Na osnovu člana 19. stav l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 7/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici održanoj 04.06.2012. godine, donijela je

 

U R E D B U

O PRAVILIMA ZA UČEŠĆE ZAINTERESIRANE
JAVNOSTI U POSTUPKU PRIPREME FEDERALNIH
PRAVNIH PROPISA I DRUGIH AKATA

 

Član 1.
(Predmet)

 

Ovom uredbom uređuju se pravila za postupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem teksta: Vlada), federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija (u daljem tekstu: federalni organi) u pripremi prednacrta/nacrta/prijedloga zakona, strategija, programa i drugih akta (u daljem tekstil: pravni propisi i drugi akti), koje donose ili predlažu federalni organi i Vlada, a u cilju osiguravanja učešća zainteresirane javnosti.
Zainteresirana javnost, u smislu ove uredbe, su: građani, organizacije civilnoga društva (sindikati, udruženja poslodavaca, neformalne građanske grupe ili inicijative, udruženja, fondacije, privatne ustanove), predstavnici akademske zajednice, komore, javne ustanove i druga pravna lica koja obavljaju javnu službu ili na koja mogu uticati pravni propisi i drugi akti koji se donose, odnosno koja će biti uključena u njegovu provedbu.

 

Član 2.
(Definicije)

 

Učešće zainteresirane javnosti, u smislu ove uredbe, obuhvata četiri stepena:
Informiranje je prvi stcpen učešća zainteresirane javnosti koji podrazumijeva jednosmjeran proces, što znači da federalni organi informiraju građane prema svom nahođenju ili građani dolaze do informacija na vlastitu inicijativu;
Konsultacije su dvosmjerni proces tokom kojeg Vlada ili federalni organi traže i primaju povratne informacije od građana, odnosno zainteresirane javnosti u postupku donošenja pravnih propisa i drugih akata;
Uključivanje podrazumijeva visi stepen dvosmjernog procesa putem kojega su predstavnici zainteresirane javnosti aktivno uključeni u izradu pravnih propisa i drugih akata, kroz članstvo u radnim tijelima;
Partnerstvo predstavlja najviši stepen saradnje i uzajamne odgovornosti Vlade i predstavnika zaintere­sirane javnosti za proces donošenja pravnih propisa i drugih akata, a osigurava se potpisivanjem sporazuma o partnerstvu.

 

Član 3.
(Vremenski okvir za konsultacije)

 

Federalni organ može vršiti konsultacije u bilo kojoj fazi izrade pravnog propisa, ali će planirati dovoljno vremena za završetak konsultacija, prije dostavljanja pravnog propisa i drugog akta Vladi.

 

Član 4.
(Vođenje spiska)

 

Svaki federalni organ vodi spisak organizacija i pojedinaca zainteresiranih za zakonodavne i druge aktivnosti iz djelokruga tog organa.
Spisak iz stava l. ovog člana objavljuje se na internet stranici federalnog organa i internet stranici Vlade.
Federalni organ na spisak iz tačke l. ovog člana dodaje imena svih pojedinaca ili organizacija koji za to podnesu pismeni zahtjev.

 

Član 5.
(Opća koordinacija konsultacija)

 

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Premijer) imenuje koordinatora za saradnju sa zainteresiranom javnošću.
Koordinator za saradnju sa zainteresiranom javnošću ima status savjetnika Premijera.
Stručne poslove za potrebe koordinatora vrši Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 6.
(Određivanje stepena obavezne konsultacije)

 

Svaki federalni organ, u skladu sa kriterijima iz ove uredbe, utvrđuje da li u vezi sa pravnim propisom ili drugim aktom iz njegovog djelokruga ima minimalne obaveze u vezi sa konsultacijama javnosti ili zbog značajnog uticaja na javnost pravni propis i drugi akt podliježe dodatnim konsultacijama u smislu ove uredbe.
Premijer, u vršenju poslova iz člana 9. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, može zatražiti da se osigura konsultacija zainteresirane javnosti i odrediti način konsultacija u vezi sa pojedinim pravnim propisima i drugim aktima.
U slučaju iz stava 2. ovog člana, konsultaciju javnosti koordinira koordinator iz člana 5. ove uredbe.

