Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. Zakona o federalnom pravobranilaštvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 12/98 , 61/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 31. sjednice održanog 29.12.2011. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU FEDERALNOG PRAVOBRANIOCA

 

I

 

Za federalnog pravobranioca privremeno se imenuje Inda Ažman.

 

II

 

Federalni pravobranilac iz tačke I ovog rješenja, imenuje se na period do 60 dana, počev od 01.01.2012, godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1488/11
29. decembra/prosinca 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.