Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene no­vine Federacije BiH", broj 78/08), a u svezi članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 40. sjednici, održanoj 07.03.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O MJERAMA ZAŠTITE FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

 

 

I  TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se uredbom utvrđuju mjere zaštite financijskih insti­tucija koje posluju gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

 

Članak 2.

 

Mjere zaštite iz članka 1. ove uredbe su mjere koje se po­duzimaju, radi zaštite osoba i imovine financijskih institucija, i to:
1)    zaštite osoba koje obavljaju poslove gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima, kao i osoba koje se nalaze u objektu odnosno u blizini objekta fi­nancijske institucije;
2)    zaštite objekata u kojima se obavlja poslovanje goto­vim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenosti­ma;
3)    zaštite prijevoza i prijenosa gotovoga novca, vrijedno­snih papira i dragocjenosti i
4)    zaštite podataka pribavljenih primjenom mjera zaštite.

 

Članak 3.

 

Odredbe ove uredbe ne primjenjuju se na prostore, objekte i zaposlenike financijskih institucija čiju zaštitu obavljaju poli­cijske agencije u Bosni i Hercegovini.

 

Članak 4.

 

Financijske institucije koje koriste mjere zaštite predviđe­ne ovom uredbom su: banke, mjenjačnice, štedionice i mikro-kreditne organizacije.
Mjere zaštite predviđene ovom uredbom primjenjuju se i na pravne osobe koje posluju gotovim novcem, i to: javni po­štanski operateri - davatelji poštanskih usluga, Lutrija Bosne i Hercegovine sa svim objektima u kojima ona obavlja svoju djelatnost, kasina i kladionice koje nisu u sastavu Lutrije Bo­sne i Hercegovine i javna komunalna poduzeća koja za napla­tu svojih usluga posjeduju uplatno-isplatna mjesta.

 

Članak 5.

 

Mjere zaštite u financijskim institucijama i pravnim osoba­ma iz članka 4. ove uredbe provode se kao fizička ili tehnička zaštita ili zajedničkom primjenom fizičke i tehničke zaštite na način utvrđen ovom uredbom, Zakonom o agencijama i unutar­njim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Fe­deracije BiH", broj 78/08 - u daljnjem tekstu: Zakon) i podzakonskim propisima donesenim na temelju toga zakona.
Mjere zaštite financijskih institucija i pravnih osoba koje se provode na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka odnose se na zaštitu osoba, novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti financijskih institucija u objektima u kojima se odvija poslova­nje gotovini novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenosti­ma prilikom poduzimanja radnji vezanih uz prijevoz i za vrije­me prijevoza gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjeno­sti te prilikom prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

 

Članak 6.

 

Tehnička sredstva i oprema koja se koristi za sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema financijskim institucijama i pravnim osobama iz članka 4. ove uredbe ili osobama ko­je posluju gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocje­nostima moraju zadovoljavati odgovarajuće Europske norme (EN) i posjedovati odgovarajuće CE i/ili RoHS certifikate.

 

II KATEGORIZACIJA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I PRAVNIH OSOBA PO NAČINU OSTVARIVANJA UVJETA ZAŠTITE

 

Članak 7.

 

Financijske institucije i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe svrstavaju se po načinu ostvarivanja uvjeta zaštite u sljedeće kategorije:
I kategorija - banke, štedionice i centri javnih poštanskih operatera - davatelji poštanskih usluga,
II kategorija - poslovnice javnih poštanskih operatera - da­vatelji poštanskih usluga i Lutrija Bosne i Hercegovine sa svim svojim objektima,
III kategorija mikrokreditne organizacije, mjenjačnice, kasina i kladionice koje nisu u sastavu Lutrije Posne i Herce­govine i javna komunalna poduzeća koja za naplatu svojih usluga posjeduju uplatno-isplatna mjesta.

 

III PRIMJENA MJERA ZAŠTITE FINANCIJSKIH IN­STITUCIJA I PRAVNIH OSOBA

 

Članak 8.

