Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 10. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/09), a u vezi sa članom 29. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/09) i člana 17. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine u postupku pokretanja inicijative za razrješenje članova Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže razrješenje predstavnika u Vijeću Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, te na 51, sjednici održanoj 22.05.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U AGENCIJI
ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Razrješavaju se predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine i to:

l .     Zoran Blažević - dipl. ing. mašinstva iz Mostara
2.     Fuad Nurkić - dipl. ing. elektrotehnike iz Živinica

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 823/2012
22. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.