Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 51. sjednici održanoj 22.05.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA
FEDERALNOG HIDROMETEOROLOSKOG ZAVODA

 

I

 

Za direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda privremeno se imenuje Almir Bijedić.

 

II

 

Direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda iz tačke I ovog rješenja, imenuje se na period do 60 dana.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 822/2012
22. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.