 

Financijske institucije i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe štite se primjenom odgovarajućih mjera zaštite iz član­ka 5. ove uredbe, i to:
1)    protuprovalnim sustavom s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma;
2)    protuprepadnim sustavom s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma;
3)    neprekidnim videonadzorom s mogućnošću pohrane videozapisa;
4)    pregrađivanjem radnog prostora zaposlenika koji oba­vljaju poslove novcem, dragocjenostima i vrijedno­snim papirima neprobojnim pregradama u visini eta­že i protuprovalnim vratima od prostora koji su do­stupni strankama i drugim osobama;
5)    drugim oblicima tehničke zaštite i
6)    fizičkom zaštitom.
Mjere zaštite iz stavka 1. ovoga članka su minimalne mje­re zaštite kojima se štite financijske institucije i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe, koje obavljaju poslove gotovim nov­cem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima.

 

Članak 9.

 

Protuprovalni i protuprepadni sustavi iz članka 8. stavak 1. toč. 1. i 2. ove uredbe moraju biti spojem sa središnjim dojavnim sustavom agencije za zaštitu ljudi i imovine ili financijske institucije i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe koje su orga­nizirale vlastitu unutarnju službu zaštite (u daljnjem tekstu: zaštitarska sužba), koje su dužne osigurati intervenciju po aktivi­ranju alarmnih signala.
Iznimno, alarmni sustavi iz stavka l. ovoga članka mogu biti spojeni na dojavili centar tijela unutarnjih poslova suklad­no propisu iz stavka 3. ovoga članka.
Poslovi tehničke zaštite u financijskim institucijama i pravnim osobama iz članka 4. ove uredbe obavljaju se sukladno Pravilniku o vrsti naprava, sredstvima i opremi kojima se oba­vljaju poslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i pro­jektiranja ("Službene novine Federacije BiH" broj 70/09).

 

Članak 10.

 

Financijske institucije i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe svrstane u 1. kategoriju dužne su u objektima u kojima posluju gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjeno­stima osigurati mjere zaštite iz članka 8. ove uredbe, i to:
- protuprovalne sustave s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma;
- protuprepadne sustave s .centraliziranom dojavom i nadzorom alarma;
- neprekidni videonadzor s mogućnošću pohrane video-zapisa;
- druge oblike tehničke zaštite i fizičku zaštitu.
Financijske institucije i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe svrstane u II kategoriju dužne su u objektima u kojima posluju gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjeno­stima osigurati mjere zaštite iz članka 8. ove uredbe, i to:
- protuprovalne sustave s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma;
- protuprepadne sustave s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma;
- neprekidni videonadzor s mogućnošću pohrane video-zapisa i
druge oblike tehnike zaštite.
Financijske institucije i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe svrstane u III kategoriju dužne su u objektima u koji­ma posluju gotovim novcem, vrijednosnim papirima i drago­cjenostima osigurati mjere zaštite iz članka 8. Uredbe, i to:
- protuprovalne sustave s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma,
- protuprepadne sustave s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma,   .
- neprekidni videonadzor s mogućnošću pohrane video-zapisa.

 

Članak 11.

 

Financijske institucije i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe koje u svojim objektima i prostorima imaju iznos nov­ca veći od 100.000,00 KM dužne su ugraditi neprobojne pre­grade iz članka 8. stavak 1. točka 4. ove uredbe ili osigurati fi­zičku zaštitu tijekom radnog vremena.
Financijske institucije i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe koje u svojim objektima i prostorima imaju iznos nov­ca veći od 200.000,00 KM dužne su osigurati fizičku zaštitu ti­jekom radnog vremena.
Ako se u objektima financijskih institucija i pravnih osoba iz članka 4. ove uredbe nalazi iznos novca veći od 1.500:000,00 KM, .obvezna je 24-satna fizička zaštita.

 

Članak 12.

 

Financijske institucije i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe u objektu u kojem se nalazi trezor moraju imati video-nadzor, protuprovalne, protuprepadne sustave i druge sustave tehničke i mehaničke zaštite, a ako se u trezoru financijskih in­stitucija nalazi iznos novca veći od 1.500.000,00 KM; obve­zno je osigurati neprekidnu 24-satnu fizičku zaštitu.

