Na osnovu člana 31, stav 3. Zakona o agencijama i unutra­šnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/08), a u veži člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fe­deracije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 40. sjednici, održa­noj 07.03.2012. godine, donosi

 

U R E D B U

O MJERAMA ZAŠTITE FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

I - OSNOVNE ODREDBE

 

Član l.

 

Ovorn uredbom utvrđuju se mjere zaštite finansijskih insti­tucija koje posluju gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

 

Član 2.

 

Mjere zaštite iz člana 1. ove uredbe su mjere koje se preduzimaju radi zaštite lica i imovine finansijskih institucija i to:
1)    zaštite lica koja obavljaju poslove gotovim novcem,
vrijednosnim papirima i dragocjenostima, kao i lica koja se nalaze u objektu, odnosno u blizini objekta finansijske institucije;
2) zaštite objekata u kojima se obavlja poslovanje goto­vim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenosti­ma;
3)    zaštite prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijedno­snih papira i dragocjenosti i
4)    zaštite podataka pribavljenih primjenom mjera zaštite.

 

Član 3.

 

Odredbe ove uredbe ne primjenjuju se na prostore, objekte i uposlene u finansijskim institucijama čiju zaštitu vrše policij­ske agencije u Bosni i Hercegovini.

 

Član 4.

 

Finansijske institucije koje koriste mjere zaštite predviđe­ne ovom uredbom su: banke, mjenjačnice, štedionice i mikro-kreditne organizacije.
Mjere zaštite predviđene ovom uredbom primjenjuju se i na pravna lica koja posluju gotovim novcem i to: javni poštan­ski operateri - davaoci poštanskih usluga, Lutrija Bosne i Her­cegovine sa svim objektima u kojima ona obavlja svoju djelat­nost, kasina i kladionice koje nisu u sastavu Lutrije Bosne i Hercegovine i javno-komunalna preduzeća koja za naplatu svojih usluga posjeduju uplatno-isplatna mjesta.

 

Član 5.

 

Mjere zaštite u finansijskim institucijama i pravnim licima iz člana 4. ove uredbe provode se kao fizička ili tehnička zašti­ta ili zajedničkom primjenom fizičke i tehničke zaštite na na­čin utvrđen ovom uredbom, Zakonom o agencijama i unutra­šnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/08), u daljnjem tekstu: Zakon, i podzakonskim propisima koji su doneseni na osnovu tog zakona.
Mjere zaštite finansijskih institucija i pravnih lica koje se provode na način utvrđen u stavu 1. ovog člana odnose se na zaštitu lica, novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti finansij­skih institucija u objektima u kojima se odvija poslovanje go­tovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima prili­kom poduzimanja radnji vezanih za prijevoz i tokom prijevoza gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti te prilikom prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

 

Član 6.

 

Tehnička sredstva i oprema koji se koriste za sprečavanje protivpravnih radnji usmjerenih prema finansijskim institucija­ma i pravnim licima iz člana 4. ove uredbe ili licima koja po­sluju gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima moraju zadovoljavati odgovarajuće Evropske norme (EN) i posjedovati odgovarajuće CE i/ili RoHS certifikate.

 

II - KATEGORIZACIJA FINANSIJSKIH INSTITUCIJA I PRAVNIH LICA PREMA NAČINU OSTVARIVANJA UVJETA ZAŠTITE

 

Član 7.

 

Finansijske institucije i pravna lica iz člana 4. ove uredbe svrstavaju se prema načinu ostvarivanja uvjeta zaštite u sljede­će kategorije:
I kategorija - banke, štedionice i centri javnih poštanskih operatera - davaoci poštanskih usluga,
II kategorija - poslovnice javnih poštanskih operatera - da­vaoci poštanskih usluga i Lutrija Bosne i Hercegovine sa svim svojim objektima,
III kategorija - mikrokreditne organizacije, mjenjačnice, kasina i kladionice koje nisu u sastavu Lutrije Bosne i Herce­govine i javna komunalna preduzeća koja za naplatu svojih usluga posjeduju uplatno-isplatna mjesta.

 

III - PRIMJENA MJERA ZAŠTITE FINANSIJSKIH INSTITUCIJA I PRAVNIH LICA

 

Član 8.

