Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 64. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i članom 51. stav l tačka b) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 51. sjednici održanoj 22.05.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA FEDERALNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

 

I

 

Enes Sarač, direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda, razrješava se dužnosti, zbog navršavanja 65 godina života.

 

II

 

Radni odnos po osnovu dužnosti iz tačke I ovog rješenja prestaje danom konačnosti Rješenja o prestanku radnog odnosa, broj:   03/06-34-164-1/2011   od  22.12.2011.  godine,  koje je donijela Komisija za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 821/2012
22. maja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.