Na temelju članka 18. stavak 4. i članka 26. Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje ("Službeni glasnik BiH", br. 28/06, 76/06 i 72/07). Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 45. sjednici održanoj 05.04.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O POSTUPKU
VERIFICIRANJA TRAŽBINA I GOTOVINSKIH
ISPLATA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE
ŠTEDNJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o izmjenama Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/06, 66/06, 5/07, 65/07, 7/09 i 4/10) u članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje je do 31.10.2012. godine počevši od 03.05.2012. godine, a Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2012. godine".

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 444/2012
05. travnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.