 

Finansijske institucije i pravna lica iz člana 4. ove uredbe štite se primjenom odgovarajućih mjera zaštite iz člana 5. ove uredbe i to: . .
1)    protivprovalnim sistemom sa centraliziranom doja­vom i nadzorom alarma;
2)    protivprepadnim sistemom sa centraliziranom doja­vom i nadzorom alarma;
3)    neprekidnim videonadzorom sa mogućnošću pohranji­vanja videozapisa;
4)    pregrađivanjem radnog prostora zaposlenika koji oba­vljaju poslove novcem, dragocjenostima i vrijedno­snim papirima neprobojnim pregradama u visini eta­že i protivprovalnim vratima od prostora koji su do­stupni strankama i drugim licima;
5)    drugim oblicima tehničke zaštite i
6)    fizičkom zaštitom.
Mjere zaštite iz stava l. ovog člana su minimalne mjere za­štite kojima se štite fmansijske institucije i pravna lica iz člana 4. ove uredbe, koji obavljaju poslove gotovim novcem, vrijed­nosnim papirima i dragocjenostima.

 

Član 9.

 

Protivprovalni i protivprepadni sistemi iz člana 8. stav 1. tač. 1. i 2. ove uredbe moraju biti spojeni sa centralnim dojavnim sistemom agencije za zaštitu ljudi i imovine ili finansijske institucije i pravnog lica iz člana 4. ove Uredbe koji su organi­zirali vlastitu unutrašnju službu zaštite (u daljnjem tekstu: služba zaštite), koji su dužni osigurati intervenciju po aktiviranju alarmnih signala.
Izuzetno, alarmni sistemi iz stava 1. ovog člana mogu biti spojeni na dojavni centar organa unutrašnjih poslova u skladu sa propisom iz stava 3. ovog člana.
Poslovi tehničke zaštite koji se obavljaju u finansijskim in­stitucijama i pravnim licima iz člana 4. ove uredbe provode se u skladu sa Pravilnikom o vrsti naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju poslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektiranja ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/09).

 

Član 10.

 

Finansijske institucije i pravna lica iz člana 4. ove uredbe koji su svrstani u I kategoriju, dužni su u objektima u kojima posluju gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjeno­stima osigurati mjere zaštite iz člana 8. ove uredbe i to:
-      protivprovalne sisteme sa centraliziranom dojavom i nadzorom alarma;
-      protivprepadne sisteme sa centraliziranom dojavom i nadzorom alarma;
-     neprekidni videonadzor sa mogućnošću pohranjivanja videozapisa;
-     druge oblike tehničke zaštite i
fizičku zaštitu.
Finansijske institucije i pravna lica iz člana 4. ove uredbe koji su svrstani u II kategoriju dužni su u objektima u kojima posluju gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjeno­stima osigurati mjere zaštite iz člana 8. ove uredbe i to:
-     protivprovalne sisteme sa centraliziranom dojavom i nadzorom alarma,
-     protivprepadne sisteme sa centraliziranom dojavom i nadzorom alarma,
-     neprekidni videonadzor sa mogućnošću pohranjiva­nja videozapisa i druge oblike tehnike zaštite.
Finansijske institucije i pravna lica iz člana 4. ove uredbe koji su svrstani u III kategoriju dužni su u objektima u kojima posluju gotovim novcem, vrijednosnim papirima i dragocjeno-, stima osigurati mjere zaštite iz člana 8. Uredbe i to:
-     protivprovalne sisteme sa centraliziranom dojavom i nadzorom alarma,
-     protivprepadne sisteme sa centraliziranom dojavom i nadzorom alarma.
-     neprekidni videonadzor sa mogućnošću pohranjiva­nja videozapisa.

 

Član 11.

 

Finansijske institucije i pravna lica iz člana 4. ove uredbe koji u svojim objektima i prostorima imaju iznos novca veći od 100,000,00 KM dužni su ugraditi neprobojne pregrade iz čla­na 8. stav 1. tačka 4. ove uredbe ili osigurati fizičku zaštitu u toku radnog vremena.
Finansijske institucije i pravna lica iz člana 4. ove uredbe koji u svojim objektima i prostorima imaju iznos novca veći od 200.000,00 KM dužni su osigurati fizičku zaštitu u toku rad­nog vremena.
Ukoliko se u objektima finansijskih institucija i pravnih li­ca iz  člana 4.   ove  uredbe  nalazi  iznos  novca veći  od 1.500.000,00  KM,  obavezna je  24-satna  fizička  zaštita.

