/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 53. sjednici održanoj 04.06.2012. godine, donijela je

 

U R E D B U

O PRAVILIMA ZA SUDJELOVANJE ZAINTERESIRANE
JAVNOSTI U POSTUPKU PRIPREME FEDERALNIH
PRAVNIH PROPISA I DRUGIH AKATA

 

Članak l.
(Predmet)

 

Ovom uredbom uređuju se pravila za postupanje Vlade Federacije Bosne i   Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija, (u, daljem tekstu: federalni organi) u pripremi prednacrta/nacrta/prijedloga zakona, strategija, programa i drugih akta (u daljem tekstu: pravni propisi i drugi akti), koje donose ili predlažu federalni organi i Vlada, a u cilju osiguravanja sudjelovanja zainteresirane javnosti.
Zainteresirana javnost, u smislu ove uredbe, su: građani, organizacije civilnoga društva (sindikati, udruge poslodavaca, neformalne građanske skupine ili inicijative, udruge, fondacije, privatne ustanove), predstavnici akademske zajednice, komore, javne ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju javnu službu ili na koje mogu utjecati pravni propisi i drugi akti koji se donose, odnosno koje će biti uključene u njihovu provedbu.

 

Članak 2.
(Definicije)

 

Sudjelovanje zainteresirane javnosti, u smislu ove uredbe, obuhvaća četiri stupnja:
Informiranje je prvi stupanj sudjelovanja zaintere­sirane javnosti koji podrazumijeva jednosmjeran proces, što znači da federalni organi informiraju građane prema svom nahođenju ili građani dolaze do informacija na vlastitu inicijativu;
Konsultacije su dvosmjerni proces tijekom kojeg Vlada ili federalni organi traže i primaju povratne informacije od građana, odnosno zainteresirane javnosti u postupku donošenja pravnih propisa i drugih akata;
Uključivanje podrazumijeva viši stupanj dvosmjernog procesa putem kojega su predstavnici zainteresirane javnosti aktivno uključeni u izradu pravnih propisa i drugih akata, kroz članstvo u radnim tijelima;
Partnerstvo predstavlja najviši stupanj suradnje i uzajamne odgovornosti Vlade i predstavnika zainteresirane javnosti za proces donošenja pravnih propisa i drugih akata, a osigurava se potpisivanjem sporazuma o partnerstvu.

 

Članak 3.
(Vremenski okvir za konsultacije)

 

Federalni organ može vršiti konsultacije u bilo kojoj fazi izrade pravnog propisa, ali će planirati dovoljno vremena za završetak konsultacija, prije dostavljanja pravnog propisa i drugog akta Vladi.

 

Članak 4.
(Vođenje spiska)

 

Svaki federalni organ vodi spisak organizacija i pojedinaca zainteresiranih za zakonodavne i drage aktivnosti iz djelokruga tog organa.
Spisak iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na Internet stranici federalnog organa i internet stranici Vlade.
Federalni organ na spisak iz točke 1. ovog članka dodaje imena svih pojedinaca ili organizacija koji za to podnesu pismeni zahtjev.

 

Članak 5.
(Opća koordinacija konsultacija)

 

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Premijer) imenuje koordinatora za suradnju sa zainteresiranom javnošću.
Koordinator za suradnju sa zainteresiranom javnošću ima status savjetnika Premijera.
Stručne poslove za potrebe koordinatora vrši Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 6.
(Određivanje stupnja obvezne konsultacije)

 

Svaki federalni organ, sukladno kriterijima iz ove uredbe, utvrđuje da li u vezi sa pravnim propisom ili drugim aktom iz njegovog djelokruga ima minimalne obveze u vezi sa konsultacijama javnosti iti zbog značajanog utjecaja na javnost pravni propis i drugi akt podliježe dodatnim konsultacijama u smislu ove uredbe.
Premijer, u vršenju poslova iz članka 9. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, može zatražiti da se osigura konsultacija zainteresirane javnosti i odrediti način konsultacija u vezi sa pojedinim pravnim propisima i drugim aktima.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka, konsultaciju javnosti koordinira koordinator iz članka 5. ove Uredbe.