 

Članak 13.

 

Uplatno-isplatna mjesta financijskih institucija i pravnih osoba iz članka 4. ove uredbe moraju biti zaštićena protuprovalnim, protuprepadnim sustavom i sustavom video-nadzora.
Uplatno-isplatna mjesta u smislu ove uredbe su mjesta na kojima se obavlja promet gotovim novcem, vrijednosnim papi­rima i dragocjenostima u objektu financijske institucije i prav­ne osobe iz članka 4. ove uredbe s građanima ili drugim su­bjektima.
Na uplatno-isplatna mjesta na kojima se dnevno prometuje novcem u iznosu do 500,00 KM ne primjenjuju se mjere za­štite iz stavka l. ovoga članka.
Na uplatno-isplatna mjesta na kojima se dnevno prometu­je novcem u iznosu većem od 20.000,00 KM uz mjere iz stav­ka 1. ovoga članka primjenjuju se i mjere ugradnje neproboj­nog stakla ili fizičke zaštite.
Na uplatno-isplatnom mjestu financijskih institucija i prav­nih osoba iz članka 4. ove uredbe ne može se nalaziti sef.
Financijske institucije i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe mogu u priručnim kasama imati količine novca u izno­sima utvrđenim aktom financijske institucije.

 

Članak 14.

 

Financijske institucije i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe koje obavljaju promet gotovim novcem bankomatima dužne su Osigurati sljedeće mjere zaštite:
1)    instalirati komunikacijsku mrežu za neprekidan nad­zor veze bankomata s dojavnim centrom iz članka 9. stavak l. ove uredbe,
2)    instalirati alarm na otvorenim vratima trezorskog dije­la bankomata,
3)    instalirati neprekidni videonadzor s obvezom pohrane videozapisa.
Mjere iz stavka 1. ovoga članka su minimalne mjere zašti­te za obavljanje prometa gotovim novcem bankomatima.

 

IV PRIJEVOZ I PRIJENOS GOTOVOG NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI

 

1. Vozilo za prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

 

Članak 15.

 

Prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjeno­sti financijske institucije i pravne osobe iz članka 4. ove ured­be koje obavljaju poslove novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima obavlja se oklopljenim vozilom.
Prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjeno­sti u vrijednosti iznad 100.000,00 KM obvezno se obavlja vo­zilom iz stavka l. ovoga članka.
Vozilo iz stavka 1. ovoga članka mogu imati agencije za zaštitu ljudi i imovine (u daljnjem tekstu: agencije) i zaštitarske službe financijskih institucija i pravnih osoba iz članka 4. ove uredbe.
Vozilo iz stavka 1. ovoga članka obilježava se simbolom agencije ili zaštitarske službe financijskih institucija i pravnih osoba iz članka 4. ove uredbe i opremljeno je sukladno ovoj uredbi.
Odobrenja za obavljanje prijevoza gotovog novca, vrijed­nosnih papira i dragocjenosti vozilom iz stavka 1. ovoga član­ka izdaje Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - Federal­no ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Fede­ralno ministarstvo).
Odobrenje iz stavka 5. ovoga članka izdaje se u obliku rje­šenja.

 

Članak 16.

 

Vozilo iz članka 15. ove uredbe mora biti izvedeno tako da postoje najmanje dva odvojena prostora (prostor za vozača i pratitelja te prostor za teret), kao i da razina zaštite odgovara balističkim zahtjevima utvrđenima europskim standardom E. 1063 B3 i priznatim pravilima tehničke prakse.
Pregrada koja odvaja prostore iz stavka 1. ovoga članka u oklopljenom vozilu mora biti na istoj razini zaštite kao i samo vozilo.

 

Članak 17.

