Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 10. stav 1. Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 8/02, 27/02, 6/04 i 51/07), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici, održanoj 15.03.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O UVJETIMA I NAČINU PREZENTACIJE
NACIONALNIH SPOMENIKA

 

Član 1.

 

Ovom uredbom uređuju se uvjeti i način prezentacije dobara koja su odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenici).

 

Član 2.

 

Značenje pojmova iz ove uredbe:

1)     Prezentacija je postavka interpretacije na nacional­nom spomeniku i/ili u zaštitnoj zoni koja može biti data kroz postavljanje objekta - interpretacijske infrastrukture.
2)      Interpretacija je aktivnost koja ima za cilj podizanje svijesti javnosti i poboljšanje razumijevanja dobara kulturnog naslijeđa, uključujući pitanja printane i elektronske publikacije, javna predavanja, instalacije na samom nacionalnom spomeniku, obrazovne programe i edukacije.
3)     Interpretacijska infrastruktura je fizička instalacija, objekt i ostale prostorne intervencije na nacionalnom spomeniku i/ili u zaštitnoj zoni, čija je svrha prezentacija i interpretacija (paneli, displeji, rasvjeta, putokazi, staze i instalacije za sprječavanje barijera za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima i sl.) koja može biti fiksna i mobilna.
4)     Interpretatori su fizičke osobe koje su stalno ili privremeno angažovane u davanju informacija koje se odnose na značaj nacionalnog spomenika.

 

Član 3.
Prezentacija i/ili interpretacija nacionalnih spomenika vrši se u cilju integriranja naslijeđa u privredni i društveni razvoj Bosne i Hercegovine, a posebno u turizam i obrazovne programe, promocije kulturnog, socijalnog, političkog i ekonomskog identiteta nacionalne baštine Bosne i Hercegovine, upoznavanja
šire javnosti 53 vrijednostima kulturne baštine, a u svrhu njenog korištenja za kulturne, naučne, obrazovne i turističke svrhe.

 

Član 4.

 

Prezentacija i/ili interpretacija nacionalnih spomenika, u granicama nacionalnog spomenika koje su utvrđene odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Komisija), obavlja se uz prethodno pribavljeno odobrenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja (u daljem tekstu: Ministarstvo).
Obavezi pribavljanja odobrenja iz ovog člana podliježe sva interpretacijska infrastruktura iz člana 2. stav 1. tačke 3. ove uredbe.
Iznimno od stava 1. ovog člana odobrenje za prezentaciju ne pribavlja se za obilježavanje nacionalnih spomenika putem informativnih tabli koje su propisane odlukama Komisije.

 

Član 5.

 

Zahtjev za prezentaciju i/ili interpretaciju nacionalnih spo­menika može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba koja je imalac dobra (vlasnik dobra), odnosno koja je u zakonitom posjedu ili koja koristi to dobro (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva).

 

Član 6.

 

Zahtjev za prezentaciju i/ili interpretaciju nacionalnih spomenika podnosi se Ministarstvu.
Podnosilac zahtjeva iz člana 5. ove uredbe, uz zahtjev za pribavljanje odobrenja za prezentaciju i/ili interpretacija nacionalnog spomenika prilaže i:
1)     Dokaz o pravu vlasništva ili saglasnost vlasnika građevine ili kompleksa;
2)     Historijski i graditeljski opis izvornog stanja građe­vine ili kompleksa sa postojećom arhitektonskom, fotografskom i drugom dokumentacijom, kao i građu i izvore korištene za prezentaciju i/ili interpretaciju;
3)     Elaborat prezentacije i/ili interpretacije;
4)     Mišljenje nadležne institucije za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa na elaborat prezentacije i/ili interpretacije.
Za prezentaciju i/ili interpretaciju nacionalnog spomenika podnosilac zahtjeva može priložiti i mišljenje vlasnika objekta. Ukoliko su mišljenja vlasnika objekta i podnosioca zahtjeva u suprotnosti, Ministarstvo je dužno uvažiti mjere zaštite nacionalnog spomenika utvrđene odlukom Komisije.

 

Član 7.

 

Elaborat prezentacije i/ili interpretacije sadrži:
1)     Projekat ili dizajn interpretacijske infrastrukture, uključujući sav grafički i tehnički sadržaj koji će biti sastavni dio prezentacije i/ili interpretacije;
2)     Lokaciju interpretacijske infrastrukture;
3)     Svrhu postavljanja prezentacije interpretacijske infrastrukture i
4)     Trajanje interpretacijske infrastrukture.

 

Član 8.

 

O zahtjevu za izdavanje odobrenja za prezentaciju i/ili interpretaciju nacionalnog spomenika, Ministarstvo odlučuje u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

 

Član 9.

 

Podnosilac zahtjeva dužan je kod svake izmjene ili odstu­panja od projekta prezentacije i/ili interpretacije nacionalnog spomenika dostaviti pismeni zahtjev Ministarstvu za izmjenu i dopunu izdatog odobrenja sa mišljenjem nadležne institucije za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa o predloženim izmje­nama ili odstupanjima.

 

Član 10.

 

Podnosilac zahtjeva po pribavljenom odobrenju za prezentaciju i/ili interpretaciju prije otpočinjanja prezentacije i/ili interpretacije nacionalnog spomenika dužan je obavijestiti Ministarstvo, Federalnu upravu za inspekcijske poslove, nadležnu službu uprave općine na čijem se području obavlja prezentacija i/ili interpretacija, o datumu otpočinjanja prezen­tacije i/ili interpretacije nacionalnog spomenika, kao i širu javnost putem sredstava informisanja, a najkasnije tri dana od otpočinjanja iste.

 

Član 11.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 334/2012
15. marta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.