 

Članak 7.
(Koordinatori za konsultacije u federalnim organima)

 

Rukovoditelj federalnog organa imenuje, izreda državnih službenika koji sudjeluju u izradi propisa ili drugog akta, koordinatora za konsultacije, koji je odgovoran za koordiniranje svih obveza federalnog organa u vezi sa konsultacijama u smislu ove Uredbe.

 

Članak 8.
(Objavljivanje planiranih pravnih propisa i drugih akata od interesa
za javnost)

 

Kada Vlada usvoji godišnji program rada, federalni organ stavlja na internet stranicu spisak planiranih normativno-pravnih i studijsko-analitičkih akata iz svog djelokruga.
U spisku iz stavka l. ovog članka, federalni organ će posebno navesti pravne propise i druge akte od značaja za javnost.

 

Članak 9.
(Minimalne obveze u vezi sa konsultacijama o pravnim propisima i
drugim aktima)

 

Svaki federalni organ obvezan je da nakon utvrđivanja teksta pravnog propisa i drugog akta od interesa za javnost:
a)     Postavi prednacrt/nacrt zakona, pravnog propisa ili drugog akta na svoju internet stranicu, uz pružanje mogućnosti za dostavu komentara putem interneta; i
b)     Pozove na dostavu komentara, obavještavanjem onih koji su na popisu institucije za konsultacije, uz slanje informacija o tome kako mogu doći do primjerka pravnog propisa ili drugog akta.
Rok za dostavljanje ovih komentara je najmanje deset dana od dana objavljivanja pravnog propisa ili drugog akta na internet stranici Vlade ili federalnog organa.

 

Članak 10.
(Konsultacije o pravnim propisima koji imaju značajan utjecaj na
javnost)

 

Rukovoditelj federalnog organa odlučuje na koji način treba, u smislu članka 11. stavak 2. ove uredbe obaviti konsultacije o pravnim propisima i drugim aktima koji imaju značajan utjecaj na javnost, a koji se odnose na pitanja iz članka 12. ove uredbe.
Pored pitanja iz članka 12. ove uredbe, prilikom razmatranja razine utjecaja na javnost, rukovoditelj federalnog organa može odlučiti da se radi o pravnom propisu ili drugom aktu koji ima značajan utjecaj na javnost rukovodeći se sljedećim faktorima:
a)     da li pravni propisi i drugi akti predstavlja novinu;
b)    da li je svrha pravnog propisa i drugog akta usavršavanje zakona;
c)    da li je svrha pravnog propisa i drugog akta prilagođavanje tehnološkim promjenama;
d)    da li su te promjene rezultat sudskih odluka, kojima se prethodni zakon proglašava nevažećim;
e)     broj osoba na koje utječe promjena; te
f)     značajan financijski utjecaj  na Proračun Federacije BiH, gospodarska društva ili građane.
Obavijest o odluci iz stavka l. ovog članka objavljuje se na internet stranici federalnog organa i Vlade.

 

Članak 11
(Oblici konsultacija, proračun za konsultacije i vremenski okvir za
konsultacije)

 

