Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 4. i 13. Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 10/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 52. sjednici održanoj 30.05.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAČINU VOĐENJA I METODOLOGIJI POPISA
PROGRAMA DRŽAVNE POMOĆI U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član l.

 

Ovom uredbom utvrđuje se sadržaj dokumenta Popis programa državne pomoći i metodologija izrade Popisa programa državne pomoći.

 

Član 2.

 

(1)   Davaoci državne pomoći, u smislu ove uredbe su budžetski korisnici: federalni, kantonalni, gradski, općinski i drugi organi nadležni za ovu vrstu pomoći.
(2)   Popis programa državne pomoći (u daljem tekstu: Popis) je dokument koji predstavlja sveobuhvatan skup podataka svih programa pomoći koji su pokrenuti ili realizovani u prethodnoj i tekućoj budžetskoj godini.
(3)    Program državne pomoći predstavlja akt (uredba, pravilnik ili drugi akt) na osnovu kojeg se neodređenom broju korisnika dodjeljuje pojedinačna državna pomoć.

 

Član 3.

 

(1)   Popis programa državne pomoći vodi se u pisanoj i elektronskoj formi i sadrži sljedeće podatke:
1.     naziv mjere državne pomoći;
2.     naziv pravnog propisa (zakon, podzakonski akt, odluka);
3.     naziv davaoca državne pomoći;
4.     naziv organa za provođenje državne pomoći;
5.     naziv primaoca državne pomoći;
6.     sektor djelatnosti primaoca državne pomoći;
7.     oblik državne pomoći;
8.     vrsta državne pomoći (program, pojedinačna);
9.     datum stupanja na snagu programa državne pomoći;
10.   vrijeme trajanja državne pomoći;
11.   neto iznos državne pomoći;
12.   indirektan ili direktan transfer sredstava,
13.   postojanje ekonomske prednosti, dovođenje u povoljniji položaj primaoca državne pomoći;
14.   postojanje selektivnih kriterija i
15.   da li državna pomoć narušava ili prijeti narušavanju konkurencije davanjem prednosti određenim subjektima ili određenim proizvodima.
(2)    Popis se provodi popunjavanjem propisanih obrazaca od davaoca državne pomoći i dostavljanjem Federalnom ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

Član 4.

 

(1)    Davalac državne pomoći dužan je propisane podatke za izradu Popisa dostaviti Ministarstvu posebno za prethodnu, a posebno za tekuću godinu, u pisanom i elektronskom obliku, u formi Tabele za Popis (Prilog I), koja se sa Uputstvom za popunjavanje nalazi u prilogu ove uredbe i koja čini njen sastavni dio.
(2)    Izuzetno od stava 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede dostavlja samo podatke o ukupno dodijeljenim iznosima državne pomoći za poljoprivredu.

 

Član 5.

 

Za potrebe izrade Popisa, državna pomoć se razvrstava, zavisno od cilja i iznosa dodijeljene državne pomoći, prema sljedećim oblicima pomoći:
a)     državna pomoć dostupna cijeloj privredi predstavlja državnu pomoć:
1)     za male i srednje privredne subjekte,
2)     za sanaciju i za restrukturiranje privrednog subjekta u teškoćama,
3)     za zapošljavanje,
4)     za zaštitu životne sredine,
5)     za istraživanje, razvoj i inovacije,
6)     za stručno usavršavanje,
7)     u obliku rizičnog kapitala,
8)     u oblasti kulture i zaštite kulturne baštine,
9)     ostale horizontalne državne pomoći,
b)     državna pomoć dostupna određenim sektorima predstavlja državnu pomoć: 1)     u sektoru proizvodnje čelika,
2)     u sektoru vađenja uglja,
3)     u sektom saobraćaja: cestovni saobraćaj željeznički saobraćaj zračni saobraćaj,
4)     u sektoru turizma,
5)     u sektom poštanskih usluga,
6)     u oblasti javnih medija,
7)     u oblasti zdravstvene zaštite,
8)     u sektoru šumarstva i
9)     u ostalim sektorima,
c)     državna pomoć male vrijednosti   (de minimis državna pomoć) i
d)     državna pomoć u oblasti poljoprivrede.

 

Član 6.

 

Vrste državne pomoći, odnosno instrumenti putem kojih se pomoć iz člana 5, ove uredbe dodjeljuje, su:
a.     subvencije/podsticaji;
b.     nepovratna pomoć, grantovi;
c.     umanjenja ili izuzeća od primjene finansijskih obaveza;
d.     porezne olakšice;
e.     otpisivanje dugovanja ili preuzimanje dugovanja;
f.      dodjeljivanje zajmova sa preferencijalnim kamatnim stopama i
g.     druge vrste dodjele državne pomoći.

 

Član 7.

 

Općine su dužne izvršiti popis programa državne pomoći pokrenutih prije osnivanja Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine te isti dostaviti u pisanoj i elektronskoj formi kantonalnom ministarstvu finansija do 15.06.2012. godine.

 

Član 8.

 

Kantonalna ministarstva finansija dužna su izvršiti popis programa državne pomoći za kanton, pokrenutih prije osnivanja Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, konsolidovati općinske popise te ih u pisanoj i elektronskoj formi dostaviti Ministarstvu do 20.06.2012. godine.

 

Član 9.

 

Ministarstvo je dužno izvršiti popis državne pomoći za sve federalne organe uprave i konsolidovati popise državne pomoći za kantone i općine.

 

Član 10.

 

Ministarstvo je dužno informisati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o Popisu, a zatim Popis dostaviti Vijeću za državnu pomoć radi izrade sveobuhvatnog popisa za Bosnu i Hercegovinu.

 

Član 11.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 850/2012
30. maja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.