 

Član 12.

 

Finansijske institucije i pravna lica iz člana 4. ove uredbe u objektu u kojem se nalazi trezor moraju imati videonadzor, protivprovalne, protuprepadne sisteme i druge sisteme tehnič­ke i mehaničke zaštite, a ukoliko se u trezoru finansijskih insti­tucija nalazi iznos preko 1.500.000,00 KM, obavezno je osigu­rati neprekidnu 24-satnu fizičku zaštitu.

 

Član 13.

 

Uplatno-isplatna mjesta finansijskih institucija i pravnih li­ca iz člana 4. ove uredbe moraju biti zaštićena protivprovalnim, protivprepadnim sistemom i sistemom videonadzora.
Uplatno-isplatna mjesta u smislu ove uredbe su mjesta na kojima se vrši promet gotovim novcem, vrijednosnim papiri­ma i dragocjenostima u objektu finansijske institucije i prav­nog lica iz člana 4. ove uredbe sa građanima ili drugim subjek­tima.
Na uplatno-isplatna mjesta na kojima se vrši dnevni pro­met novca u iznosu do 500,00 KM ne primjenjuju se mjere za­štite iz stava l. ovog člana.
Na uplatno-isplatna mjesta na kojima se vrši dnevni pro­met novca u iznosu preko 20.000,00 KM, pored mjera iz stava 1. ovog člana, primjenjuju se i mjere ugradnje neprobojnog stakla ili fizičke zaštite.
Na uplatno-isplatnom mjestu finansijskih institucija i prav­nih lica iz člana 4. ove uredbe ne može se nalaziti sef.
Finansijske institucije i pravna lica iz člana 4. ove uredbe mogu u priručnim kasama imati količine novca u iznosima utvrđenim aktom finansijske institucije.

 

Član 14.

 

Finansijske institucije i pravna lica iz člana 4. ove uredbe, koji promet gotovim novcem obavljaju bankomatima, dužni su osigurati sljedeće mjere zaštite:
1)    instalirati mrežu komunikacija za neprekidan nadzor veze bankomata s dojavnim centrom iz člana 9. stav 1. ove uredbe;
2)    instalirati alarm na otvorenim vratima trezorskog dije­la bankomata; 
3)    instalirati neprekidni videonadzor s obavezom pohra­njivanja videozapisa.
Mjere iz stava 1. ovog člana su minimalne mjere zaštite za vršenje prometa gotovim novcem bankomatima.

 

IV - PRIJEVOZ I PRIJENOS GOTOVOG NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI

1. Vozilo za prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

 

Član 15.

 

Prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjeno­sti finansijske institucije i pravna lica iz člana 4. ove uredbe, koji obavljaju poslove gotovim novcem, vrijednosnim papiri­ma i dragocjenostima vrše blindiranim vozilom.
Prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjeno­sti u vrijednosti preko 100.000,00 KM obavezno se vrši vozi­lom iz stava 1. ovog člana.
Vozilo iz stava 1. ovog člana mogu imati agencije za zašti­tu ljudi i imovine (u daljnjem tekstu: agencije) i službe zaštite finansijskih institucija i pravnih lica iz člana 4. ove uredbe.
Vozilo iz stava l. ovog člana se obilježava simbolom agencije ili službe zaštite finansijskih institucija i pravnih lica iz člana 4. ove uredbe i opremljeno je u skladu s ovom ured­bom.
Odobrenja za obavljanje prijevoza gotovog novca, vrijed­nosnih papira i dragocjenosti vozilom iz stava 1. ovog člana iz­daje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).
Odobrenje iz stava 5. ovog člana izdaje se u vidu rješenja.

 

Član 16.