Rukovoditelj federalnog organa će se odlučiti za oblik konsultacije putem kojeg će dobiti relevantne smjernice za izradu pravnog propisa ili dragog akta, uzimajući u obzir:
a)     vremensko ograničenje za usvajanje pravnog propisa;
b)     mogućnosti organizacija i pojedinaca da sudjeluju u konsultacijama, te
c)     novine ili tehničku složenost teme obrađene u pravnom propisu.
Oblici konsultacija obuhvaćaju traženje pismenih i usmenih komentara na jedan od sljedećih načina:
a)     putem objave pravnog propisa ili drugog akta na internetu;
b)    putem objave pravnog propisa ili drugog akta u tiskanim medijima;
c)     dostavljanjem pravnog propisa organizacijama i pojedincima;
d)     putem javnih sastanaka ili okruglih stolova sa odabranim organizacijama i pojedincima; te
e)     putem radnih skupina koje uključuju stručnjake i predstavnike organizacija i pojedinaca
Federalni organ će razmotriti koje organizacije i pojedince će interesirati ili će na njih utjecati pravni propis i drugi akt, a koji mogu dati korisne komentare, te će od tih organizacija i pojedinaca zatražiti izjašnjenje.
Federalni organ ostavlja organizacijama i pojedincima razdoblje od najmanje 30 dana za dostavu komentara, kada oblik konsultacije omogućava pismene komentare.
Federalni organ snima komentare audio ili drugim sredstvima i priprema sažetak tih komentara, u slučaju kada oblik konsultacije omogućava usmeno iznošenje komentara.
Federalni organi će planirati sredstava u Proračunu za ispunjavanje svojih obveza u vezi sa konsultacijama, sukladno ovoj uredbi.

 

Članak 12.
(Pravni propisi i drugi akti koji imaju ili mogu imati značajnog
utjecaja na javnost)

 

Pravni propisi i drugi akti kojima se mijenja ili planira mijenjati pravni status osoba u pogledu njihovih eventualnih prava ili povlastica imaju značajan utjecaj na javnost.
To se posebno odnosi na pravne propise i drage akte iz sljedećih oblasti:
a)      kaznena politika i postupak;
b)     zakoni kojima se ograničavajući proširuju mogućnosti stjecanja prava na pogodnosti:
c)      glasačkih prava i prava na političko organiziranje;
d)     prava u vezi sa državljanstvom;
e)     prava o pristupu sudovima;
O     zakoni kojima se mijenjaju pravna načela iz prošlosti.
Pravni propisi i drugi akti koji imaju utjecaja na ekonomski status osobe, uključujući i one sa manjim utjecajem na veliki broj osoba, kao i one sa značajnim utjecajem na ograničen broj osoba, mogu imati značajan utjecaj na javnost. To se posebno odnosi na pravne propise i druge akte iz sljedećih oblasti:
a)     poreza i doprinosa;
b)     pogodnosti ili subvencija;
c)     obligacijskih odnosa;
d)     radnih odnosa;
e)     mirovinsko-invalidske zaštite;
f)      prava branitelja i članova njihovih obitelji;
g)     prava demobiliziranih boraca;
h)     fiskalnu i ekonomsku politiku; ili
i)      imovinska prava.
Pravni propisi i drugi akti, koji se moraju donijeti da bi država ispunila međunarodne obveze ili da bi se primijenili među­narodni standardi, mogu imati značajnog utjecaja na javnost. To se posebno odnosi na pravne propise i druge akte iz sljedećih oblasti:
a)     propisi i drugi akti koji se donose u cilju usklađivanja sa europskim direktivama; ili
b)     propisi i drugi akti koji se donose u cilju poštivanja ili ispunjavanja obveza koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma i konvencija.
Pravni propisi i drugi akti, koji utječu na prirodnu sredinu, uključujući kvalitet vode i zraka i kojima se nameću ili smanjuju obveze u vezi sa korištenjem tla i drugih prirodnih resursa mogu imati značajnog utjecaja na javnost, kao na primjer:
a)     propisi i drugi akti kojima se ograničavaju ispuštanja opasnih materija u prirodnu sredinu;
b)     propisi i drugi akti kojima se određuju odštete ili kazne za zagađivanje prirodne sredine;
c)     propisi i drugi akti kojima se ograničava korištenje tla iz ekoloških razloga; ili
d)     propisi i drugi akti kojima se utvrđuju izuzetci od pravnih propisa o zaštiti prirodne sredine.