 

Član 7.
(Koordinatori za konsultacije u federalnim organima)

 

Rukovodilac federalnog organa imenuje, iz reda državnih službenika koji učestvuju u izradi propisa ili drugog akta, koordinatora za konsultacije, koji je odgovoran za koordiniranje svih obaveza federalnog organa u vezi sa konsultacijama u smislu ove uredbe.

 

Član 8.
(Objavljivanje planiranih pravnih propisa i drugih akata od interesa
za javnost)

 

Kada Vlada usvoji godišnji program rada, federalni organ stavlja na internet stranicu spisak planiranih normativno-pravnih i studijsko-analitičkih akata iz svog djelokruga.
U spisku iz stava l. ovog člana, federalni organ će posebno navesti pravne propise i druge akte od značaja za javnost.

 

Član 9.
(Minimalne obaveze u vezi sa konsultacijama o pravnim propisima
i drugim aktima)

 

Svaki federalni organ obavezan je da nakon utvrđivanja teksta pravnog propisa i drugog akta od interesa za javnost:
a)     Postavi prednacrt/nacrt zakona, pravnog propisa ili drugog akta na svoju internet stranicu, uz pružanje mogućnosti za dostavu komentara putem interneta; i
b)     Pozove na dostavu komentara, obavještavanjem onih koji su na popisu institucije za konsultacije, uz slanje informacija o tome kako mogu doći do primjerka pravnog propisa ili drugog akta.
Rok za dostavljanje ovih komentara je najmanje deset dana od dana objavljivanja pravnog propisa ili drugog akta na internet stranici Vlade ili federalnog organa.

 

Član 10.
(Konsultacije o pravnim propisima koji imaju značajan uticaj na
javnost)

 

Rukovodilac federalnog organa odlučuje na koji način treba, u smislu člana 11. stav 2. ove uredbe obaviti konsultacije o pravnim propisima i drugim aktima koji imaju značajan uticaj na javnost, a koji se odnose na pitanja iz člana 12. ove uredbe.
Pored pitanja iz člana 12. ove uredbe, prilikom razmatranja nivoa uticaja na javnost, rukovodilac federalnog organa može odlučiti da se radi o pravnom propisu ili drugom aktu koji ima značajan uticaj na javnost rukovodeći se sljedećim faktorima:
a)     da li pravili propisi i drugi akti predstavlja novinu;
b)     da li je svrha pravnog propisa i drugog akta usavršavanje zakona;
c)     da li je svrha pravnog propisa i drugog akta prilagođivanje tehnološkim promjenama;
d)     da li su te promjene rezultat sudskih odluka, kojima se prethodni zakon proglašava nevažećim;
e)     broj lica na koje utiče promjena; te
f)      značajan finansijski uticaj na Budžet Federacije BiH,
privredna društva ili građane.
Obavještenje o odluci iz stava 1. ovog člana objavljuje se na internet stranici federalnog organa i Vlade.

 

Član 11.
(Oblici konsultacija, budžet za konsultacije i vremenski okvir za
konsultacije)

 