 

Vozilo iz člana 15. ove uredbe mora biti izvedeno tako da postoje najmanje dva odvojena prostora (prostor za vozača i pratioca, te prostor za teret) kao i da nivo zaštite odgovara ba­lističkim zahtjevima koji su utvrđeni evropskim standardom E. 1063 B3 i priznatim pravilima tehničke prakse.
Pregrada koja odvaja prostore iz stava 1. ovog člana u blindiranom vozilu mora biti u istom nivou zaštite kap i samo vozilo.

 

Član 17.

 

Vozilo iz člana 15. stav 1. ove uredbe mora biti opremlje­no:
1)    sistemom tehničke zaštite koji sprečava neovlašteni ulazak, u vozilo, otkriva, bilježi i dojavljuje pokušaj neovlaštenog ili nasilnog ulaska u vozilo;
2)    sistemom videonadzora prostora u kojem se nalazi te­ret, posada vozila, pravac kretanja vozila i prostora iza vozila;
3)    telekomunikacijskim sistemom i to:
a) radiotelefonom (sistem javne telekomunikacije) i
b) sistemom mobilne i prijenosne radioveze (sistem telekomunikacija za vlastite potrebe);
4)    sredstvom za gašenje požara, u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu od požara;
5)    sigurnosnim spremnikom - torbom opremljenom elektrohemijskom zaštitom (bojenje novca) i drugim vidovima tehničke zaštite tako da sprečava nasilno »otvaranje i otuđenje sadržaja;
6)    GPS-sistemom za kontrolu i nadzor vozila.

 

Član 18.

 

Posadu vozila iz člana 15. stav 1. ove uredbe čine najma­nje dva zaštitara, od kojih je jedan vozač, koji moraju imati certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite i biti naoružani vatrenim oružjem kratke cijevi, s tim da jedan od članova posa­de može imati oružje duge cijevi.
U vozilu u kojem se prevozi novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti može biti i predstavnik, fmansijske institucije, odnosno pravnog lica za kojeg se vrši prijevoz i osiguranje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti koji nije zastitar.
U spremniku koji se prevozi blindiranim vozilom iz člana 17. tačka 5. ove uredbe može se prenositi do l.000.000,00 KM.

 

2. Spremnik za prijenos gotovog novca, vrijednosnih papi­ra i dragocjenosti

 

Član 19.

 

Prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjeno­sti pješice obavlja se u spremniku za prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.
U spremniku iz stava 1. ovog člana može se prenositi go­tov novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti u iznosu do 100.000,00 KM.
Ukupna težina spremnika iz stava l. ovog člana i predme­ta koji se spremnikom prenose ne smije biti veća od 15 kg,
Odredbe ovog člana ne odnose se na prijenos gotovog nov­ca iz blindiranog vozila do objekta pravnog lica, osim ako je ri­ječ o prijenosu dužem od 100 metara.

 

Član 20.

 

Prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjeno­sti putem spremnika iz člana 19. ove uredbe vrši se uz osigura­nje najmanje jednog zaštitara.
Spremnik iz Člana 19. ove uredbe ne smije biti mehanički vezan za lice koje nosi spremnik. Lice koje nosi spremnik mo­že nositi samo jedan spremnik.

 

Član 21.

 

Spremnik iz člana 19. ove uredbe izvodi se tako da svo­jom konstrukcijom sprečava nasilno otvaranje i otuđenje sadr­žaja, a pokušaj nasilnog otvaranja dojavljuje zvučnim, svjetlo­snim ili drugim tehničkim signalom, a opremljen je elektrohemijskom zaštitom. Spremnik može posjedovati i elektrošok uređaje.

 

Član 22.

 

Izuzetno od odredbi člana 19. ove uredbe, prijenos goto­vog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u iznosu do 20.000,00 KM može obavljati: poštar, kurir, blagajnik ili drugi zaposlenik fmansijske institucije ili pravnog lica, koji obavlja­ju poslove novcem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima.
Za prijenos novca iz stava 1. ovog člana obavezna je pri­mjena elektrohemijske zaštite bojenje novca.

3. Odobrenje za prijevoz gotovog novca blindiranim vozi­lom

 

Član23.

