Na osnovu člana 6. stav 2, člana 19. stav l. tačka a), člana 48. stav 3. i člana 49. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Vlada Federa­cije Bosne i Hercegovine, na 38. sjednici održanoj 22.02.2012., donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
POSLOVIMA OSNOVNE DJELATNOSTI IZ
NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE
OBAVLJAJU DRŽAVNI SLUŽBENICI, UVJETIMA ZA
VRŠENJE TIH POSLOVA I OSTVARIVANJU
ODREĐENIH PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

 

Član l.

 

U Uredbi o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvje­tima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/04 i 3/06), član 26 mijenja se i glasi:
"Visoka stručna sprema podrazumijeva stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifi­kacije najmanje. VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog siste­ma studiranja.
Osoba sa završenim prvim ciklusom Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, može se po­staviti, isključivo, na radno mjesto stručnog saradnika."

 

Član 2.

 

U članu 27. stav I. tačka 1) riječi: "koji imaju završen pravni fakultet" zamjenjuju se riječima: "sa stečenom diplo­mom visokog obrazovanja - pravne struke".

 

Član 3.

 

U članu 31. stav 1. u trećem redu riječi: "(poimeničan na­ziv fakulteta ili druge visoko-obrazovne institucije)", brišu se.

 

Član 4.

 

U članu 37. stav 1. u prvom redu riječi "u roku od tri mje­seca" zamjenjuje se riječima: "u roku od 60 dana". U stavu 2. broj "30" zamjenjuje se brojem "15".

 

Član 5.

 

Član 39. briše se.

 

Član 6.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana obja­vljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 183/2012
22. februara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.