 

Vozilo iz članka 15. stavak 1. ove uredbe mora biti opre­mljeno:
1)    sustavom tehničke zaštite koji sprječava neovlašteni ulazak u vozilo, otkriva, bilježi i dojavljuje pokušaj neovlaštenog ili nasilnog ulaska u vozilo;
2)    sustavom videonadzora prostora u kojem se nalazi te­ret, posada vozila, smjer kretanja vozila i prostora iza vozila;
3)    telekomunikacijskim sustavom, i to:
a) radiotelefonom (sustav javne telekomunikacije) i
b) sustavom mobilne i prijenosne radioveze (sustav telekomunikacija za vlastite potrebe);
4)    sredstvom za gašenje požara, sukladno propisima koji se odnose na zastiru od požara; sigurnosnim spremnikom - torbom opremljenom elektrokemijskom zaštitom (bojanje novca) i drugim oblicima tehničke zaštite tako da sprječava nasilno otvaranje i otuđenje sadržaja; GPS sustavom zakontrolu i nadzor vozila.

 

Članak 18.

 

Posadu vozila iz članka 15. stavak 1. ove uredbe čine naj­manje dva zastitara, od kojih je jedan vozač, koji moraju imati certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite i biti naoružani vatrenim oružjem kratke cijevi, s tim što jedan od članova po­sade može imati oružje dugačke cijevi.
U vozilu u kojem se prevozi novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti može biti i predstavnik financijske institucije od­nosno pravne osobe za koju se obavlja prijevoz i osiguranje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, koji nije zaštitar.
U spremniku koji se prevozi oklopljenim vozilom iz član­ka 17. točka 5. ove uredbe može se prenositi do 1.000.000,00 KM.

 

2. Spremnik za prijenos gotovog novca, vrijednosnih papi­ra i dragocjenosti

 

Članak 19.

 

Prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjeno­sti pješice obavlja se spremnikom za prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.
U spremniku iz stavka l. ovoga članka može se prenositi gotovi novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti u iznosu do 100.000,00 KM.
Ukupna težina spremnika iz stavka l. ovoga članka i pred­meta koji se
prenose u spremniku ne smije biti veća od 15 kg.
Odredbe ovoga članka ne odnose se na prijenos novca iz oklopljenog vozila do objekta pravne osobe, osim ako je riječ o prijenosu duljem od 100 metara.

 

Članak 20.

 

Prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjeno­sti spremnikom iz članka 19. ove uredbe obavlja se uz osigura­nje najmanje jednog zaštitara.
Spremnik iz članka 19. ove uredbe ne smije biti mehanički vezan za osobu koja nosi spremnik. Osoba koja nosi spremnik može nositi samo jedan spremnik.

 

Članak 21.

 

Spremnik iz članka 19. ove uredbe izvodi se tako da svo­jom konstrukcijom sprječava nasilno otvaranje i otuđenje sadr­žaja, a pokušaj nasilnog otvaranja dojavljuje zvučnim, svjetlo­snim ili drugim tehničkim signalom, te je opremljen elektroke­mijskom zaštitom. Spremnik može posjedovati i elektrošokere.

 

Ćlanak 22.

 

Iznimno od odredaba članka 19. ove uredbe, prijenos goto­vog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u iznosu do 20.000,00 KM može obavljati poštar, kurir, blagajnik ili drugi zaposlenik financijske institucije ili pravne osobe koja obavlja poslove novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima.
Za prijenos novca iz stavka l. ovoga članka obvezna je pri­mjena elektrokemijske zaštite - bojanje novca.

 

3. Odobrenje za prijevoz gotovog novca oklopljenim vozi­lom

 

Članak 23.

 

Prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjeno­sti može se obavljati samo vozilom koje ima odobrenje iz član­ka 15. stavak 5. ove uredbe.
Odobrenje iz članka 15. stavak 5. ove uredbe izdaje se na zahtjev agencije ili zaštitarske službe i neposredno se podnosi Federalnom ministarstvu.
Uz zahtjev iz stavka l. ovoga članka prilaže se sljedeće:
1)    odobrenje za rad ovlaštene agencije odnosno zaštitar­ske službe;
2)    dokaz o upisu u sudski registar agencije odnosno pravne osobe koja je formirala zaštitarsku službu;
3)    dokaz o ^posjedovanju oklopljenog vozila propisane razine zaštite predviđene ovom uredbom;
4)    dokaz o posjedovanju propisanih sredstava za gašenje požara odgovarajuće kvalitete;
5)    dokaz o posjedovanju propisanog sustava javne tele­komunikacije;
6)    odobrenje nadležnog ministarstva komunikacija o pla­nu telekomunikacija za vlastite potrebe i dodjeli fre­kvencija za UKV radijsku mrežu;
7)    podatke o odgovornoj osobi i osobama angažiranim na poslovima zaštite u agenciji ili zaštitarskoj službi;
8)    dokaz o posjedovanju vatrenog oružja;
9)    dokaz o posjedovanju sigurnosnog spremnika - torbe opremljene kemijskom zaštitom.

 

Članak 24.

 

Uvjete iz članka 23. ove uredbe utvrđuje povjerenstvo ko­je imenuje federalni ministar unutarnjih poslova.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od dva državna službenika Federalnog ministarstva i stručnjaka teh­ničke struke.

 

4. Oduzimanje odobrenja

 

Članak 25.

 

Odobrenje iz članka 15. stavak 5. ove uredbe oduzima se u sljedećim slučajevima:
1)    ako se utvrdi da su u obavljanju poslova pratnje i osi­guranja gotovog novca, vrijednosnih papira i drago­cjenosti učinjeni teži propusti u poštivanju zakona i ove uredbe,
2)   ako agencija ili zaštitarska služba prestane obavljati djelatnost zaštite,
3)   ako prestanu postojati koji od uvjeta na temelju kojih je izdano odobrenje.
Ako utvrdi da agencija ili zaštitarska služba financijskih institucija i pravnih osoba iz članka 4. ove uredbe ispunjava je­dan od uvjeta iz stavka l. ovoga članka, Federalno ministar­stvo će rješenjem oduzeti odobrenje iz članka 15. stavak 5. ove uredbe, na koje se ne može uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

V ČUVANJE I RASPOLAGANJE PODACIMA PRIBA­VLJENIM TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZAŠTITE

 

Članak 26.

 

Podaci pribavljeni sredstvima tehničke zaštite koji se od­nose na mjere zaštite utvrđene ovom uredbom čuvaju se na mediju na kojem su pohranjeni najmanje 30 dana, koji se štite sukladno odredbama posebnog zakona.

 

VI EVIDENCIJE

 

Članak 27.

 

Federalno ministarstvo vodi evidenciju o izdanim odobre­njima iz članka 15. stavak 5. ove uredbe.
Pravna osoba kojoj je dano odobrenje iz članka 15. stavak 5. ove uredbe vodi evidenciju o svim poslovima obavljenim na temelju toga odobrenja.
Evidencije iz st. 1. i 2. ovoga članka vode se u obliku knji­ge formata A4, čiji je sadržaj dan na obrascima broj l i 2, koji čine sastavni dio ove uredbe.

 

VII INSPEKCIJSKI NADZOR

 

Članak 28.

 

Federalno ministarstvo obavlja 'inspekcijski nadzor nad provedbom ove uredbe u sljedećim financijskim institucijama! pravnim osobama, i to:
1)   bankama,
2)   Lutriji Bosne i Hercegovine i
3)   javnim poštanskim operaterima - davateljima usluga.
Kantonalno ministarstvo unutarnjih poslova obavlja in­spekcijski nadzor nad provedbom ove uredbe u sljedećim fi­nancijskim institucijama i pravnim osobama, i to:
1)    mikrokreditnim organizacijama;
2)    mjenjačnicama;
3)    štedionicama;
4)    kasinima i kockarnicama koje nisu u sastavu Lutrije Bosne i Hercegovine.
Nadzor iz st. 1. i 2. ovoga članka provodi se sukladno čl. 59. i 60. Zakona.