 

Prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjeno­sti može se vršiti samo vozilom koje ima odobrenje iz člana 15. stav 5. ove uredbe.
Odobrenje iz člana 15, stav 5. ove uredbe izdaje se na za­htjev agencije ili službe zaštite koje se neposredno podnosi Fe­deralnom ministarstvu.
Uz zahtjev iz stava l. ovog člana prilaže se sljedeće:
1)    odobrenje za rad ovlaštene agencije, odnosno odobre­nje za službe zaštite;
2)    dokaz o upisu u sudski registar agencije, odnosno pravnog lica koje je formiralo službu zaštite;
3)   dokaz o posjedovanju blindiranog vozila propisanog nivoa zaštite predviđen ovom uredbom;
4)   dokaz o posjedovanju propisanih sredstava za gašenje požara, odgovarajućeg kvaliteta;
5)   dokaz o posjedovanju propisanog sistema javne tele­komunikacije;
6)   odobrenje nadležnog ministarstva komunikacija o pla­nu telekomunikacija za vlastite potrebe i dodjeli fre­kvencija za UKV radijsku mrežu;
7)   podatke o odgovornom licu i licima angažiranim na poslovima zaštite u agenciji ili službi zaštite;
8)   dokaz o posjedovanju vatrenog oružja;
9)   dokaz o posjedovanju sigurnosnog spremnika - torbe opremljene Kemijskom zaštitom.

 

Član 24.

 

Uvjete iz člana 23. ove uredbe utvrđuje komisija koju ime­nuje federalni ministar unutrašnjih poslova.
Komisija iz stava 1. ovog člana sastoji se od dva državna službenika Federalnog ministarstva i eksperta tehničke struke.

 

4. Oduzimanje odobrenja

 

Član 25.

 

Odobrenje iz Člana 15. stav 5. ove uredbe oduzima se u sljedećim slučajevima:
1)   ako se utvrdi da su u obavljanju poslova pratnje i osi­guranja gotovog novca, vrijednosnih papira i drago­cjenosti učinjeni teži propusti u poštivanju zakona i ove uredbe,
2)   ako agencija ili služba zaštite prestane .obavljati dje­latnost zaštite,
3)   ako prestanu postojati neki od uvjeta na osnovu kojih je izdato odobrenje.
Federalno ministarstvo će, ukoliko utvrdi da agencija ili služba zaštite finansijskih institucija i pravnih lica iz člana 4. ove uredbe ispunjava jedan od uvjeta iz stava 1. ovog člana, rješenjem oduzeti odobrenje člana 15. stav 5. ove uredbe, na koje se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

V - ČUVANJE I RASPOLAGANJE PODACIMA PRIBA­VLJENIM TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZAŠTITE

 

Član 26.

 

Podaci pribavljeni sredstvima tehničke zaštite koji se od­nose na mjere zaštite utvrđene ovom uredbom čuvaju se na mediju na kojem su pohranjeni najmanje 30 dana, koji se štite u skladu s odredbama
posebnog zakona.

 

VI - EVIDENCIJE

 

Član 27.

 

Federalno ministarstvo vodi evidenciju izdatih odobrenja iz člana 15. stav 5. ove uredbe.
Pravno lice kojem je dato odobrenje iz člana 15. stav 5. ove uredbe vodi evidenciju o svim poslovima obavljenim na osnovu tog odobrenja.
Evidencija iz st. 1. i 2. ovog člana vodi se u obliku knjige formata A4, čiji sadržaj je dat na obrascu br. l i 2, boji čine sa­stavni dio ove uredbe.

 

VII - INSPEKCIJSKI NADZOR

 

Član 28.

 

Federalno ministarstvo vrši inspekcijski nadzor nad provo­đenjem ove uredbe u sljedećim finansijskim institucijama i pravnim licima i to:
1)   bankama,
2)   Lutriji Bosne i Hercegovine i
3)   javnim poštanskim operaterima - davaocima usluga Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova vrši inspek­cijski nadzor nad provođenjem ove uredbe u sljedećim finan­sijskim institucijama i pravnim licima i to:
1)    mikrokreditnim organizacijama;
2)    mjenjačnicama;
3)    štedionicama;
4)    kasinima i kockarnicama koji nisu u sastavu Lutrije Bosne i Hercegovine.
Nadzor iz st 1. i 2. ovog člana vrši se u skladu sa čl. 59. i 60. Zakona.

