Na osnovu članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici, održanoj 07.03.2012. godine, donijela je

 

U R E D B U

O ODREĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELJIVANJE
NAGRADA SPORTISTIMA, SPORTSKIM RADNICIMA
I SPORTSKIM UDRUŽENJIMA IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA OSTVARENE
VRHUNSKE SPORTSKE REZULTATE NA
MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA

 

Članak 1.

 

Ovom uredbom uređuju se kriteriji za dodjeljivanje nagrada za vrhunska sportska dostignuća, određuju se osobe i sportska udruženja kojima se dodjeljuju nagrade, sportska takmičenja i sportski rezultati za koje se dodjeljuju nagrade te definira postupak, način dodjeljivanja i iznos nagrada za ostvarene vrhunske sportske rezultate.

 

Članak 2.

 

Nagrade se dodjeljuju državnim reprezentacijama, sportistima (sportistima i sportistkinjama), sportskim udruženjima, sportskim radnicima, selektorima i trenerima za osvojene medalje na međunarodnim sportskim takmičenjima.

 

Članak 3.

 

Pod sportistom se podrazumijeva:
1)     član državne reprezentacije u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji, koji je ujedno i član sportskog udruženja sa sjedištem na području Federacije Bosne i Hercegovine (član reprezentacije),
2)     član sportskog udruženja koje ima sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine (član ekipe).

Pod sportskim radnikom podrazumijeva se:
1)     službeni trener/selektor državne reprezentacije koji je ujedno i trener u sportskom udruženju koje ima sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i osobe određene da obavljaju stručni posao od strane sportskog saveza ili udruženja, sukladno sa njihovim aktima i propisima.

Pod sportskim udruženjem podrazumijeva se:
3)     sportski klub,
2)     sportsko društvo i
3)     sportski savez registriran na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 4.

 

Nagrade se dodjeljuju državnim reprezentacijama, sporti­stima, selektorima i trenerima, za pojedinačne i ekipne rezultate, kako slijedi:
- za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na Olimpij­skim igrama,
- za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na Paraolimpijskim igrama,
- za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na svjetskom i evropskom seniorskom
- prvenstvu u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama,
- za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na Šahov­skoj olimpijadi,
- za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na Mediteran­skim igrama,
- za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na Univerzijadi,
- za postignute rekorde na svjetskim, evropskim i državnim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima,
- za ispunjenje kvalifikacione norme za olimpijske i paraolimpijske igre u pojedinačnim sportovima (pojedinačna konkurencija),
- za seniorske prvake BiH (muška i ženska konkurencija) u sportovima koji imaju najmanje dva ranga organizovanog takmičenja, po liga sistemu, koji će se takmičiti u Evropskim takmičenjima.

 

Članak 5.

 

Nagrade se dodjeljuju u obliku novčane nagrade i zahvalnice (plakete).

 

Članak 6.

 

Novčane nagrade se dodjeljuju u iznosima kako slijedi u tabeli, koja čini prilog i sastavni je dio uredbe.

 

Članak 7.

 

Prijedloge za dodjelu nagrada za vrhunska sportska dostignuća podnose sportska udruženja u roku od 15 dana od dana završetka takmičenja.
Prijedlozi se podnose Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

 

Članak 8.

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta će u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga utvrditi da li su ispunjeni kriteriji za dodjelu nagrade iz članka 4. ove uredbe, te Vladi Federacije BiH podnijeti prijedloge za dodjelu nagrada.
Odluku o dodjeli nagrada donosi Vlada Federacije BiH.

 

Članak 9.

 

Izuzetno, federalni ministar kulture i sporta može podnijeti Vladi Federacije BiH prijedlog za dodjelu nagrada iz članka 4. ove uredbe i za ostale vrhunske sportske rezultate.

 

Članak 10.

 

Novčane nagrade utvrđene ovom uredbom dodjeljivat će se iz sredstava koja će biti utvrđena u Budžetu Federalnog ministarstva kulture i sporta.
Nedostajuća financijska sredstva, u slučaju osvajanja olimpijskih i paraolimpijskih medalja, doznačit će se iz sredstava tekuće rezerve u Proračunu Vlade Federacije BiH.

 

Članak 11.

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta je obavezno izraditi plakete i voditi evidenciju o dodijeljenim nagradama.

 

Članak 12.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 336/2012
07. ožujka 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.