Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 110. stavak 2. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10 i 16/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 52. sjednici, održanoj 30.05.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE Al

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se naplata i visina naknade za korištenje autocesta (cestarine) na izgrađenim dionicama autoceste Al.

 

Članak 2.

 

Naplata naknade za korištenje autocesta (cestarine) će se vršiti na naplatnim mjestima na dionicama autoceste Al, u zatvorenom sistemu naplate cestarine.

 

Članak3.

 

Naknada za korištenje autoceste iznosi:
Pravac Jošanica – Kakanj

Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM

JOŠANICA

km

I

II

III

IV

Podlugovi

10

1,20

2,40

3,60

4.80

Visoko

18,3

2,20

4,40

6,60

8,80

Kakanj

34,8

4,20

8,40

12,50

16,70

PODLUGOVI

km

I

II

III

IV

Visoko

8,3

1,00

2,00

3,00

4.00

Kakanj

24,8

3,00

6,00

8,90

11,90

VISOKO

km

I

II

III

IV

Kakanj

16,5

2,00

4,00

5,90

7,90

Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM

KAKANJ

km

I

II

III

IV

Papratnica

5

0,60

1,20

1,80

2,40

Visoko

16,5

2,00

4,00

5,90

7,90

Podlugovi

24,8

3,00

6,00

8,90

11,90

Jošanica

34,8

4,20

8,40

12,50

16,70

VISOKO

km

I

II

III

IV

Podlugovi

8,3

1,00

2,00

3,00

4.00

Jošanica

18,3

2,20

4,40

6,60

8,80

PODLUGOVI

km

I

II

III

IV

Jošanica

10

1,20

2,40

3,60

4,80

 

Članak 4.

 

Sredstva ostvarena naplatom cestarine su javni prihod Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljem tekstu: JP Autoceste Federacije BiH), koji se uplaćuje u potpunosti na račun JP Autoceste Federacije BiH.

 

Članak 5.

 

Naknada za korištenje autoceste se naplaćuje na naplatnim mjestima u konvertibilnim markama (KM) i EUR-ima (€). Efektivni strani novac EURO (€) će se primati najviše do iznosa protuvrijednosti novčanice od 100 EUR-a (€).

 

Članak 6.

 

Ovlašćuje se Uprava JP Autoceste Federacije BiH da svojom odlukom može mijenjati visinu naknade za korištenje autoceste u rasponu do +/- 15% od definirane cjenikom iz članka 3. ove uredbe, u zavisnosti od prometa, vremenskih uslova, marketinških aktivnosti i drugih tržišnih prilika.

 

Članak 7.

 

JP Autoceste Federacije BiH će u periodu od tri (3) mjeseca od dana donošenja ove uredbe za kupce koji će vršiti automatsko plaćanje cestarine (ACC) putem TAG-ova (uređaja za automatsko plaćanje cestarine), iste prodavati po cijeni od l KM, a po okončanju ovog perioda cijena TAG-a će iznositi 39 KM.
Za svako dodatno "punjenje" TAG-a korisniku se odobrava popust u visini od 10% od uplaćenog iznosa, na način da će za taj iznos biti uvećana uplata na TAG.
Takođe se ovlašćuje Uprava JP Autoceste Federacije BiH da, u toku rada, radi provođenja promotivnih akcija i povećanja korisnika automatske naplate cestarine, može mijenjati cijenu TAG-ova, do minimalnog iznosa od l KM po TAG-u.

 

Članak 8.

 

JP Autoceste Federacije BiH je obavezno sa svakim kupcem TAG-a potpisati Ugovor o pravima i obavezama za korištenje istog, te načinu pružanja usluga.

 

Članak 9.

 

Zadužuje se JP Autoceste Federacije BiH da svim korisnicima aktivnih FEDA kartica (u zadnjih šest mjeseci od dana donošenja ove uredbe), o trošku JP Autoceste Federacije BiH izvrši zamjenu FEDA kartica za TAG-ove, kao i prijenos raspoloživog iznosa sredstava.

 

Članak 10.

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi ranije donesena Uredba o naplati naknade za korištenje autocesta i brzih cesta ("Službene novine Federacije BiH", br. I/l l i 26/11).

 

Članak 11.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 883/2012
30. svibnja 2012. godine

Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.