Rukovodilac federalnog organa će se odlučiti za oblik konsultacije putem kojeg će dobiti relevantne smjernice za izradu pravnog propisa ili drugog akta, uzimajući u obzir;
a)     vremensko ograničenje za usvajanje pravnog propisa;
b)     mogućnosti organizacija i pojedinaca da učestvuju u konsultacijama; te
c)     novine ili tehničku složenost teme obrađene u pravnom
propisu.
Oblici konsultacija obuhvataju traženje pismenih i usmenih komentara na jedan od sljedećih načina:
a)     putem objavljivanja pravnog propisa ili drugog akta na internetu;
b)     putem objavljivanja prednacrta pravnog propisa ili
drugog akta u pisanim medijima;
c)     dostavljanjem pravnog propisa organizacijama i pojedincima;
d)     putem javnih sastanaka ili okruglih stolova sa odabranim organizacijama i pojedincima; te
e)     putem radnih grupa koje uključuju stručnjake i predstavnike organizacija i pojedinaca.
Federalni organ će razmotriti koje organizacije i pojedince će interesirati ili će na njih uticati pravni propis i koji mogu dati korisne komentare, te će od tih organizacija i pojedinaca zatražiti izjašnjenje.
Federalni organ ostavlja organizacijama i pojedincima period od najmanje 30 dana za dostavu komentara, kada oblik konsultacije omogućava pismene komentare.
Federalni organ snima komentare audio ili drugim sredstvima i priprema sažetak tih komentara, u slučaju kada oblik konsultacije omogućava usmeno iznošenje komentara.
Federalni organi će planirati sredstva u Budžetu za ispunjavanje svojih obaveza u vezi sa konsultacijama, u skladu sa ovom uredbom.

 

Član 12.
(Pravni propisi i drugi akti koji imaju ili mogu imati značajnog
uticaja na javnost)

 

Pravni propisi i drugi akti kojima se mijenja ili planira mijenjati pravni status lica u pogledu njihovih eventualnih prava ili povlastica imaju značajan uticaj na javnost.
To se posebno odnosi na pravne propise i druge akte iz sljedećih oblasti:
a)     kaznena politika i postupak;
b)     zakoni kojima se ograničavaju ili proširuju mogućnosti sticanja prava na pogodnosti;
c)     glasačkih prava i prava na političko organiziranje;
d)     prava u vezi sa državljanstvom;
e)     prava o pristupu sudovima;
f)      zakoni kojima se mijenjaju pravna načela iz prošlosti. Pravni propisi i drugi akti koji imaju uticaja na ekonomski status lica, uključujući i one sa manjim uticajem na veliki broj lica, kao i one sa značajnim uticajem na ograničen broj lica, mogu imati značajan uticaj na javnost. To se posebno odnosi na pravne propise i druge akte iz sljedećih oblasti:
a)     poreza i doprinosa;
b)     pogodnosti ili subvencija;
c)     obligacionih odnosa;
d)     radnih odnosa;
e)     penzijsko-invalidske zaštite;
f)     prava branilaca i članova njihovih porodica;
g)     prava demobiliziranih boraca;
h)     fiskalnu i ekonomsku politiku; ili
i)      imovinska prava.
Pravni propisi i drugi akti, koji se moraju donijeti da bi država ispunila međunarodne obaveze ili da bi se primijenili međunarodni standardi, mogu imati značajnog uticaja na javnost. To se posebno odnosi na pravne propise i druge akte iz sljedećih oblasti:
a)     propisi i drugi akti koji se donose u cilju usklađivanja sa europskim direktivama; ili
b)      propisi i drugi akti koji se donose u cilju poštivanja ili ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma i konvencija.
Pravni propisi i drugi akti, koji utiču na prirodnu sredinu, uključujući kvalitet vode i vazduha i kojima se nameću ili smanjuju obaveze u vezi sa korištenjem zemljišta i drugih prirodnih resursa mogu imati značajnog uticaja na javnost, kao na primjer:
a)     propisi i drugi akti kojima se ograničavaju ispuštanja
opasnih materija u prirodnu sredinu;
b)     propisi i drugi akti kojima se određuju odštete ili kazne za zagađivanje prirodne sredine;
c)     propisi i drugi akti kojima se ograničava korištenje zemljišta iz ekoloških razloga; ili
d)     propisi i drugi akti kojima se utvrđuju izuzeci od pravnih propisa o zaštiti prirodne sredine.