 

VIII KAZNENE ODREDBE

 

Članak 29.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj financijske institucije i pravne osobe iz članka 4. ove uredbe:
1)    ako ne ostvaruju mjere zaštite sukladno Zakonu (čla­nak 5. stavak 1.);
2)    ako tehnička sredstva i oprema za sprječavanje protu­pravnih radnji ne zadovoljavaju odgovarajuće Europ­ske norme (EN) i odgovarajuće CE i/ili RoHS certifi­kate (članak 5. stavak 2.);
3)    ako ne primjenjuju mjere zaštite iz članka 8. ove ured­be (članak 8. stavak 1.);
4)    ako protuprovalni i protuprepadni sustavi iz članka 8. stavak 1. toč. 1. i 2. nisu spojeni sa središnjim dojavnim sustavom agencije (članak 10. stavak 1.);
5)    ako ne poduzimaju mjere zaštite sukladno članku 11. ove uredbe;
6)    ako u objektu u kojem se nalazi trezor nije osigurana zaštita propisana u članku 12, stavak 1. ove uredbe;
7)    ako se na uplatno-isplatnom mjestu financijskih insti­tucija nalazi sef (članak 13.);
8)    ako promet gotovog novca koji se obavlja bankomatom nije osiguran mjerama zaštite iz članka 14. sta­vak 1. ove uredbe;
9) ako se prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocje­nosti ne obavlja oklopljenim vozilom u iznosu većem od 100.000,00 KM (članak 15. st. 1. i 2.);
10) ako prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dra­gocjenosti obavljaju vozilom za koje nemaju odobre-nje iz članka 15. stavak 5. ove uredbe;
11) ako se prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti pješice obavlja bez spremnika .(članak 19. stavak 1.);
12) ako se obavlja prijenos, gotovog novca, vrijednosnih .papira i dragocjenosti u spremniku u iznosu većem od 100.000,00 KM ili u spremniku čija je težina s pred­metom prijenosa veća od 15 kg (članak 19. st. 2. i 3.);
13) ako prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dra­gocjenosti obavljaju spremnikom bez osiguranja naj­manje jednog zaštitara (članak 20. stavak l.);
14) ako spremnik nije opremljen elektrokemijskom zašti­tom (članak 21.);
15) ako prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dra­gocjenosti u iznosu većem od 20.000,00 KM obavlja: poštar, kurir, blagajnik ili dragi zaposlenik financij­ske institucije ili obavlja prijenos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti bez, primjene elektrokemijske zaštite - bojanje novca (članak 22,);
16) ako podatke pribavljene sredstvima tehničke zaštite ne čuva i pohranjuje u roku od 30 dana (članak 26.);
17) ako ne vodi evidencije iz članka 27. stavak 2. ove uredbe;
18) ako ne postupi po rješenju inspektora tijekom inspek­cijskog nadzora iz članka 28; ove uredbe.
Za prekršaj iz stavka l. ovoga članka novčanom iznosom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se i odgovor­na osoba u financijskoj instituciji i pravnoj osobi iz članka 4. ove uredbe.

 

Članak 30.

 

Novčanom kaznom u iznosu od l.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj agencija ili zaštitarska služba:
1)    ako prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dra­gocjenosti obavlja vozilom za koje nema odobrenje iz članka 15. stavak 5. ove uredbe;
2)    ako obavlja prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti vozilom koje nije opremljeno su­kladno članku 17. ove uredbe;
3)    ako posada vozila nije sastavljena sukladno članku 18. stavak l. ove uredbe;
4)    ako prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dra­gocjenosti ne obavlja sukladno odredbama čl. 19., 20. i 21. ove uredbe.
Za prekršaj iz stavka l. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se i odgovor­na osoba u agenciji odnosno zaštitarskoj službi.

 

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 31.

 

Financijske institucije i druge pravne osobe koje posluju novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima dužne su prilagoditi mjere zaštite osoba, novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti sukladno odredbama ove uredbe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Članak.32.

 

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za oklopljeno vozilo koji su podneseni do stupanja na snagu ove uredbe riješit će se po odredbama ove uredbe.

 

Članak 33.

 

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o mjerama zaštite financijskih institucija ("Službene novine Fe­deracije BiH", broj 18/09). 

 

Članak 34.

 

Ova uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 271/2012
07. ožujka 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.