Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 64. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člankom 51. stavak l točka b) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 51. sjednici održanoj 22. 05.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA FEDERALNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

 

I

Enes Sarač, direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda, razrješava se dužnosti, zbog navršavanja 65 godina života.

 

II

 

Radni odnos po osnovu dužnosti iz točke I ovog rješenja prestaje danom konačnosti Rješenja o prestanku radnog odnosa, broj: 03/06-34-164-1/2011 od 22.12.2011. godine, koje je donijela Povjerenstvo za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 821/2012
22. svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.