Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 4. i 13. Zakona o sustavu državne pomoći u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 10/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 52. sjednici održanoj 30.05.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAČINU VOĐENJA I METODOLOGIJI POPISA
PROGRAMA DRŽAVNE POMOĆI U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

Ovom uredbom utvrđuje se sadržaj dokumenta Popis programa državne pomoći i metodologija izrade Popisa programa državne pomoći.

 

Članak 2.

 

(1)   Davatelji državne pomoći, u smislu ove uredbe su proračunski korisnici: federalni, kantonalni, gradski, općinski i drugi organi nadležni za ovu vrstu pomoći.
(2)    Popis programa državne pomoći (u daljnjem tekstu: Popis) je dokument koji predstavlja sveobuhvatan skup podataka svih programa pomoći koji su pokrenuti ili realizirani u prethodnoj i tekućoj proračunskoj godini.
(3)    Program državne pomoći predstavlja akt (uredba, pravilnik ili drugi akt) na temelju kojeg se neodređenom broju korisnika dodjeljuje pojedinačna državna pomoć.

 

Članak 3.

 

(1)    Popis programa državne pomoći vodi se u pisanoj i elektronskoj formi i sadrži sljedeće podatke:
1.     naziv mjere državne pomoći;
2.     naziv pravnog propisa (zakon, podzakonski akt, odluka);
3.     naziv davatelja državne pomoći;
4.     naziv organa za provođenje državne pomoći;
5.     naziv primatelja državne pomoći;
6.     sektor djelatnosti primatelja državne pomoći;
7.     oblik državne pomoći;
8.     vrsta državne pomoći (program, pojedinačna);
9.     datum stupanja na snagu programa državne pomoći;
10.   vrijeme trajanja državne pomoći;
11.   neto iznos državne pomoći;
12.   neizravan ili izravan transfer sredstava,
13.   postojanje ekonomske prednosti, dovođenje u povoljniji položaj primatelja državne pomoći;
14.   postojanje selektivnih kriterija i
15.   da li državna pomoć narušava ili prijeti narušavanju konkurencije     davanjem prednosti određenim subjektima ili određenim proizvodima,
(2)   Popis se provodi popunjavanjem propisanih obrazaca od davatelja državne pomoći i dostavljanjem Federalnom ministarstvu financija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

Članak 4.

 

(1)   Davatelj državne pomoći dužan je propisane podatke za izradu Popisa dostaviti Ministarstvu posebno za prethodnu, a posebno za tekuću godinu, u pisanom i elektroničkom obliku, u formi Tablice za Popis (Prilog I.), koja se sa Uputom za popunjavanje nalazi u prilogu ove uredbe i koja čini njezin sastavni dio.
(2)    Iznimno od stavka l. ovog članka, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede dostavlja samo podatke o ukupno dodijeljenim iznosima državne pomoći za poljoprivredu.

 

Članak 5.

 

Za potrebe izrade Popisa, državna pomoć se razvrstava, ovisno od cilja i iznosa dodijeljene državne pomoći, prema sljedećim oblicima pomoći:
a)     državna pomoć dostupna cijelom gospodarstvu predstavlja državnu pomoć:
1)     za male i srednje gospodarske subjekte,
2)     za sanaciju i za restrukturiranje gospodarskog subjekta u teškoćama,
3)     za zapošljavanje,
4)     za zaštitu životne sredine,
5)     za istraživanje, razvoj i inovacije,
6)     za stručno usavršavanje,
7)     u obliku rizičnog kapitala,
8)     u oblasti kulture i zaštite kulturne baštine,
9)     ostale horizontalne državne pomoći,
b)     državna pomoć dostupna određenim sektorima predstavlja državnu pomoć:
1)     u sektoru proizvodnje čelika,
2)     u sektoru vađenja uglja,
3)     u sektoru prometa: cestovni promet, željeznički promet, zračni promet,
4)     u sektoru turizma,                                           ."
5)     u sektoru poštanskih usluga,
6)     u oblasti javnih medija,
7)     u oblasti zdravstvene zaštite,
8)     u sektoru šumarstva i
9)     u ostalim sektorima,
c)     državna pomoć male vrijednosti (de minimis državna pomoć) i
d)     14. državna pomoć u oblasti poljoprivrede.

 

Članak 6.

 

Vrste državne pomoći, odnosno instrumenti putem kojih se pomoć iz članka 5. ove uredbe dodjeljuje, su:

a.     subvencije/poticaji;
b.     nepovratna pomoć, grantovi;
c.     umanjenja ili izuzeća od primjene financijskih obveza;
d.     porezne olakšice;
e.     otpisivanje dugovanja ili preuzimanje dugovanja;
f.      dodjeljivanje zajmova sa preferencijalnim kamatnim
stopama i
g.     druge vrste dodjele državne pomoći.

 

Članak 7.

 

Općine su dužne izvršiti popis programa državne pomoći pokrenutih prije osnivanja Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine te isti dostaviti u pisanoj i elektroničkoj formi kantonalnom ministarstvu financija do 15.06.2012. godine.

 

Članak 8.

 

Kantonalna ministarstva financija dužna su izvršiti popis programa državne pomoći za kanton, pokrenutih prije osnivanja Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, konsolidirati općinske popise te ih u pisanoj i elektroničkoj formi dostaviti Ministarstvu do 20.06.2012. godine.

 

Članak 9.

 

Ministarstvo je dužno izvršiti popis državne pomoći za sve federalne organe uprave i konsolidirati popise državne pomoći za kantone i općine.

 

Članak 10.

 

Ministarstvo je dužno informirati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o Popisu, a zatim Popis dostaviti Vijeću za državnu pomoć radi izrade sveobuhvatnog popisa za Bosnu i Hercegovinu.

 

Članak 11.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 850/2012
30. svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.