 

Član 13.
(Pravni propisi i drugi akti koji nemaju značajnog uticaja na
javnost)

 

Za neke vrste pravnih propisa može se pretpostaviti da nemaju značajan uticaj na javnost, tako da podliježu samo mini­malnoj obavezi u vezi sa konsultacijama javnosti u skladu s članom 9. ove uredbe, kao na primjer pravni propisi kojima se vrši kodifi­kacija ili na drugi način objedinjuju ili reorganiziraju odredbe ili se prebacuju u druge dijelove pravnog propisa bez sadržajnih izmjena.

 

Član 14.
(Izuzimanje)

 

U izuzetnim slučajevima, Premijer može, na zahtjev rukovodioca federalnog organa, izuzeti federalni organ od obaveze da izvrši konsultacije, ukoliko ocijeni da je usljed jednog ili više od dole navedenih razloga izuzimanje potrebno:
a)      hitne okolnosti;
b)     nepredviđene međunarodne obaveze; ili
c)     sudskog poništenja dijela ili cjelokupnog zakona.
Rukovodilac federalnog organa dostavlja Vladi obavještenje o razlozima za ovakvo izuzimanje.
Izuzimanjem se federalni organ ne oslobađa ispunjenja minimalnih obaveza u vezi konsultacija, koje proizilaze iz člana 9. ove uredbe.

 

Član 15.
(Korištenje komentara)

 

Federalni organ uzima u obzir komentare, bilo pismene ili usmene, prilikom pripreme nacrta pravnog propisa za Vladu.
Komentari se mogu grupisati i sažeti, da bi se izbjeglo suvišno ponavljanje.
Federalni organ može odlučiti da prihvati ili odbaci bilo koji komentar.

 

Član 16.
(Izjava koju federalni organ podnosi Vladi)

 

Prilikom podnošenja pravnog propisa ili drugog akta Vladi, rukovodilac federalnog organa dostavlja izjavu kojom:
a)     izjavljuje da su ispunjene minimalne obaveze u pogledu konsultacija;
b)     izjavljuje da propis ili drugi akt ima značajan uticaj na javnost, te obrazlaže svoj zaključak;
c)     obrazlaže odluku o obliku konsultacija koju je donio i opisuje konsultacije koje su izvršene;
d)     izjavljuje da je postupio sa primljenim komentarima datim u postupku konsultacija;
e)     obrazlaže razloge zbog kojih nije prihvatio prijedloge koji su dati u procesu konsultacija.

 

Član 17.
(Dostupnost izjave široj javnosti)

 

Federalni organ će svima, koji pismenim putem zatraže, omogućiti da dobiju primjerak izjave iz člana 16. ove uredbe.

 

Član 18.
(Ispunjavanje sporazuma koje predviđaju konsultacije)

 

Vlada i federalni organi mogu zaključivati sporazume sa organizacijama i pojedincima sa kojim će vršiti konsultacije u skladu sa ovom uredbom.

 

Član 19.
(Odbijanje uvrštavanja u dnevni red sjednice Vlade)

 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prati provedbu ove uredbe u postupku pripreme propisa i drugih akata za Vladu.
Vlada će odbiti da uvrsti pravni propis i drugi akt na dnevni red sjednice, ukoliko federalni organ nema potrebnu izjavu ili odobren zahtjev za izuzimanje od konsultacija u smislu člana 14, ove uredbe.
U slučajevima iz stava 2. ovog člana, sekretar Vlade vraća pravni propis ili drugi akt federalnom organu, kako bi postupio u skladu sa ovom uredbom u određenom roku.

 

Član 20.
(Prosljeđivanje pravnih propisa i drugih akata Parlamentu
Federacije Bosne i Hercegovine)

 

Prilikom prosljeđivanja pravnih propisa i drugih akata Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, prilažu se izjave date u skladu sa članom 16. ili obavještenje o izuzimanju u skladu sa Članom 14. ove uredbe.

 

Član 21.
(Stupanje na snagu)

 

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 893/2012
04. juna 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.