Na temelju članka 21. st. 1. i 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici, održanoj 19.04.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O UREDU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAKONODAVSTVO I USKLAĐENOST SA PROPISIMA EUROPSKE UNIJE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije-Prećišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/07), u članku 2. stavak 2. briše se.

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 527/2012
19. travnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.