 

VIII - KAZNENE ODREDBE

 

Član 29.

 

Novčanom kaznom u iznosu od l.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj finansijske institucije i pravna lica iz člana 4, ove uredbe:
1)    ako ne ostvaruju mjere zaštite u skladu sa Zakonom .(član 5. stav 1.);
2)    ako tehnička sredstva i oprema za sprečavanje protiv-pravnih radnji ne zadovoljavaju odgovarajuće Evrop­ske norme (EN) i odgovarajući CE i/ili RoHS certifi­kate (član 5. stav 2.);
3)    ako ne primjenjuju mjere zaštite iz člana 8. ove ured­be (član 8. stav 1.);
4)    ako protuprovalni i protuprepadni sistemi iz člana 8. stav 1. tač. 1. i 2. nisu spojeni sa centralnim dojavnim sistemom agencije (član 10. stav 1.);
5)    ako ne preduzimaju mjere zaštite u skladu sa članom 11. ove uredbe;
6)    ako u objektu u kojem se nalazi trezor nije osigurana zaštita propisana u članu 12. stav 1. ove uredbe;
7)    ako se na uplatno-isplatnom mjestu finansijskih insti­tucija nalazi sef (član 13,);
8)    ako promet gotovog novca koji se obavlja bankomatom nije osiguran mjerama zaštite iz člana 14. stav 1. ove uredbe;
9)    ako se ne vrši prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti blindiranim vozilom u iznosu većem od 100.000,00 KM (čl. 15. st.1. i 2.);
10)  ako prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dra­gocjenosti vrše vozilom za koje nema odobrenja iz člana 15. stav 5. ove uredbe;
11)  ako se prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti pješice obavlja bez spremnika (član 19. stav 1.);
12)  ako se prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u spremniku vrši u iznosu većem od 100.000,00 KM ili u spremniku čija je težina sa pred­metom prijenosa veća od 15 kg (član 19. st. 2. i 3.);
13)  ako prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dra­gocjenosti vrše spremnikom bez osiguranja najmanje jednog zaštitara (član 20. stav 1.);
14)  ako spremnik nije opremljen elektrohemijskom zašti­tom (član 21.);
15)  ako prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dra­gocjenosti u iznosu većem od 20.000,00 KM vrši: po­štar, kurir, blagajnik ili drugi zaposlenik finansijske institucije ili vrši prijenos gotovog novca, vrijedno­snih papira i dragocjenosti bez primjene elektrohemijske zaštite - bojenje novca (član 22.);
16)   ako podatke pribavljene sredstvima tehničke zaštite ne čuva i pohranjuje u roku od 30 dana (član 26.);
17)   ako ne vodi evidencije iz člana 27. stav 2. ove uredbe;
18)   ako ne postupi po rješenju inspektora u toku inspek­cijskog nadzora iz člana 28. ove uredbe.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u iz­nosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u finansijskoj instituciji i pravnom licu iz člana 4. ove uredbe.

 

Član 30.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj agencija ili služba zaštite:
1)    ako prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dra­gocjenosti vrši vozilom za koje nema odobrenje iz člana 15. stav 5. ove uredbe;
2)    ako vrši prijevoz gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti vozilom koje nije opremljeno u skladu sa članom 17.ove uredbe;
3)    ako posada vozila nije sačinjena u skladu sa članom 18. stav l. ove uredbe;
4)    ako prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dra­gocjenosti ne vrši u skladu s odredbama čl. 19., 20, i 21. ove uredbe.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u iz­nosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u agenciji, odnosno službi zaštite.

 

IX - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 31.

 

Finansijske institucije i druga pravna lica koja posluju nov­cem, vrijednosnim papirima i dragocjenostima dužni su prila­goditi mjere zaštite lica, novca, vrijednosnih papira i dragocje­nosti u skladu s odredbama ove uredbe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Član 32.

 

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za blindirano vozilo koji su podneseni do stupanja na snagu ove uredbe riješit će se po odredbama ove uredbe.

 

Član 33.

 

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o mjerama zaštite finansijskih institucija ("Službene novine Fe­deracije Bili", broj 18/09).

 

Član 34.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 271/2012
07. marta 2012, godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.