 

Članak 13.
(Pravni propisi i drugi akti koji nemaju značajnog utjecaja na
javnost)

 

Za neke vrste pravnih propisa može se pretpostaviti da nemaju značajan utjecaj na javnost, tako da podliježu samo minimalnoj obvezi u vezi sa konsultacijama javnosti sukladno članku 9. ove uredbe, kao na primjer pravni propisi kojima se vrši kodifikacija ili na drugi način objedinjuju ili reorganiziraju odredbe ili se prebacuju u druge dijelove pravnog propisa bez sadržajnih izmjena.

 

Članak 14.
(Izuzimanje)

 

U izuzetnim slučajevima, premijer može, na zahtjev rukovoditelja federalnog organa, izuzeti federalni organ od obveze da izvrši konsultacije, ukoliko ocijeni da je usljed jednog ili više od dole navedenih razloga izuzimanje potrebno:
a)     žurne okolnosti;
b)     nepredviđene međunarodne obveze; ili
c)     sudskog poništenja dijela ili cjelokupnog zakona.
Rukovoditelj federalnog organa dostavlja Vladi obavijest o razlozima za ovakvo izuzimanje.
Izuzimanjem se federalni organ ne oslobađa ispunjenja minimalnih obveza u vezi konsultacija, koje proizilaze iz članka 9. ove uredbe.

 

Članak 15.
(Korišćenje komentara)

 

Federalni organ uzima u obzir komentare, bilo pismene ili usmene, prilikom pripreme nacrta pravnog propisa za Vladu.
Komentari se mogu grupisati i sažeti, da bi se izbjeglo suvišno ponavljanje.
Federalni organ može odlučiti da prihvati ili odbaci bilo koji komentar.

 

Članak 16.
(Izjava koju federalni organ podnosi Vladi)

 

Prilikom podnošenja pravnog propisa ili drugog akta Vladi, rukovoditelj federalnog organa dostavlja izjavu kojom:
a)     izjavljuje da su ispunjene minimalne obveze u pogledu konsultacija;
b)     izjavljuje da propis ili drugi akt ima značajan utjecaj na javnost, te obrazlaže svoj zaključak;
c)     obrazlaže odluku o obliku konsultacija koju je donio i opisuje konsultacije koje su izvršene;
d)     izjavljuje da je postupio sa primljenim komentarima datim u postupku konsultacija, te
e)     obrazlaže razloge, zbog kojih nije prihvatio prijedloge koji su dati u procesu konsultacija.

 

Članak 17.
(Dostupnost izjave široj javnosti)

 

Federalni organ će svima, koji to pismenim putem zatraže, omogućiti da dobiju primjerak izjave iz članka 16. ove uredbe.

 

Članak 18.
(Ispunjavanje sporazuma koje predviđaju konsultacije)

 

Vlada i federalni organi mogu zaključivati sporazume sa organizacijama i pojedincima  sa kojim će vršiti konsultacije sukladno ovoj uredbi.

 

Članak 19.
(Odbijanje uvrštavanja u dnevni red sjednice Vlade)

 

Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prati provedbu ove uredbe u postupku pripreme propisa i drugih akata za Vladu.
Vlada će odbiti da uvrsti pravni propis i drugi akt na dnevni red sjednice, ukoliko federalni organ nema potrebnu izjavu ili odobren zahtjev za izuzimanje od konsultacija u smislu članka 14. ove uredbe.
U slučajevima iz stavka 2. ovog članka, tajnik Vlade vraća pravni propis ili drugi akt federalnom organu, kako bi postupio sukladno ovoj uredbi u određenom roku.

 

Članak 20.
(Prosljeđivanje pravnih propisa i drugih akata Parlamentu
Federacije Bosne i Hercegovine)

 

Prilikom prosljeđivanja pravnih propisa i drugih akata Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, prilažu se izjave date sukladno članku 16. ili obavijest o izuzimanju sukladno članku 14. ove uredbe.

 

Članak 21.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 893/2012
04. lipnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.